Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj – (“Narodne novine”, br. XX/92.)
označi tražene riječi printaj stranicu
69 22.10.1992 Ukaz o proglašenju Zakona o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temetju članka 89.L16185 Ustava Republike HrvatskeL16184, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj

Proglašavam Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 14, listopada 1992.

Broj : PA4-75/ 1-92.

Zagreb, 19. listopada 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON

o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se pretvorba neimenovanog kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Republika Hrvatska vlasnik je neimenovanog kapitala u svim dioničkim društvima za osiguranje i reosiguranje sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske, nastalim usklađivanjem organizacije i poslovanja zajednica osiguranja imovine i osoba i zajednica reosiguranja po odredbama zakona iz članka 1.L16182 stavka 1. toćke 21. Zakona o preuzimanju zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91.).

Članak 3.

Neimenovani kapital društava iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona čine:

- sredstva poslovnog fonda,

- sredstva fonda preventive,

- sredstva fonda zajedničke potrošnje osim stanova,

- sredstva rezervi sigurnosti.

Neimenovani kapital društva u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka izuzev sredstava rezervi sigurnosti je dio temeljne glavnice društva.

Članak 4.

Sredstva rezervi sigurnosti su statutarne rezerve društva.

Članak 5.

Društva iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona dužna su izraditi godišnji obračun sa stanjem na dan 30. rujna 1992. godine u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske u roku od 30 dana od dana predaje godišnjeg obračuna dužna je utvrditi da li je obračun u skladu s propisima i računovodstvenim stadardima.

Članak 6.

Društva iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona dužna su najkasnije u roku od 30 dana od proteka roka članka 5.#clanak5 stavka 2. ovoga Zakona utvrditi visinu ;temeljne glavnice društva,

održati Skupštinu društva, izabrati Upravni odbor društva i imenovati direktora društva.

Članak 7.

Na ukupnu nominalnu vrijednost temeljne glavnice društvo izdaje dionice.

Dionice iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na dionički kapital upisan i uplaćen prema odluci a osnivanju društve i dionički kapital na kojem je vlasnička prava na temelju ovoga Zakona stekla Republika Hrvatska u omjeru u kojem su ti oblici bili iskazani u početnoj bilanci stanja tog društva.

U skladu s odredbom stavka 2. ovoga članka postojeće dionice se povlače, a vlasnicima se izdaju nove dionice.

Članak 8.

Dionice koje je stekla Republika Hrvatska po osnovi ovoga Zakona predaju se Hrvatskom fondu za razvoj.

Hrvatski fond za razvoj će odrediti predstavnika u Skupštinu društva i predložiti svoje predstavnike u Upravni odbor društva.

Članak 9.

Odluku o načinu privatizacije kapitala Republike Hrvatske u društvu donosi Sabor Republike Hrvatske na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 453-02/92-03/06

Zagreb, 14. listopada 1982.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.

zatvori
Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !