Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o prestanku važenja Zakona o arondaciji – (“Narodne novine”, br. XX/93.)
označi tražene riječi printaj stranicu
27 06.04.1993 Ukaz o proglašenju Zakona o prestanku Zakona o arondacji

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L19930 Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o prestanku Zakona o arondacji

Proglašavam Zakon o prestanku Zakona o arondaciji koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donim na sjednici 26. ožujka 1993.

Broj: PA4-19/1-93.

Zagreb, 31. ožujka 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r


ZAKON

o prestanku važenja Zakona o arondacji

Članak 1.

Zakon o arondacijiL19928 ("Narodne novine", br. 6/76., 5/84., 5/87,.) prestaje važiti.

Članak 2.

Postupci pokrenuti po odredbama Zakona o arondaciL19929 ("Narodne novine", br. 8/76., 5/84. i 5/87.) u kojima nije doneseno pravomoćno rješenje obustavit će se.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dan objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 941-04/93-01/01

Zagreb. 26. ožujka 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabore

Stjepan Mesić, v. r.

zatvori
Zakon o prestanku važenja Zakona o arondaciji –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !