Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o preuzimanju Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije – (“Narodne novine”, br. XX/91, XX/92, XX/92-ispr.)
označi tražene riječi printaj stranicu
53 08.10.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o preuzimanju Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L7082 Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o preuzimanju Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

Proglašavam Zakon o preuzimanju Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa:011-01/91-01/87

Urbroj : 71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o preuzimanju Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

Članak 1.

Ovim zakonom preuzima se Krivični zakon SFRJ ("Službeni list SFRJ", br. 44/76, 36/77, 56/77, 34/84, 74/87, 3/90 i 38/90), kao republički zakon.

Članak 2.

Zakon iz članka 1.#clanak1 ovoga zakona primjenjuje se u Republici Hrvatskoj u cijelosti, ako odredbama ovog zakona nije drugačije propisano.

Članak 3.

Članak 1. braše se.

Članak 4.

Članak 2. mijenja se i glasi:

"Zaštita čovjeka, građana Republike Hrvatske i drugih osnovnih vrijednosti Republike i primjenjivanje krivično-pravne prinude, kad je nužna i u kojoj mjeri za suzbijanje opasnih djelatnosti po subjekte navedene u ovom članu, predstavljaju osnov i granice za određivanje krivičnih djela i propisivanje krivičnih sankcija."

Članak 5.

Članak 7. briše se.

Članak 6.

U članku 33. u točki 3) riječi "socijalističkoga samoupravnog" brišu se.

Članak 7.

U članku 34. točka 1) briše se.

Članak 8.

U članku 35. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Kazna zatvora može se izreći samo kao glavna kazna".

Članak 9.

Članak 37. briše se.

Članak 10.

U članku 38. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Kazna zatvora u trajanju od dvadeset godina može se izreći samo za najteže oblike krivičnog djela".

Članak 11.

U članku 41. u stavku 3. riječi "visinu njegova osobnog dohotka, druge" brišu se.

Članak 12.

U članku 48. u stavku 2. točka 1) briše se.

Članak 13.

U članku 53. stavak 2. briše se.

Članak 14.

U članku 68. u stavku 4. i članku 70. stavku 1. i 2. riječi "SFRJ" zamjenjuju se riječima "Republika Hrvatska" u odgovarajućim padežima.

Članak 15.

U članku 71. stavak 1. briše se.

Članak 16.

U članku 87. riječi "organizaciju udruženog rada ili drugu samoupravnu" brišu se.

Članak 17.

U članku 89. u stavku 1. točka 1) mijenja se i glasi:

"Prestanak obavljanja javnih ovlaštenja, određenih poslova ili funkcija u organima vlasti ili javnim poduzećima".

U stavku 2. točka 1) mijenja se i glasi:

"Zabrana obavljanja javnih ovlaštenja određenih poslova ili funkcija u tijelima vlasti ili javnim poduzećima".

Članak 18.

U članku 91 u stavku 1. riječi "samoupravnim općim aktima" zamjenjuju se riječima "općim aktima i kolektivnim ugovorima".

Članak 19.

U članku 94. u stavku 2. riječi "organizacijama udruženog rada i drugim samoupravnim organizacijama i zajednicama" brišu se.

Članak 20.

U članku 95. u stavku 1. u točki 1) riječi "Smrtna kazna ili" brišu se.

Članak 21.

U članku 97. u točki 1) riječi "od osude na smrtnu kaznu ili" brišu se.

Članak 22.

Naziv Glave XII. mijenja se i glasi:

"Važenje Krivičnog zakona Republike Hrvatske prema mjestu izvršenja krivičnog djela", te u članku 104. riječi "Jugoslavenskoga" i "SFRJ" zamjenjuju se riječima "Hrvatskoga" i "Republika Hrvatska".

Članak 23

Članak 105. mijenja se i glasi:

"Važenje hrvatskoga krivičnog zakonodavstva za određena krivična djela učinjena u inozemstvu

Hrvatsko krivično zakonodavstvo važi za svakoga tko u inozemstvu učini krivično djelo iz Glave XX. Krivičnog zakona Republike Hrvatske ili iz članka 168.#clanak168 ovoga zakona ako se krivotvorenje odnosi na domaći novac".

Članak 24.

U članku 106. i 107. riječi "Jugoslavenskoga" i "SFRJ" zamjenjuju se riječima "Hrvatskoga" i "Republika Hrvatska" u odgovarajućim padežima.

Članak 25.

U članku 108. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Ako je u slučajevima iz čl.104.#clanak104 ovoga zakona pokrenut ili dovršen krivični postupak u stranoj državi gonjenje će se u Republici Hrvatskoj poduzeti samo na temelju odobrenja javnog tužioca Republike Hrvatske."

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) U slučajevima iz čl. 106.#clanak106 i 107.#clanak107 ovoga zakona gonjenje će se poduzeti samo kad se za krivično djelo kažnjava i prema zakonu zemlje u kojoj je djelo učinjeno. Kad se u slučajevima iz članka 106.#clanak106 i 107.#clanak107 stavku 1. ovoga zakona prema zakonu zemlje kojoj je djelo učinjeno za to krivično djelo ne kažnjava gonjenje se može poduzeti samo na temelju odobrenja javnog tužloca Republike Hrvatske."

U stavku 4. riječi "odobrenje saveznog javnog tužioca može u SFRJ" zamjenjuju se riječima "javnog tužioca Republike Hrvatske u Republici Hrvatskoj".

Članak 26.

Glava XIII. briše se.

Članak 27.

U članku 113. u stavu 1. riječi "SFRJ" zamjenjuju se riječima "Republike Hrvatske".

Stavci 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. brišu se.

Članak 28.

Glava XV. briše se, osim odredaba:

- članka 115. u kojem se riječi "SFRJ" zamjenjuju riječima "Republika Hrvatska", a riječi "smrtnom kaznom" riječima "kaznom zatvora od dvadeset godina",

- članka 118, 119, 120, 121, 128, 129, 132, te članka 135. u kojima se riječi "SFRJ" zamjenjuju riječima "Republika Hrvatska" u odgovarajućim padežima,

- članka 136. u kojem se u stavku 1. broj "114" zamjenjuje brojem "118", broj "123" brojem "121", a članovi "125 do 127." brišu se,

- članka 137. u kojem se u stavku 1. riječi "iz članka 114. do 116." i "do 127" brišu,

- članka 139. u kojem se u stavku 1. riječi "iz članka 114. do 116." i "i članka 124. do 127." brišu, te u stavku 2. riječi "smrtnom kaznom" zamjenjuju se riječima "kaznom zatvora od dvadeset godina", a u stavku 3. riječi "114. do 117." i "123. do" brišu se.

Članak 29.

U Glavi XVII. u nazivu Glave brišu se riječi "SFRJ" i članak 157. briše se.

Članak 30.

U članku 158. i 159. riječi "SFRJ" zamjenjuju se riječima "Republika Hrvatska" u odgovarajućim padežima.

Članak 31.

U Glavi XVIII. u nazivu Glave riječ "jugoslavenskog" zamjenjuje se riječju "hrvatskog".

Članak 32.

U članku 162. riječi "SFRJ" zamjenjuju se riječima "Republike Hrvatske".

Članak 33.

U članku 169. u stavku 1. riječ "saveznog" zamjenjuje se riječju "republičkog".

Članak 34.

Glava XIX. briše se.

Članak 35.

U Glavi XX. u nazivu Glave riječi "SFRJ" zamjenjuju se riječima "Republika Hrvatska", a u članku 203. u stavku 5, članku 206. stavku 4, članku 227. stavku 1, članku 228. stavku 2, članku 229. stavku 2, članku 230. stavku 2, članku 231. stavku 3, članku 233. stavku 3, članku 234. stavku 2, članku 236. stavku 2, članku 240. stavku 3. i članku 241. stavku 3. riječi "smrtnom kaznom" zamjenjuju se riječima "kaznom zatvora od dvadeset godina".

Članak 36.

U članku 247. u stavku 1. i 2. i članku 248. riječ "saveznoga" zamjenjuju se, riječju "republičkoga" u odgovarajućim padežima.

Članak 37.

U članku 248a. u nazivu krivičnog djela i u stavku 1. i 2. i članku 249. u stavku 1. i 2. riječi "SFRJ" zamjenjuju se riječima "Republika Hrvatska".

Članak 38.

Glava XXIII. i Glava XXIV. brišu se.

Članak 39.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Kalasa : 740-02/91-02/02

Zagreb, 26. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


zatvori
Zakon o preuzimanju Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !