Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o preuzimanju saveznih zakona u oblasti pomorske i unutarnje plovidbe koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni – (“Narodne novine”, br. XX/91, XX/92-(čl. 24. Zakona o Hrvatskom registru brodova), XX/94-(čl. 1053. st. 1. toč. 1, 3. i 5. Pomorskog zakonika).)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 17.04.1992 Ukaz o proglašenju Zakona o Hrvatskom registru brodova

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L10527 Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o Hrvatskom registru brodova

Proglašavam Zakon o Hrvatskom registru brodova, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na skupnoj sjednici Društveno-političkog vijeća 10. travnja 1992, Vijeća općina 10. travnja 1992. i Vijeća udruženog rada 10. travnja 1992.

Broj : PA4-25/ 1-92.

Zagreb, 15. travnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o Hrvatskom registru brodova

Članak 1.

Hrvatski registar brodova (u daljnjem tekstu: Registar) je javno poduzeće koje obavlja stručno-tehničke poslove, od interesa za Republiku Hrvatsku, koji se odnose na brodove i druge ploveće i plutajuće objekte, sa ciljem zaštite ljudskog života i imovine, kao i zaštite okoline na moru i unutrašnjim plovnim putovima.

Članak 2.

Tvrtka javnog poduzeća je: Hrvatski registar brodova, d.o.o. Split. Sjedište Registra je u Splitu, Marasovićeva 67.

Članak 3.

Registar je javno poduzeće u obliku društva s ograničenom odgovornošću. Registar je u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 4.

Status ulagača ponudit će se domaćim i stranim pravnim osobama na način da ulog Republike Hrvatske ne može pasti ispod 51% od ukupnog iznosa uloženih sredstava. Društvo može pribavljati dodatna sredstva, potrebna za rad društva, upisivanjem novih uloga u skladu sa Statutom. Sredstva, ostvarena prodajom udjela, postaju vlasništvo Registra i s te se osnove povećava vrijednost udjela Republike Hrvatske u vlasništvu Registra. Ulagači mogu udjele prenositi trećim osobama i međusobno uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 5.

Registar u ime Republike Hrvatske obavlja slijedeće poslove:

1.- utvrđuje sposobnost za plovidbu i obavlja baždarenje brodova i određenih vrsta čamaca,

- utvrđuje sposobnost za uporabu i obavlja baždarenje plutajućih objekata,

- utvrđuje sigurnost kontejnera,

- utvrđuje podobnost ustrojstva korisnika brodova glede sigurnog rada i zaštite okoline tijekom korištenja brodova,

2. - sudjeluje u istraživanju uzroka nezgoda brodova

3. - sudjeluje u radu i izvršavanju obveza prema međunarodni

Članak 6.

Poslovi navedeni u članku 5.#clanak5 ovoga zakona, obuhvaćaju:

- donošenje tehničkih pravila kojima se propisuju najviši provedivi međunarodno prihvaćeni tehnički standardi,

- obavljanje tehničkog nadzora u skladu s tehničkim pravilima,

- izdavanje isprava, knjiga i izvješća na osnovi obavljenog tehničkog nadzora.

Članak 7.

Tehničkim pravilima propisuju se tehnički zahtjevi glede: konstrukcije, plovidbenih svojstava, protupožarne zaštite, sredstava za spašavanje, radio-uređaja, pomagala za navigaciju i sredstava za signalizaciju, uređaja za rukovanje teretom, zaštite pri radu, prijevoza putnika, prijevoza tereta, zaštite okoline, te baždarenja brodova i drugih plovećih i plutajućih objekata, podobnosti ustrojstva korisnika brodova glede sigurnog rada i zaštite okoline i konstrukcije kontejnera. Odluke o donošenju tehničkih pravila objavljuju se u službenom glasilu Republike Hrvatske, a tekst tehničkih pravila objavljuje se u posebnom izdanju Registra.

Članak 8.

Radi potpunije korištenosti ljudskih i materijalnih potencijala, potrebnih za obavljanje poslova iz članka 5.#clanak5 ovoga zakona, Registar može obavljati i slijedeće poslove: - poslove iz članka 5.#clanak5 ovoga zakona u ime stranih nadležnih organa i organizacija od kojih je valjano ovlašten. - klasifikaciju brodova te drugih plovećih i plutajućih objekata, - stručno-tehničke poslove u svezi s projektiranjem, gradnjom, preinakom, popravcima i korištenjem brodova, drugih plovećih i plutajućih objekata, kontejnera, te objekata na kopnu, - izdavačko-tiskarske poslove.

Članak 9.

Registar obavlja usluge na temelju zahtjeva korisnika usluga, odnosno nadležnog organa ili organizacije.

Članak 10.

Registar može, kada za to postoje opravdani razlozi, obavljanje poslova iz članka 5., točka 1. i članka 8.#clanak8 ovoga zakona, u dijelu koji obuhvaća tehnički nadzor, povjeriti drugim organima i organizacijama.

Članak 11.

Sredstva za obavljanje djelatnosti i razvoj Registra osiguravaju se :

- iz prihoda ostvarenih naplaćivanjem naknada korisnicima usluga.

- iz sredstava dobivenih na temelju posebnog programa Vlade Republike Hrvatske.

Članak 12.

Organ upravljanja Registra je Upravni odbor. 1. Tri člana Upravnog odbora imenuje Vlada Republike Hrvatske i to iz redova djelatnika:

- koji obavljaju poslove vezane uz sigurnost plovidbe u Ministarstvu pomorstva - jednog člana,

- nadležnih za sigurnost plovidbe u Ministarstvu prometa i veza - jednog člana,

- nadležnih za poslove zaštite pri radu u Ministarstvu rada socijalne skrbi i obitelji- jednog člana.

2. Tri člana Upravnog odbora imenuju, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, najznačajniji korisnici, i to:

- Hrvatsko pomorsko brodarsko društvo- jednog člana,

- Hrvatsko brodograđevno društvo - jednog člana,

- Hrvatski osiguratelji i reosiguratelji brodova jednog člana.

3. Tri člana Upravnog odbora biraju djelatnici zaposleni u Registru, iz redova istaknutih stručnjaka Registra na način utvrđen Statutom.

Članak 13.

Ako neki od ulagača izvan pravnih osoba iz točke 1. i 2. članka 12.#clanak12 ovoga zakona, stekne ulog veći od 10% ukupnog iznosa uloženih sredstava, stječe pravo na imenovanje jednog člana Upravnog odbora.

Članak 14.

Članovi Upravnog odbora se imenuju, odnosno biraju, na vrijeme od četiri godine.

Članak 15.

Upravni odbor valjano odlučuje ako je na sjednici prisutna većina članova. Odluke se donose većinom glasova ukupnog broja članova.

Članak 16.

Upravni odbor:

- donosi plan razvoja, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

- donosi godišnji plan i usvaja izvješće o ostvarenju plana.

- odlučuje o raspodjeli dobiti i snošenju gubitaka, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

- donosi tehnička pravila,

- donosi Pravilnik o uvjetima obavljanja i naknadama zs usluge,

- odobrava sklapanje općih ugovora o suradnji Registra s drugim organima i organizacijama u svezi s obavljanjem poslova iz članka 5., točka 1. ovoga zakona,

- donosi Statut uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

- bira i razrješava direktora uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

- donosi opći akt o unutrašnjem ustrojstvu i opći akt o raspodjeli plaća djelatnika,

- donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora.

- bira i razrješava predsjednika Upravnog odbora, - odlučuje o osnivanju predstavništava Registra u inozemstvu,

- bira i razrješava djelatnike sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima.

Članak 17.

Nadzor nad zakonitošću rada Registra obavljaju Ministarstvo pomorstva i Ministarstvo prometa i veza, svako u granicama svog djelokruga.

Članak 18.

Radom Registra neposredno rukovodi direktor. Direktor predstavlja i zastupa Registar, odgovoran je za provođenje utvrđene politike i odluka Upravnog odbora, u okviru zakonom i Statutom utvrdenih ovlasti.

Članak 19.

Registar može iz članka 5.#clanak5 i 8.#clanak8 ovoga zakona obavljati u drugim državama u skladu s ovim zakonom i propisima države u kojoj obavlja poslove. Registar može zbog obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka osnivati u drugim državama predstavništva, koja nemaju svojstvo pravne osobe.

Članak 20.

Registar počinje raditi danom upisa u sudski registar, kada prestaje djelatnost Jugoslavenskog registra brodova. Sredstva za rad Registra osiguravaju se iz sredstava Jugoslavenskog registra brodova koja se nalaze u Republici Hrvatskoj i koja su postala vlasništvo Republike Hrvatske na temelju Uredbe o preuzimanju sredstava bivše SFRJ u vlasništvo Republike HrvatskeL10524 ("Narodne novine", br. 68/91.) i drugih izvora u skladu s propisima.

Članak 21.

Upravni odbor dužan je u roku od tri mjeseca nakon stupanja na snagu ovoga zakona, donijeti Statut Registra, a ostale opće akte u roku od šest mjeseci. Do donošenja Statuta i drugih općih akata, shodno će se primjenjivati Statut i drugi opći akti Jugoslavenskog registra brodova, ako nisu u suprotnosti s ovim zakonom.

Članak 22.

Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra pomorstva, imenovat će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona, vršitelja dužnosti direktora, koji će obavljati ovu funkciju do izbora direktora Registra, po postupku utvrdenom Statutom.

Članak 23.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će, u roku od 15 dana nakon stupanja na snagu ovoga zakona tri člana Upravnog odbora. Najznačajniji korisnici iz oblasti brodarstva, brodogradnje te osiguranja i reosiguranja brodova, u istom roku imenovat će tri člana Upravnog odbora. Delegati Radničkog savjeta Jugoslavenskog registra brodova u istom roku izabrat će, iz svojih redova, tri člana Upravnog odbora, koji će privremeno obavljati ovu funkciju do izbora članova Upravnog odbora, po postupku utvrđenom Statutom.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ovoga zakona prestaje vrijediti odredba članka 1.L10525 točke 2. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti pomorske i unutrašnje plovidbe, koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91.).

Članak 25.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 342-01/92-02/03

Zagreb, 10. travnja 1992.

SABOR REPUBLlKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, dipl. ing., v. r.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

zatvori
Zakon o preuzimanju saveznih zakona u oblasti pomorske i unutarnje plovidbe koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !