Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o prestanku važenja Zakona o izdvajanju i raspoređivanju sredstava za zadovoljavanje stambenih potreba – (“Narodne novine”, br. XX/91, XX/91, XX/92.)
označi tražene riječi printaj stranicu
9 28.02.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o prestanku važenja Zakona o izdvajanju i raspoređivanju sredstava za zadovoljavanje stambenih potreba

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L2141 Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o prestanku važenja Zakona o izdvajanju i raspoređivanju sredstava za zadovoljavanje stambenih potreba

Proglašavam Zakon o prestanku važenja Zakona o izdvajanju i raspoređivanju sredstava za zadovoljavanje stambenih potreba kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 22. veljače 1991, Vijeća općina 22. veljače 1991. i Društveno-političkog vijeća 22. veljače 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/02

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 25. veljače 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o prestanku važenja Zakona o izdvajanju i raspoređivanju sredstava za zadovoljavanje stambenih potreba

Članak 1.

Zakon o izdvajanju i raspoređivanju sredstava za zadovoljavanje stambenih potrebaL2138 ("Narodne novine", broj 32/77, 54/80 i 13/81 - pročišćeni tekst) prestaje važiti.

Članak 2.

Do 31. prosinca 1991. sredstva za zadovoljavanje stambenih potreba radi subvencioniranja stanarine i podstanarine izdvajat će se po stopi od 0,7% od osnovice koju čini akontacija brutto osobnih dohodaka prilikom svake isplate. Ova sredstva izdvajaju se na poseban račun kod Službe društvenog knjigovodstva. Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se od 1. siječnja 1991.

Članak 3.

Sredstva izdvojena prema stavku 1. članku 2.#clanak2 ovoga zakona Služba društvenog knjigovodstva dostavlja fondu u stambenom i komunalnom gospodarstvu i mogu se koristiti samo za subvencioniranje stanarine i podstanarine.

Članak 4.

Samoupravni sporazum zaključen temeljem Zakona o izdvajanju i raspoređivanju sredstava za zadovoljavanje stambenih potrebaL2139 ("Narodne novine", broj 13/81 - pročišćeni tekst) ostaje na snazi u dijelu kojim se uređuje subvencioniranje stanarine i podstanarine ukoliko upravni odbor fonda u stambenom i komunalnom gospodarstvu ne utvrdi drukčije osnove i mjerila.

Članak 5.

Sredstva izdvojena prema Zakonu o izdvajanju i raspoređivanju sredstava za zadovoljavanje stambenih potrebaL2140 ("Narodne novine", broj 13/81 - pročišćeni tekst) i dostavljena fondu u stambenom i komunalnom gospodarstvu za razdoblje do 31. prosinca 1990. koja nisu utrošena do dana stupanja na snagu ovoga zakona, koriste se za subvencioniranje stanarine i podstanarine. Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje obveza vraćanja kredita odobrenih pravnim osobama iz sredstava za kreditiranje solidarne stambene izgradnje prema odredbama zakona iz članka 1.#clanak1 ovoga zakona.

Članak 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-02/90-02/04

Zagreb, 22. veljače 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

zatvori
Zakon o prestanku važenja Zakona o izdvajanju i raspoređivanju sredstava za zadovoljavanje stambenih potreba –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !