Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni – (“Narodne novine”, br. XX/91, XX/91, XX/92, XX/92, XX/92, XX/93, XX/93-(čl. 11. Zakona o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pripadnika bivše JNA).)
označi tražene riječi printaj stranicu
71 28.10.1992 Uredba o izmjenama Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike HrvatskeL16377 ("Narodne novine", broj 39/92), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 27. listopada 1992. godine, donijela je

UREDBU

o izmjenama Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon

Članak 1.

U Zakonu o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakonL16378 ("Narodne novine", broj 53/91, 73/91 i 18/92), u članku 3b. stavku 1. riječi "akontacije na ta primanja" zamjenjuju se riječima "tih primanja." Stavak 2. mijenja se i glasi: "Mirovina određena prema stavku 1. ovoga članka isplaćivat će se u visini 63,22% od pripadajuće svote mirovine u mjesecu prosincu 1991. godine."

Članak 2.

U članku 3c. stavku 1. riječi "Akontacija mirovine" zamjenjuje se riječju "Mirovina". U stavku 2. riječi "Akontacija drugih novćanih primanja" zamjenjuju se riječima "Druga novčana primanja". U stavku 3. iza riječi "mirovina" briše se zarez i riječi "odnosno akontacija mirovina" brišu se.

Članak 3.

U članku 3e. stavku I. riječi "Akontacija mirovine i drugih novčanih primanja" zamjenjuju se riječima "Mirovina i druga novčana primanja". U stavku 2. riječi "akontacija mirovina" zamjenjuju se riječju "mirovina".

Članak 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. listopada 1992.

Klasa: 140-01/92-01/13

Urbroj: 5030104-92-1

Zagreb, 27. listopada 1992.

potpredsjednik

Ivan Milas, v. r.

zatvori
Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !