Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba – (“Narodne novine”, br. XX/99, XX/00 - čl. 133. Zakona o policiji, XX/01, XX/02, XX/08, XX/12, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
16 27.2.2001 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

 

284

Na temelju članka 89.L72065 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA DJELATNIH VOJNIH OSOBA I OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 2. veljače 2001.

Broj: 01-081-01-543/2
Zagreb, 20. veljače 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA DJELATNIH VOJNIH OSOBA I OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA

Članak 1.

U Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osobaL72058 (»Narodne novine«, br. 128/99.), članak 17. mijenja se i glasi:

»Iznimno od odredbe članka 7. do 9. ovoga Zakona, osobi kojoj je prestao radni odnos u razdoblju od 31. prosinca 1998. do dana stupanja na snagu Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osobaL72059 (»Narodne novine«, br. 128/99.) prema odredbama članka 68.L72060 i 69.L72061 Zakona o unutarnjim poslovima (»Narodne novine«, br. 55/89., 18/90., 19/91., 29/91., – pročišćeni tekst, 73/91., 19/92., 33/92., 76/94. i 151/98.), odnosno članka 70.L72063 Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela privredne prijestupe i prekršaje (»Narodne novine«, br. 21/74., 39/94., 55/88., 19/90., 66/93. i 29/94.) starosna mirovina određuje se od njene prosječne mjesečne plaće ostvarene u kalendarskoj godini koja prethodi godini stjecanja prava na mirovinu.

Osobi iz stavka 1. ovoga članka starosna mirovina za 20 godina mirovinskog staža iznosi muškarcu 55%, a ženi 57,5% od osnovice i povećava se po 2,5% od osnovice za svaku daljnju navršenu godinu, do navršenih 30 godina mirovinskog staža. Za svaku navršenu godinu mirovinskog staža preko 30 godina, mirovina se povećava po 0,5% od osnovice, tako da mirovina može iznositi najviše 85% od osnovice.«

Članak 2.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, po službenoj dužnosti, donijet će novo rješenje o pravu na starosnu mirovinu, prema odredbama ovoga Zakona, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ako bi bilo novo rješenje za korisnika mirovine povoljnije.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a odredba članka 1. ovoga Zakona primjenjuje se od 1. siječnja 1999.

Klasa: 140-01/01-01/02
Zagreb, 2. veljače 2001.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !