Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pripadnika bivše JNA – (“Narodne novine”, br. XX/93.)
označi tražene riječi printaj stranicu
96 25.10.1993 Odluka o proglašenju Zakona o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pripadnika bivše JNA

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L24628 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pripadnika bivše JNA

Proglašavam Zakon o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pripadnika bivše JNA, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 6. listopada 1993. godine

Broj : PA4-99/1-93.

Zagreb, 18. listopada 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v.r


ZAKON

o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pripadnika bivše JNA

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju način i uvjeti preuzimanja ostvarenih prava na mirovinu, doplatak za pomoć i njegu i novčanu naknadu za tjelesno oštećenje pripadnika bivše JNA, ostvarenih prije 8. listopada 1991., te način i uvjeti ostvarivanja ovih prava osoba kojima je na teritoriju Republike Hrvatske prestalo svojstvo aktivne vojne osobe u bivšoj JNA do 31. prosinca 1991.

Članak 2.

Korisniku koji je pravo na mirovinu i druga novčana primanja (doplatak za pomoć i njegu i novčana naknada za tjelesno oštećenje) ostvario u Zajednici socijalnog osiguranja vojnih osiguranika prije 8. listopada 1991. i kojemu je ta zajednica obustavila isplatu mirovine i drugih novčanih primanja, odredit će se ta prava u visini utvrđenoj na način propisan u članku 3.#clanak3 ovoga Zakona, ako ispunjava sljedeće uvjete :

- da ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske,

- da je ostvario pravo na mirovinu u Zajednici socijalnog osiguranja vojnih osiguranika prije 8. listopada 1991.,

- da je Zajednica socijalnog osiguranja vojnih osiguranika obustavila isplatu mirovine i drugih novčanih primanja,

- da protiv njega nije nadležno tijelo državne vlasti pokrenulo postupak zbog poduzimanja ili pripremanja kažnjivih djela ili propuštene činidbe propisane u Glavi XIV., XV. i XVIII. Osnovnog krivičnog zakona Republike HrvatskeL24618 ("Narodne novine", br. 31/93. - pročišćeni tekst i 35/93.), Glavi XIX. Krivičnog zakona Republike HrvatskeL24619 ("Narodne novine", br. 32/93, - pro;išćeni tekst i 38/93.) i Zakona o kaznenim djelima podrivačke i terorističke djlatnosti protiv državnog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike HrvatskeL24620 ("Narodne novine". br. 74/92.).

Članak 3.

Mirovina iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona određuje se u visini 63,22% od pripadajuće svote mirovine u mjesecu prosincu 1991.

Mirovina određena na način propisan u stavku 1. ovoga članka ne može biti manja od grani;ne svote najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka niti rnože iznositi više od svote najviše starosne mirovine određene prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne, novine", br. 26/83., 5/86., 42/87., 34/89., 57/89., 40/90., 9/91. i 26/93. - u daljnjem tekstu: Zakon) i općem aktu Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske (u daljnjem tekstu: Republički fond radnika).

Druga novčana primanja (doplatak za pomoć i njegu i novčana naknada za tjelesno oštećenje) odredit će se u svoti koja bi pripadala za mjesec prosinac 1991., ali najviše u svoti koja bi pripadala korisnicima tih prava u Republičkom fondu radnika.

Članak 4.

Osoba kojoj je na teritoriju Republike Hrvatske prestalo svojstvo aktivne vojne osobe u bivšoj JNA do 31. prosinca 1991., a do toga dana nije ostvarila prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, može ta prava ostvariti ako ispunjava uvjete za stjecanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja prema odredbama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranikaL24621 ("Narodne novine", br. 53/91., 73/91., 18/92. i 71/92.) i uz uvjete:

- da ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske,

- da se stavila na raspolaganje oružanim snagama Republike Hrvatske do 31. prosinea 1991.,

- da protiv nje nadležno tijelo državne vlasti nije pokrenulo postupak zbog poduzimanja ili pripremanja kažnjivih djela ili propuštene činidbe propisane u Glavi XIV., XV. i XVIII. Osnovnog krivičnog zakona Republike HrvatskeL24622 ("Narodne novine", br. 31/93. - pročišćeni tekst i 35/93), Glavi XIX. Krivičnog zakona Republike HrvatskeL24623 ("Narodne novine", br. 32/93. - pročišćeni tekst i 38/93,) i Zakona o kaznenim djelima podriva;ke i teroristi;ke djelatnosti protiv državnog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike HrvatskeL24624 ("Narodne novine". br. 74/92.).

Članak 5.

Mirovina priznata u smislu članka 4.#clanak4 ovoga Zakona određuje se u visini 63.22o/o od svote mirovine koja bi pripadala za mjesec prosinac 1991.

Članak 6.

Mirovina iz članka 4.#clanak4 ovoga Zakona, a određena u svoti prema članku 5.#clanak5 ovoga Zakona, ne može biti manja od granićne svote najnižeg mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu niti može iznositi više od svote najviše starosne mirovine određene prema Zakonu i općem aktu Republi;kog fonda radnika.

Osobi iz članka 4.#clanak4 ovoga Zakona koja nema dokaze prema kojima se može utvrditi mirovina u smislu stavka 1. ovoga članka, odredit će se mirovina u svoti utvrđenoj kao granićna svota najnižega mirovinskog primanja za određivanje zaštitnog dodatka po odredbama Zakona i općeg akta Republičkog fonda radnika.

Druga novčana primanja odredit će se u svoti koja bi pripadala za mjesec prosinac 1991., ali najviše u svoti koja bi pripadala korisnicima tih prava u Republičkom fondu radnika.

Članak 7.

Usklađivanje mirovina i drugih novčanih primanja obavljat će se u skladu s odredbama Zakona i općeg akta Republi;kog fonda radnika.

Članak 8.

Korisnicima mirovine i drugih novčanih primanja koji su ta prava ostvarili po propisima koji su važili do dana početka primjene ovoga Zakona, osiguravaju se ta prava i nakon toga dana.

Članak 9.

Poslove provedbe ovoga Zakona obavljat će Republički fond radnika.

Članak 10.

Sredstva za provedbu ovoga Zakona osiguravaju se iz Državnog prora;una Republike Hrvatske na temelju mjesećnog obračuna.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga zakona prestaju važiti:

1. U Zakonu o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakonL24625 ("Narodne novine", br. 53/91., 73/91.,18/92. i 71/92.)- odredbe članka 3b., 3c. i 3e.,

2. Uredba o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba kojima je prestalo svojstvo aktivne vojne osobe u bivšoj JNA doL24626 31. prosinca 1991. ("Narodne novine", br. 46/82. 71/92.),

3. Odluka o provedbi Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakonL24627 ("Narodne novine", br. 15/92.).

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 140-01/93-01/03

Zagreb, 6. listopada 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.

zatvori
Zakon o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pripadnika bivše JNA –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !