Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba – (“Narodne novine”, br. XX/99, XX/00 - čl. 133. Zakona o policiji, XX/01, XX/02, XX/08, XX/12, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 8.3.2002 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba

HRVATSKI SABOR

510

Na temelju članka 88.L79476 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglaŠenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaŠtenih sluŽbenih osoba

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 27. veljače 2002.

Broj: 01-081-02-987/2
Zagreb, 4. ožujka 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA
DJELATNIH VOJNIH OSOBA I
OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA

Članak 1.

U Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osobaL79475 (»Narodne novine« br. 128/99., 129/00. i 16/01.) u nazivu iza riječi: »vojnih osoba«, dodaje se zarez i riječi: »policijskih službenika«.

Članak 2.

U članku 1. stavku 1. točki 2. riječi: »u Uredu za nacionalnu sigurnost« zamjenjuju se riječima: »u sigurnosno-obavještajnim službama«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) U vrijeme od 10 godina iz stavka 3. ovoga članka, odnosno u vrijeme od 20 godina iz stavka 4. ovoga članka, uračunava se i vrijeme provedeno u Domovinskom ratu u statusu hrvatskog branitelja u jednostrukom trajanju.«

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 3.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) Djelatnoj vojnoj osobi zbog otežanih uvjeta rada i prirode obavljanja poslova, staž osiguranja računa se u povećanom trajanju tako da se svakih 12 mjeseci stvarno provedenih u obavljanju poslova djelatne vojne osobe računa kao 15, 16, odnosno 18 mjeseci staža osiguranja.

(2) Pod otežanim uvjetima rada i prirodom obavljanja posla, u smislu stavka 1. ovoga članka, razumijevaju se osobito:

– održavanje borbene spremnosti na visokoj razini u svakom trenutku i u svim uvjetima,

– održavanje visoke psihofizičke spremnosti,

– izvođenje borbene obuke u svim uvjetima (meteorološkim i vremenskim, dan-noć) i za sve oblike ratovanja,

– razvijanje sposobnosti i vještina u uporabi suvremenoga vatrenog i hladnog oružja i vještina rukovanja raznim eksplozivnim napravama,

– opadanje fizioloških funkcija organizma u mjeri koja onemogućuje daljnje uspješno obavljanje vojne službe.

(3) Uredbom Vlade Republike Hrvatske utvrđuju se dužnosti iz stavka 1. ovoga članka na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i način računanja toga staža.

(4) Vojnim službenicima i vojnim namještenicima koji su raspoređeni na dužnosti djelatne vojne osobe na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, vrijeme provedeno na tim dužnostima računa se kao staž osiguranja s povećanim trajanjem, u skladu s odredbom stavka 1. ovoga članka.«

Članak 4.

U članku 6. iza riječi: »Zakona«, briše se točka i dodaju riječi: »i drugih propisa kojima je bila uređena djelatna vojna služba, služba policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba pravosuđa«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Osobama sa statusom hrvatskog branitelja u 15 godina mirovinskog staža iz stavka 1. ovoga članka uračunava se i vrijeme provedeno u Domovinskom ratu u dvostrukom trajanju.

(3) Svi staževi osiguranja s povećanim trajanjem ostvareni po ranijim propisima kojima je bila uređena djelatna vojna služba i služba u svojstvu ovlaštene službene osobe, kao i poseban staž ostvaren na temelju sudjelovanja u Domovinskom ratu, međusobno se zbrajaju prilikom utvrđivanja uvjeta od 15 godina iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 5.

Iza članka 6. dodaje se članak 6.a koji glasi:

»Članak 6.a

Na temelju odluke ministra obrane, ministra unutarnjih poslova, odnosno čelnika sigurnosno-obavještajnih službi djelatnoj vojnoj osobi, policijskom službeniku, odnosno djelatniku s posebnim dužnostima i ovlastima u sigurnosno-obavještajnim službama koji ima 20 godina staža osiguranja, a za koje se u odgovarajućem postupku utvrdi nemogućnost daljnjega profesionalnog razvoja, služba može prestati s pravom na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad uzrokovane ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću.

U staž osiguranja iz stavka 1. ovoga članka ne uračunava se staž s povećanim trajanjem.

Obvezuju se nadležni ministri da jednom godišnje podnesu Vladi Republike Hrvatske izvješće o osiguranicima umirovljenim u skladu s odredbom stavka 1. ovoga članka.

Nadležni ministri propisat će postupak utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 6.

Iza članka 9. dodaje se članak 9.a koji glasi:

»Članak 9.a

(1) Svota mirovine određena prema članku 7. – 9. ovoga Zakona smanjuje se ovisno o visini, i to:

1) za 8% razlika od 2.500,01 do 3.000,00 kuna,

2) za 12% razlika od 3.000,01 do 4.000,00 kuna,

3) za 16% razlika od 4.000,01 do 5.000,00 kuna,

4) za 20% iznos od 5.000,01 kuna i nadalje.

(2) Svota mirovine smanjena prema stavku 1. ovoga članka ne može iznositi manje od svote mirovine određene prema općim propisima o mirovinskom osiguranju.«

Članak 7.

(1) Korisnicima mirovine kojima je mirovina određena do 31. prosinca 2001. prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba unutarnjih poslova i pravosuđa, za koje se sredstva osiguravaju u državnom proračunu, svota mirovine koja im je pripadala na dan 30. rujna 2001. smanjuje se prema članku 6. ovoga Zakona. Tako smanjena svota mirovine ne može iznositi manje od svote mirovine određene prema općim propisima o mirovinskom osiguranju.

(2) Svota mirovine određena prema stavku 1. ovoga članka pripada korisniku od 1. siječnja 2002.

Članak 8.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje po službenoj će dužnosti donijeti novo rješenje o smanjenoj svoti mirovine prema članku 7. ovoga Zakona.

Članak 9.

Propisi za provedbu ovoga Zakona donijet će se u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 10.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 140-01/01-01/05
Zagreb, 27. veljače 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenih osoba –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !