Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika (“Narodne novine”, br. XX/91, XX/93, XX/94, XX/95-pročišćeni tekst, XX/98, XX/01, XX/07 - Odluka i Rješenje USRH)
označi tražene riječi printaj stranicu
164 28.12.1998 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima bivših političkih zatvorenika

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89.L61142 Ustava Republike HrvatskeL61141, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima bivših političkih zatvorenika, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 18. prosinca 1998.

Broj: 081-98-2255/1
Zagreb, 23. prosinca 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA

Članak 1.

U Zakonu o pravima bivših političkih zatvorenikaL61140 ("Narodne novine", br. 34/95. - pročišćeni tekst) članak 4. mijenja se i glasi:

"(1) Osobi iz članka 2. ovoga Zakona mirovina se određuje prema članku 74. do 81. Zakona o mirovinskom osiguranju, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(2) Osobi iz članka 2. ovoga Zakona prosječni vrijednosni bodovi utvrđuju se:

1) prema članku 75., odnosno članku 184. Zakona o mirovinskom osiguranju, ili

2) tako da se vrijednosni bodovi utvrđeni za godinu koja prethodi godini stjecanja prava na mirovinu podijele s razdobljem za koje su obračunati, ili

3) tako da će se uzeti 1,4 vrijednosnih bodova, na jedan od načina koji je za nju najpovoljniji.

(3) Prosječni vrijednosni bodovi iz stavka 2. ovoga članka povećavaju se prema razdoblju koje je osoba iz članka 2. ovoga Zakona provela u zatvoru ili pritvoru, i to:

1) za 25% ako je izdržala do šest mjeseci zatvora ili pritvora,

2) za 35% ako je izdržala od šest mjeseci do godinu zatvora ili pritvora,

3) za 40% ako je izdržala od godinu do dvije godine zatvora ili pritvora

4) za 50% ako je izdržala od dvije godine do tri godine zatvora ili pritvora,

5) za 65% ako je izdržala od tri godine do pet godina zatvora ili pritvora,

6) za 80% ako je izdržala od pet godina do sedam godina i šest mjeseci zatvora ili pritvora,

7) za 90% ako je izdržala od sedam godina i šest mjeseci do deset godina zatvora ili pritvora,

8) za 100% ako je izdržala više od deset godina zatvora ili pritvora."

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

"(1) Osoba iz članka 2. ovoga Zakona ima pravo na naknadu za svaki dan proveden u zatvoru ili pritvoru u visini od 54 kune, a za dane nezaposlenosti nakon izdržavanja zatvora, odnosno pritvora u visini od 19 kuna za svaki dan.

(2) Prava po osnovi naknade za dane nezaposlenosti iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se od 1. siječnja 2001.

(3) Osobi iz članka 2. ovoga Zakona kojoj je isplaćena akontacija naknade isplatit će se razlika do iznosa utvrđenog primjenom odredbe stavka 1. ovoga članka.

(4) Ako je osoba iz članka 2. ovoga Zakona umrla, pravo na naknadu imaju bračni drug i djeca."

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

"Osoba iz članka 2. ovoga Zakona i članovi obitelji te osobe, mogu podnijeti zahtjev za priznavanje prava prema ovom Zakonu do 31. siječnja 1999."

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. riiječi: "članka 2. stavka 2." zamjenjuju se riječima: "članka 2. stavka 4.".

Stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 2., riječi: "i 2." brišu se.

Članak 5.

U članku 9. stavku 3. briše se.

Članak 6.

U članku 11. stavku 1. riječ: "štete" briše se.

Stavak 2. briše se.

Članak 7.

U članku 12. podstavku 3. riječ: "štete" briše se.

Članak 8.

(1) Osobama iz članka 2. ovoga Zakona i članovima njihovih obitelji, koji su pravo na mirovinu ostvarili prema propisima koji su važili do 31. prosinca 1998., odredit će se od 1. siječnja 1999. po službenoj dužnosti mirovina prema odredbama ovoga Zakona, ako je to za njih povoljnije.

(2) Mirovina će se odrediti prema stavku 1. ovoga članka na način da će se osobni bodovi utvrđeni prema članku 172. stavak 2. Zakona o mirovinskom osiguranju povećati prema članku 1. stavak 3. ovoga Zakona.

Članak 9.

Postupci po zahtjevima za ostvarivanje prava utvrđenih ovim Zakonom, podnijetim do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po odredbama ovoga Zakona.

Članak 10.

U tekstu Zakona riječi: "porodica - porodična" i "mirovinsko i invalidsko osiguranje" zamjenjuju se riječima: "obitelj - obiteljska" i "mirovinsko osiguranje" u odgovarajućem padežu.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", osim odredbe članka 1. ovoga Zakona koja stupa na snagu 1. siječnja 1999.

Klasa: 140-09/92-04/01
Zagreb, 18. prosinca 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Potpredsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Vladimir Šeks, dipl. iur., v. r.

zatvori
Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !