Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o stranim ulaganjima ("Narodne novine", br. XX/91)
označi tražene riječi printaj stranicu
53 08.10.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L7060 Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

Proglašavam Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republieki zakoni, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. lipnja 1991., Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine

Klasa: 011-01/91-01/81

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v.r.


ZAKON

o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

Članak 1.

Preuzimaju se i primjenjuju kao republički zakoni ovi savezni zakoni:

1) Zakon o Narodnoj banci Jugoslavije i jedinstvenom monetarnom poslovanju narodnih banaka republika i narodnih banaka autonomnih pokrajinaL7014 ("Službeni list SFRJ", br. 34/89, 88/89 i 61/90),

2) Zakon o privremenim mjerama o ciljevima i zadacima zajedničke monetarne politike u 1991. godiniL7015 ("Službeni list SFRJ", br. 84/90),

3) Zakon o bankama i drugim financijskim organizacijamaL7016 ("Službeni list SFRJ", br. 10/89, 40/89, 87/89, 18/90 i 72/90),

4) Zakon o sanaciji, stečaju i likvidnosti banaka i drugih financijskih organizacijaL7017 ("Službeni list SFRJ", br. 84/89 i 63/90) osim odredaba čl. 5. do 13.,

5) Zakon o privremenim mjerama o pretvaranju dijela kratkoročnih kredita iz primarne emisije u dugoročne krediteL7018 ("Službeni list SFRJ", br. 25/90),

6) Zakon o privremenim mjerama o odgodi vraćanja dijela kredita iz primarne emisijeL7019 ("Službeni list SFRJ", br. 26/91 ),

7) Zakon o privremenoj mjeri o prijevremenoj otplati obveza po komercijalnim kreditima prema SSSR-u koje su dospjele u 1989. i koje dospijevaju u idućim godinamaL7020 ("Službeni list SFRJ", br. 61/90),

8) Zakon o kreditnim odnosima s inozemstvomL7021 ("Službeni list SFRJ", br. 84/90).

9) Zakon o korištenju kredita po Sporazumu o privrednoj i tehničkoj suradnji u izgradnji i rekonstrukciji industrijskih i drugih objekata u SFRJ zaključenom 29. svibnja 1981. između SIV-a, Skupštine SFRJ i Vlade SSSR ("Službenilist SFRJ", br. 18/82),

10) Zakon o zaduživanju u inozemstvu za refinanciranje kredita i uzimanje financijskih kredita od 1988. do 1996. godineL7022 ("Službeni list SFRJ", br. 31/88, 8/89 i 33/89),

11) Zakon o načinu i uvjetima izvršavanja obveza po kreditima međunarodnih financijskih organizacija za koje je federacija dala garanciju ili supergaranciju i kreditima iz međudržavnih sporazumaL7023 ("Službeni list SFRJ", br. 43/86),

12) Zakon o uvjetima korištenja odobrenih i sklopljenih ugovora o zajmu s međunarodnim financijskim organizacijamaL7024 ("Službeni list SFRJ", br. 37/87),

13) Zakon o deviznom poslovanjuL7025 ("Službeni list SFRJ", br. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 i 82/90),

14) Zakon o privremenim mjerama o zajedničkoj deviznoj politici i Projekciji platne bilance Jugoslavije za 1991. godinuL7026 ("Službeni list SFRJ", br. 84/90),

15) Carinski zakonL7027 ("Službeni list SFRJ", br. 34/90 prečišćeni tekst),

16) Zakon o carinskoj tarifiL7028 ("Službeni list SFRJ", br 27/78, 29/83, 7/84, 71/84, 43/86, 81/87, i 34/89),

17) Zakon o plaćanju posebne pristojbe za izravnanje poreskog opterećenja uvezene robeL7029 ("Službeni list SFRJ", br. 63/80),

18) Zakon o posebnoj taksi na uvezenu robuL7030 ("Službeni list SFRJ", br. 31/70),

19) Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanjuL7031 ("Službeni list SFRJ", br. 63/89) i Zakon o privremenim mjerama o izmjenarna i dopunama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanjuL7032 ("Službeni list SFRJ", br. 111/91),

20) Zakon o stranim ulaganjimaL7033 ("Službeni list SFRJ", br. 77/88),

21) Zakon o osnovama sistema osiguranja imovine i osobaL7034 ("Službeni list SFRJ", br.17/90 i 82/90),

22) Zakon o Jugoslavenskoj banci za međunarodnu ekonomsku suradnjuL7035 ("Službeni list SFRJ", br. 77/88),

23) Zakon o osiguravanju sredstava osnivačkog uloga Federacije u Jugoslavenskoj banci za međunarodnu ekonomsku uradnjuL7036 ("Službeni list SFRJ", br. 41/89, 21/90 i 61 /90),

24) Zakon o financiranju osiguranja izvoznih poslova protiv nekomercijalnih rizikaL7037 ("Službeni list SFRJ", br.71/ 73 i 52/79),

25) Zakon o računovodstvuL7038 ("Službeni list SFRJ", br. 12/89, 35/89, 3/90, 42/90 i 61/90),

26) Zakon o financijskom poslovanjuL7039 ("Službeni list SFRJ", br. 10/89, 26/89, 35/89, 58/89, 79/89, 87/89 i 61/90),

27) Zakon o tržištu novca i tržištu kapitalaL7040 ("Službeni list SFRJ", br. 64/89),

28) Zakon o vrijednosnim papirimaL7041 ("Službeni list SFRJ", br. 64/89 i 29/90),

29) Zakon o mjenici ("Službeni list FNRJ", br. 104/46 i "Službeni list SFRJ", br. 16/65, 54/70 i 57/89),

30) Zakon o čeku ("Službeni list FNRJ", br. 105/46 i "Službeni list SFRJ", br. 12/65, 50/71 i 52/73),

31) Zakon o visini stope zatezne kamateL7042 ("Službeni list SFRJ", br. 57/89),

32) Zakon o utvrđivanju ukupnog iznosa sredstava za financiranje programa modernizacije sistema sigurnosti zračne plovidbe od 1989. do 1993. godineL7043 ("Službeni list SFRJ", br. 33/89 i Zakon o programu modernizacije sistema sigurnosti zračne plovidbe od 1989. do 1993. godineL7044 ("Službeni list SFRJ", br. 44/89),

33) Zakon o privremenim mjerama o načinu osiguranja sredstava za nabavu aviona za gašenje šumskih i drugih požara i načinu osiguravanja sredstava za upotrebu i održavanje tih aviona, a i aviona koji su za tu svrhu prije nabavljeniL7045 ("Službeni list SFRJ", br. 73/90),

34) Zakon o načinu osiguravanja sredstava federacije na ime uloga SFRJ u Sedmom općem povećanju sredstava Interameričke banke za razvojL7046 ("Službeni list SFRJ", br. 21 /90),

35) Zakon o osiguranju sredstava za sudjelovanje SFRJ u VII popuni sredstava Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA) (do 1994. godineL7047) ("Službeni list SFRJ", br 68/84),

36) Zakon o osiguranju sredstava za dodatni ulog SFRJ u Afrički fond za razvoj u povodu Pete opće popune sredstava tog fonda (do 1991. godineL7048) ("Službeni list SFRJ", br 40/89),

37) Zakon o osiguranju sredstava za udio SFR Jugoslavije u Trećoj popuni sredstava Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (JFAD) od 1990. do 1991. godineL7049 ("Službeni list SFRJ", br. 70/89),

38) Zakon o osiguranju sredstava Federacije na ime uloga SFR Jugoslavije u Četvrtom općem povećanju kapitala Afričke banke za razvoj (do 1993. godineL7050) ("Službeni list SFRJ", br. 40/89),

39) Zakon o osiguranju sredstava Federacije za povećanje uloga SFR Jugoslavije u kapitalu Međunarodne financijske korporacije (IFC) - do 1991. godineL7051 ("Službeni list SFRJ", br. 59/86),

40) Zakon o osiguranju sredstava Federacije na ime članskog uloga SFRJ u osnivački kapital Evropske banke za obnovu i razvojL7052 ("Službeni list SFRJ", br. 18/91),

41) Zakon o primjeni propisa i rješavanju sukoba republičkih i pokrajinskih zakona na području poreza, doprinosa i taksa (prečišćeni tekstL7053 "Službeni list SFRJ", br. 47/83),

42) Zakon o slobodnim carinskim zonamaL7054 ("Službeni list SFRJ", br. 3/90).

Članak 2.

Preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički zakoni i oni savezni zakoni koji se odnose na ratifikaciju međunarodnih ugovora i sporazuma, kao i na garancije Federacije po zajmovima međunarodnih financijskih organizacija.

Članak 3.

U Republici Hrvatskoj preuzimaju se i primjenjuju odredbe saveznih zakona koji se odnose na poticanje bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih republika i SAP Kosovo u razdoblju 1971 do 1990. u dijelu što se odnose na obveze Fonda federacije glede povrata sredstava.

Članak 4.

Ostaju na snazi i primjenjuju se kao republički propisi odluke Saveznog izvršnog vijeća, i to:

1) Odluka o načinu na koji ovlaštene banke izvršavaju naloge za plačanje domaćih fizičkih osoba devizama s njihovih deviznih računa i deviznih štednih ulogaL7055 ("Službeni list SFRJ", br. 28/91 i 34/91),

2) Odluka o formiranju tečaja dinara u 1991. godiniL7056 ("Službeni list SFRJ", br. 28/91),

3) Odluka o pobližim uvjetima za držanje deviza na deviznom računu po osnovi izvođenja investicijskih radova u inozemstvu s naplatom u robiL7057 ("Službeni list SFRJ", br 26/91 ),

4) Odluka o načinu izvršavanja obveza Federacije po osnovi jamstva za devize na deviznim računima i deviznim štednim ulozima građana, građanskih pravnih osoba i stranih fizičkih osobaL7058 ("Službeni list SFRJ", br. 27/90),

5) Odluka o načinu korištenja ostvarenih naplata u obračunskim dolarima za plaćanja koja se obavljaju preko likvidacijskih računaL7059 ("Službeni list SFRJ", br. 17/91).

Članak 5.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da može svojom uredbom privremeno regulirati pitanja koja se odnose na financijsko poslovanje i uvjete privređivanja poduzeća, banaka, osiguravajućih organizacija i drugih pravnih osoba i ekonomske odnose s inozemstvom, a koja su uređena zakonima iz članka 1.#clanak1 ovoga zakona.

Članak 6.

Savezni propisi doneseni za izvršenje zakona iz članka 1#clanak1, 2.#clanak2 i 3.#clanak3 ovoga zakona primjenjuju se kao republički propisi dok se republičkim propisom drugačije ne odredi, ukoliko su u suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i republičkim zakonom.

Članak 7.

Ovlaštenja saveznih organa za izvršenje i primjenu zakona iz članka 1. do 3. i propisa iz članka 6.#clanak6 ovoga zakona, postaju ovlaštenja republičkih organa u okviru njihovih ovlasti utvrđenih zakonom.

Iznimno, do uspostavljanja samostalnog kreditno-monetarnog, deviznog i carinskog sustava Republike Hrvatske, za provođenje saveznih zakona iz ovih ovlasti uz republičke organe nadležni su i dosadašnji savezni organi.

Članak 8.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 400-01 /91-01 /06

Zagreb, 26. lipnja 1991

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udrjiženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

zatvori
Zakon o stranim ulaganjima
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !