Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje ("Narodne novine", br. XX/09, XX/10 - čl. 5. Zakona o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe XX/13, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
43 09.04.2010 Zakon o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe

HRVATSKI SABOR

1083

Na temelju članka 88.L502496 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREDMETIMA OPĆE UPORABE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. ožujka 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/30

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 31. ožujka 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PREDMETIMA OPĆE UPORABE

Članak 1.

U Zakonu o predmetima opće uporabeL502488 (»Narodne novine«, br. 85/06. i 75/09.) u članku 7. stavku 3. riječi: »zdravstvenoj ispravnosti« i brišu se.

U stavku 4. riječi: »zdravstvenoj ispravnosti i sigurnosti deterdženata« zamjenjuju se riječju: »deterdžentima«.

Članak 2.

U članku 17. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Pravilnik o potrebnom opsegu i učestalosti ispitivanja predmeta opće uporabe donosi ministar nadležan za zdravstvo.«.

Članak 3.

Ministar nadležan za zdravstvo donijet će pravilnike za čije je donošenje ovlašten ovim Zakonom u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 4.

Do dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 3. ovoga Zakona primjenjuju se Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti i sigurnosti igračakaL502489 (»Narodne novine«, br. 115/08.), Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti i sigurnosti deterdženataL502490 (»Narodne novine«, br. 77/07. i 148/08.) i Pravilnik o opsegu, uvjetima i načinu ispitivanja namirnica i predmeta opće uporabe u tijeku proizvodnje i načinu vođenja evidencije o izvršenim ispitivanjima proizvodaL502491 (»Narodne novine«, br. 80/99., 152/03. i 105/09.).

Članak 5.

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji prestaju važiti odredbe članka 3.L502492 točke 4., članaka 19.L502493 i 24.L502494 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje (»Narodne novine«, br. 125/09.) u dijelu u kojem se odnose na kozmetiku s posebnom namjenom, te glava IV. »GRANIČNI PROIZVODI IZMEĐU KOZMETIKE I MEDICINSKIH PROIZVODA« i Prilog XII. »DOPUŠTENE BILJNE VRSTE ZA KOZMETIKU S POSEBNOM NAMJENOM (INCI nazivlje) istoga Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 541-01/10-01/01

Zagreb, 26. ožujka 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !