Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja – (Sl. l. br. 23/82, 77//82, 75/85, 8/87, 65/87, 76/88, 74/89, 44/90, 87/90-ispr), te (“Narodne novine”, br. XX/91.)
označi tražene riječi printaj stranicu
53 08.10.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L7146 Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

Proglašavam Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26 lipnja 1991., Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/106

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 28 lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

Članak 1.

Preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički zakoni :

1. Zakon o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranjaL7137 ("Službeni list SFRJ", br. 23/82; 77/82, 75/85, 8/87, 65/87, 76/88, 74/88, 74/89, 87/89, 44/90 i 87/90),

2. Zakon o matičnoj evidenciji o osiguranicima i uživaocima prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranjaL7138 ("Službeni list SFRJ", br. 34/79 i 68/88),

3. Zakon o određivanju naknade za potraživanja po osnovi socijalnog osiguranja nastala u inozemstvuL7139 ("Službeni list SFRJ", br. 7/77 i 13/79),

4. Zakon o obvezama federacije za mirovine boracaL7140 ("Službeni list SFRJ", br. 39/74, 46/74, 68/81, 57/83 i 9/86).

Članak 2.

Stavljaju se izvan snage u Republici Hrvatskoj odredbe stavka 2. članka 140.L7141 i odredbe članka 163.L7142 do 166.L7143 Osnovnog zakona o mirovinskom osiguranju ("Službeni list SFRJ", br. 51/64, 2/65, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 14/69, 56/69, 47/70, 60/70, 15/71, 16/71 i

60/71 ).

Članak 3.

U članku 622. Osnovnog zakona o mirovinskom osiguranju iza riječi "osiguranika" umjesto zareza stavlja se točka, a riječi "izuzev u slučaju članka 140.#clanak140 stavka 2. ovoga zakona" brišu se.

Članak 4.

Savezni propisi doneseni za izvršenje zakona iz članka 1.#clanak1 ovoga zakona preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički propisi, ako su u suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i ovim zakonom.

Članak 5.

Ovlaštenja saveznih organa ze izvršenje i primjenu z kona iz članka 1. i propisa iz članka 4.#clanak4 ovoga zakona postaju ovlaštenja republičkih organa u okviru njihovih oblasti utvrđenih zakonom.

Članak 6.

Financfjska prava i obveze koja su po Zakonu o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Službeni list SFRJa', br. 23/82, 77/82, 75/85, 8/87, 65/87, 76/88, 74/88, 74/89, 87/89, 44/90 i 87/90) i Zakonu o obvezama federacije za mirovine boracaL7145 ("Službeni list SFRJ", br. 39/74, 46/74, 68/81, 57/83 i 9/86) pripadala federaciji postaju prava i obveze proračuna Republike Hrvatske.

Članak 7.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 140-01/91-01/14

Zagreb, 26. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

zatvori
Zakon o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja – (Sl. l. br. 23/82, 77//82, 75/85, 8/87, 65/87, 76/88, 74/89, 44/90, 87/90-ispr), te
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !