Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o krivičnom postupku – (Sl. l. br. 4/77, 36/77, 13/85, 26/86, 74/87, 57/89, 3/90), te (“Narodne novine”, br. XX/91, XX/92, XX/93-pročišćeni tekst, XX/93-ispr, XX/94-(USRH), 25/94-(USRH), XX/96, XX/97 - prestaje važiti čl. 504. Zakona o kaznenom postupku, osim odredbi glave XXX. i XXXI.)
označi tražene riječi printaj stranicu
53 08.10.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o krivičnom postupku

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89L7084 Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o krivičnom postupku

Proglašavam Zakon o preuzimanju Zakona o krivičnom postupku, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa : 011-01 /91-01 /88

Urbroj : 71-91 -1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o preuzimanju Zakona o krivičnom postupku

Članak 1.

Ovim zakonom preuzima se Zakon o krivičnom postupkuL7083 ("Službeni list SFRJ", br. 4/77, 13/85, 36/77, 26/86, 74/87, 57/89 i 3/90) kao zakon Republike Hrvatske.

Članak 2.

Zakon iz članka 1.#clanak1 ovoga zakona primjenjuje se u Republici Hrvatskoj u cijelosti, ako odredbama ovoga zakona nije drugačije propisano.

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

"U krivičnom postupku u uporabi je hrvatski jezik i latinično pismo, ako za uporabu u pojedinim područjima sudova nije zakonom uvedeni drugi jezik ili pismo".

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

"Strani državljanin koji je lišen slobode može upućivati sudu podneske na svom jeziku, a u ostalim slučajevima pod uvjetom reciprociteta".

Članak 5.

U članku 8. stavku 2. riječ "narodnosti" zamjenjuje se riječju "manjine", u odgovarajućem padežu.

Članak 6.

Članak 9. briše se.

Članak 7.

Članak 22. briše se.

Članak 8.

U članku 23. stavak 8. mijenja se i glasi:

"Sud odlučuje o zahtjevu za zaštitu zakonitosti u vijeću sastavljenom u skladu sa zakonom".

Članak 9.

Članak 24. i članak 25. brišu se.

Članak 10.

U članku 29. stavku 1. i 2. i članku 30. riječi "SFRJ" zamjenjuju se riječima "Republika Hrvatska", u odgovarajućim padežima.

Članak 11.

U članku 31 riječi "Savezni će sud" zamjenjuju se riječima "Vrhovni sud Republike Hrvatske će".

Članak 12.

U članku 32. stavak 9. briše se.

Članak 13.

U članku 35. stavku 1. riječi "odnosno pokrajinski" brišu se.

Stavak 2. briše se.

U stavku 3. riječi "i 2." brišu se.

Članak 14.

U članku 38. stavak 2. briše se.

Članak 15.

U članku 42. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ako se traži izuzeće samo predsjednika suda, ili predsjednika suda i suca ili suca porotnika, odluku o izuzeću donosi predsjednik neposredno višeg suda, a ako se traži izuzeće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, odluku o izuzeću donosi opća sjednica tog suda".

Članak 16.

U članku 44. stavku 2. treća rečenica mijenja se i glasi: "O izuzeću javnog tužitelja Republike Hrvatske odlučuje kolegij zamjenika javnog tužitelja Republike Hrvatske".

Članak 17.

Članak 46. briše se.

Članak 18.

U članku 50. stavak 2. i 3. brišu se.

Članak 19.

U članku 67. stavak 4. treća rečenica mijenja se i glasi:

"Pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske branitelj može biti samo odvjetnik".

Članak 20.

Članak 84, članak 85. i članak 86. brišu se.

Članak 21.

U članku 95. stavak 5. riječi "narodnosti Jugoslavije"zamjenjuju se riječima "manjina u Hrvatskoj".

Članak 22.

Članak 102. mijenja se i glasi:

"Propis o naknadi troškova pred sudovima u Republici Hrvatskoj donosi ministar pravosuđa".

Članak 23.

U članku 127. stavku 3. riječi "Jugoslaviji" i "Saveznog sekretarijata za vanjske poslove" zamjenjuju se riječima "Republici Hrvatskoj" i "Ministarstva inozemnih poslova".

U stavku 4. riječi "SFRJ" zamjenjuju se riječima "Republika Hrvatska", u odgovarajućim padežima.

Članak 24.

U članku 133. briše se točka i dodaju riječi: "preuzetog kao zakon Republike Hrvatske".

Članak 25.

Članak 138. mijenja se i glasi:

"Propise o kaznenoj evidenciji donosi ministar unutarnjih poslova u sporazumu s ministrom pravosuđa".

Članak 26.

Člgnak 140. briše se.

Članak 27.

U članku 145. stavku 1. riječ "Jugoslaviji" zamjenjuju se riječima "Republici Hrvatskoj".

Članak 28.

U članku 148. stavku 1, 2. i 3, članku 151. stavku 2. i članku 153. stavku 3. riječi "organizacije udruženog rada i druge samoupravne" brišu se.

Članak 29.

U članku 191. stavku 1. riječi "smrtna kazna" zamjenjuju se riječima "kažna zatvora od dvadeset godina", a riječi "u zgradi" brišu se.

U stavku 2. u točki 4. riječi "ili bi moglo doći" brišu se.

Članak 30.

Članak 196. briše se.

Članak 31.

Članak 207. mijenja se i glasi:

"Pretragu određuje sud obrazloženim pismenim nalogom.

Nalog o pretrazi predaje se prije početka pretrage osobi kod koje će se ili na kojoj će se pretraga obaviti. Prije pretrage pozvat će se osoba na koju se odnosi nalog o pretrazi da dobrovoljno izruči osobu odnosno predmete koji se traže.

Pravo je osobe na koju se nalog odnosi da ona ili njegov zastupnik i obvezatno, dva svjedoka budu nazočni pri pretrazi doma ili drugog prostora.

Pretrazi se može pristupiti i bez službenog naloga ili privole držatelja stana, ući u njegov stan ili prostorije, te izvršiti pretragu bez nazočnosti svjedoka, ako je to neophodno radi izvršenja naloga o uhićenju ili radi hvatanja počinitelja kaznenog djela za koje se može izreći kazna zatvora od najmanje 5 godina, odnosno radi otklanjanja ozbiljne opasnosti po život i zdravlje ljudi ili imovine većeg opsega.

Pretraga radi pronalaženja ili osiguranja dokaza za koje postoji osnovana vjerojatnost da se nalaze u stanu počinitelja krivičnog djela može se poduzeti samo u nazočnosti svjedoka.

Pretraga se obavlja danju. Pretraga se može obaviti i noću ako je danju započeta pa nije dovršena ili ako postoje razlozi iz članka 210.#clanak210 ovoga zakona.

Članak 32.

U članku 208. stavak 1. i 2. brišu se.

U stavku 4. riječi "organizacija udruženog rada ili drugih" brišu se.

Članak 33.

Članak 210. mijenja se i glasi:

"Ovlaštene službene osobe organa unutarnjih poslova mogu i bez naloga ući u tuđi stan i druge prostorije i prema potrebi obaviti pretragu ako držaoc stana to želi ili ako zove u pomoć.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka neće se sastavljati zapisnik već će se držaocu stana odmah izdati potvrda u kojoj će se naznačiti razlog ulaženja u stan odnosno druge prostorije.

Kad ovlaštene osobe organa unutarnjih poslova obave pretragu bez naloga o pretrazi, dužni su o tome odmah podnijeti izvještaj istražnom sucu; a ako se postupsk još ne vodi - nadležnom javnom tužitelju".

Članak 34.

U članku 218. stavak 9. mijenja se i glasi:

"Okrivljenik može biti ispitan u odsutnosti branitelja samo ako se izričito odrekao tog prava, a obrana nije obavezna".

Članak 35.

U članku 345. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Presuda se izriče javno, u ime Republike Hrvatske".

Članak 36.

U članku 356. stavku 5, članku 357. stavku 8. i članku 360. stavku 5. riječi u zagradi brišu se.

Članak 37.

U članku 361. stavak 4. briše se.

Članak 38.

U članku 391. stavku 1. točki 1) riječi "smrtnu kaznu ili" brišu se.

Članak 39.

Članak 392. i članak 393. brišu se.

Članak 40.

U članku 413. stavku 2. druga i treća rečenica brišu se.

Članak 41.

U članku 414. stavak 6. briše se.

Članak 42.

U članku 417. stavak 1. mijenja se i glasi:

"O zahtjevu za zaštitu zakonitosti odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske".

Stavak 2, 3. i 4. brišu se.

Članak 43.

U članku 418. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Zahtjev za zaštitu zakonitosti podiže javni tužitelj Republike Hrvatske".

Stavak 2. i 3. brišu se.

Članak 44.

U članku 422. stavak 2. briše se.

Članak 45.

U članku 423. stavak 2. briše se.

Članak 46.

U članku 425. stavak 4. mijenja se i glasi:

"Zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude ne može se podnijeti protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske".

Članak 47.

U članku 426. stavak 1. mijenja se i glasi:

"O zahtjevu za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske".

Stavak 2. i 3. brišu se.

Članak 48.

U članku 463. u stavku 1. riječi "autonomnoj pokrajini" brišu se.

U stavku 2. i 3. riječi "republičkom Vrhovnom sudu i pokrajinskom Vrhovnom sudu" zamjenjuju se riječima "Vrhovnom sudu Republike Hrvatske" u odgovarajućim padežima.

Članak 49.

U članku 496, članku 502. stavku 1, članku 505. stavku 1, članku 510. stavku 1 i članku 513. stavku 1. riječi u zagradi brišu se.

Članak 50.

U članku 518. u stavku 2. riječi "Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove" zamjenjuju se riječima "Ministarstva unutarnjih poslova."

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"Propisom Republike odlučuje se koji će sudovi biti nadležni za pružanje međunarodne pravne pomoći".

Članak 51.

U članku 519. stavku 1. i 2. riječi "Savezni sekretarijat za vanjske poslove" zamjenjuju se riječima "Ministarstvo inozemnih poslova", a u stavku 1, 2. i 3. riječi "odnosno pokrajinskog" brišu se.

Članak 52.

U članku 520. stavku 2. i 4. riječi "Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija" zamjenjuju se riječima "Republika Hrvatska" u odgovarajućim padežima, te u stavku 4. riječi "Savezni sud" zamjenjuju se riječima "Vrhovni sud Republike Hrvatske".

Stavak 5. mijenja se i glasi:

"Stvarno nadležan sud je sud određen republičkim zakonom".

Članak 53.

U članku 521. riječi "Saveznom sekretarijatu za unutrašnje poslove" zamjenjuju se riječima "Ministarstvu unutarnjih poslova".

Članak 54.

U članku 522. u stavku 1. i 4. i u članku 523. u stavku 1. riječi "SFRJ" zamjenjuju se riječima "Republika Hrvatska" u odgovarajućim padežima.

Članak 55.

U članku 525. u stavku 1. u točki 1), točki 2) i točki 5) riječi "SFRJ" zamjenjuju se riječima "Republika Hrvatska" u odgovarajućim padežima.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

"Kao domaći zakon u skladu s točkom 3) stavka 1. ovog članka, smatra se zakon Republike Hrvatske".

Članak 56.

U članku 526. stavku 4. riječ "Jugoslavije" zamjenjuju se riječima "Republike Hrvatske".

Članak 57.

U članku 527. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Ministarstvo inozemnih poslova dostavlja molbu za izručenje stranca preko Ministarstva pravosuđa i uprave istražnom sucu suda na čijem području stranac boravi ili na čijem se području zatekne"

Članak 58.

U članku 528. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Kad se odredi pritvor u skladu sa odredbom stavka 1. ovoga članka i stranac bude priveden istražnom sucu, istražni će sudac nakon njegova ispitivanja obavijestiti o pritvoru Ministarstvo inozemnih poslova preko Ministarstva pravosuđa i uprave."

Članak 59.

U članku 530. stavku 1. druga rečenica mijenja se i glasi:

"To rješenje dostavit će taj sud po službenoj dužnosti Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, koji će nakon saslušanja javnog tužitelja potvrditi, ukinuti ili preinačiti rješenje."

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"Pravomoćno rješenje kojim se izručenje odbija dostavit će se Ministarstvu inozemnih poslova preko Ministarstva pravosuđa i uprave koji će o tome obavijestiti stran državu."

Članak 60.

U članku 531. riječi "odnosno pokrajinskim" brišu se.

Članak 61.

U članku 532, članku 533. stavku 1. i 2. i članku 534. 5tavku 1. riječi "starješina saveznog organa nadležan za poslove pravosuđa" i "Jugoslaviji" zamjenjuju se riječima "ministar pravosuđa" i "Republika Hrvatska" u odgovarajućim padežima.

Članak 62.

U članku 535. stavku 2. riječi "Saveznom sekretarijatu za unutrašnje poslove" zamjenjuju se riječima "Ministarstvu unutarnjih poslova."

Članak 63.

U članku 537. stavku 1. riječ "Jugoslavija" zamjenjuje se riječima "Republika Hrvatska".

Članak 64.

U članku 538. stavku 1. riječi "starješina saveznog organa nadležnog za pravosuđe" zamjenjuju se riječima "ministar pravosuđa."

Članak 65.

U članku 540. stavku. 1, 2. i 3. riječi "Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija" zamjenjuju se riječima "Republika Hrvatska" u odgovarajućim padežima.

Članak 66.

U članku 543. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Tužba za naknadu štete podnosi se protiv Republike Hrvatske".

Članak 67.

U članku 554. stavku 3. i 4. riječi "Savezni sekrekarijat za unutarnje poslove" zamjenjuju se riječima "Ministarstvo unutarnjih poslova", a riječ "Jugoslaviji" zamjenjuje se riječima "Republici Hrvatskoj".

Članak 68.

U članku 555. stavku 4. riječi "odnosno pokrajinski" brišu se.

Članak 69.

Članci 556. do 564. brišu se.

Članak 70.

Stupanjem na snagu ovoga zakona krivični postupci koji nisu dovršeni po odredbama Zakona o krivičnom postupku ("Službeni list SFRJ", br. 4/77, 13/85, 36/77, 26/86, 74/87, 57/89 i 3/90) dovršit će se po odredbama ovoga zakona.

Članak 71.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 740-02/91 -02/05

Zagreb, 26. lipnja 1991

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog Vijeća

Ivan Velić, v. r.

zatvori
Zakon o krivičnom postupku – (Sl. l. br. 4/77, 36/77, 13/85, 26/86, 74/87, 57/89, 3/90), te
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !