Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o izvršnom postupku ("Službeni list SFRJ", br. 20/78, 6/82, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 i 35/91), "Narodne novine", br. XX/91, XX/92)
označi tražene riječi printaj stranicu
53 08.10.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o izvršnom postupku

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L7087 Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o izvršnom postupku

Proglašavam Zakon o preuzimanju Zakona o izvršnom postupku, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijećaopćina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa:011-01/91-O1/89

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o preuzimanju Zakona o izvršnom postupku

Članak 1.

Ovim zakonom preuzima se Zakon o izvršnom postupkuL7085 ("Službeni list SFRJ", br. 20/78, 6/82, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 i 35/91), kao zakon Republike Hrvatske.

Članak 2.

Zakon iz članka 1.#clanak1 ovoga zakona primjenjuje se u Republici Hrvatskoj ukoliko su njegove odredbe u suglasnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske odnosno ako odredbama ovoga zakona nije drukčije određeno.

Članak 3.

U članku 2. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Društveno-politička zajednica i drugi organi koji su ovlšteni da pokreću postupak pred sudom, ovlašteni su i da pokreću postupak izvršenja i osiguranja ako je to potrebno radi zaštite društvenog vlasništva, a odluka dotičnog suda je podobna za izvršenje po odredbama ovoga zakona."

Članak 4.

U članku 12. riječi "Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji" zamjenjuju se riječima "Republici Hrvatskoj".

Članak 5.

U članku 13. riječi "Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji" zamjenjuju se riječima "Republici Hrvatskoj", a riječ "saveznog" riječju "republičkog".

Članak 6.

U članku 34. riječi "odnosno pokrajinskim" i riječi "ako saveznim zakonom nije drugačije propisano" brišu se.

Članak 7.

U članku 39. stavak 6. briše se.

Članak 8.

U članku 40. riječi "odnosno pokrajinskim" i riječi "ako saveznim zakonom nije drugačije propisano" brišu se.

Članak 9.

U članku 91. stavku 1. i 2. i članku 138. stavku 1. riječi "Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji" zamjenjuju se riječima "Republici Hrvatskoj".

Članak 10.

U članku 195. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na društveno-potitičke zajednice i njihove organe".

Članak 11.

U članku 197. stavku 3. i 4. i članku 204. stavku 2. riječ "saveznim" zamjenjuje se riječju "republičkim".

Članak 12.

U članku 234. stavku 1. riječi "odnosno pokrajinskim" brišu se.

Članak 13.

Savezni propisi donijeti za izvršavanje zakona iz članka 1.#clanak1 ovoga zakona ostaju na snazi i primjenjuju se kao republički, dok se republičkim propisom drukčije ne odredi.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovoga zakona postupci koji nisu dovršeni po odredbama Zakona o izvršnom postupkuL7086 ("Službeni list SFRJ", br. 20/78, 6/82, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 i 35/91) dovršit će se po odredbama ovoga zakona.

Članak 15.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novlnama".

Klasa: 740-11 /91-01 /03

Zagreb, 26. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

zatvori
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !