Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o preuzimanju Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije – (“Narodne novine”, br. XX/91, XX/92, XX/92-ispr.)
označi tražene riječi printaj stranicu
39 26.06.1992 Zakon o dopuni Zakona o preuzimanju Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L12176 Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o preuzimanju Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o preuzimanju Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koji je Sabor Republike Hrvatske donio na zajedničkoj sjednici Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1992. i Vijeća općina 26. lipnja 1992.

PA4-62/1-92.

Zagreb, 26. lipnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o dopuni Zakona o preuzimanju Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

Članak 1.

U Zakonu o preuzimanju Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike JugoslavijeL12175 ("Službeni list SFRJ", br. 44/76., 36/77., 56/77., 34/84., 74/87., 57/89., 45/90., 3/90. i 38/90.) i ("Narodne novine", br. 53/91.) iza članka 30. dodaje se novi članak 30a. koji glasi:

"Članak 30a.

Članak 160. mijenja se i glasi:

"Gonjenje za krivična djela iz članka 158. i 159. Krivičnog zakona SFRJ poduzimlje se na temelju odobrenja javnog tužioca Hrvatske, koji takvo odobrenje može dati nakon pribavljenog pristanka države ili osobe prema kojoj je počinjeno djelo".

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 740-02/91-02/08

Zagreb, 26. lipnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, dipl. ing., v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

zatvori
Zakon o preuzimanju Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !