Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o poduzećima ("Narodne novine", br. XX/91, XX/93)
označi tražene riječi printaj stranicu
53 08.10.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L7068 Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

Proglašavam Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. lipnja 1991., Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društvena-političkog vijeća 26. lipnja 1991 godine.

Klasa: 011-01/91-01/82

Urbroj:71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r


ZAKON

o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

Članak 1.

Preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički zakoni

1. Zakon o poduzećimaL7061 ("Službeni list SFRJ", br. 77/88, 40/89, 46/90 i 61/90).

2. Zakon o postupku za upis u sudski registarL7062 ("Službeni list SFRJ", br. 13/83 i 17/90).

3. Zakon o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnostiL7063 ("Službeni list SFRJ", br. 6/86).

4. Zakon o zadrugamaL7064 ("Službeni list SFRJ", br. 3/90).

5. Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodimaL7065 ("Službeni list SFRJ", br. 64/73).

6. Zakon o jedinstvenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i prikupljanja podataka o rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda i o bilanci tih rezerviL7066 ("Službeni list SFRJ", br. 53/77, 24/86 i 17/90).

7. Zakon o odgovornosti za nuklearne šteteL7067 ("Službeni list SFRJ", br. 22/78).

Članak 2.

U Zakonu o poduzećima u članku 187b. iza zadnjeg stavka dodaju se dva nova stavka koji glase:

"Kada se radi o podjeli društvenog poduzeća, poduzeće je dužno pribaviti suglasnost Agencije Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj (u daljem tekstu: Agencija). Odluka o podjeli društvenog poduzeća na koju nije dana suglasnost Agencije nema pravni učinak."

"Odluku o davanju ili uskrati suglasnosti iz prethodnog stavka ovoga članka, Agencija je dužna donijeti u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva."

U članku 196. stavku 1. brišu se riječi "glava IV. Međusobni radni odnosi radnika u udruženom radu" i riječ "saveznih".

Članak 3.

U Zakonu o zadrugama u članku 15. stavku 6. riječi "saveznim" brišu se.

Članak 4.

U Zakonu o zadrugama o članku 20. stavak 3. mijenja se i glasi:

"U slučaju prestanka zadruge sredstva u društvenom vlasništvu iz članka 15.#clanak15 stavka 4. ovoga zakona prenose se Hrvatskom fondu za razvoj bez preuzimanja obveza."

Članak 5.

Savezni propisi doneseni za izvršenje zakona iz članka 1.#clanak1 ovoga zakona preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički propisi ako su u suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i ovim zakonom.

Članak 6.

Ovlaštenja saveznih organa za izvršenje i primjenu zakona iz članka 1.#clanak1 ovoga zakona i propisa iz članka 5.#clanak5 ovoga zakona postaju ovlaštenja organa Republike Hrvatske u okviru njihovih ovlasti utvrđenih zakonom.

Članak 7.

U cjelokupnom tekstu zakona iz članka 1. ovoga zakon riječi "Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija" zamjenjuju se riječima "Republika Hrvatska" u odgovarajućem padežu, riječi "Službeni list SFRJ" zamjenjuju se riječima "Narodne novine" u odgovarajućem padežu, riječi "Autonomna pokrajina" brišu se i riječi "član"i "stav" zamjenjuju se riječima "članak" i "stavak" u odgovarajućem padežu.

U tekstu Zakona o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima riječi "organizacija udruženog rada" zamjenjuje se riječju "poduzeće" u odgovarajućem padežu.

Članak 8.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 306-01 /91-01 /02

Zagreb, 26. lipnja 1991

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v.r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

zatvori
Zakon o poduzećima
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !