Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o upravnim sporovima – (Sl. l. br. 4/77, 36/77-ispr), te (“Narodne novine”, br. XX/91, XX/92, XX/92.)
označi tražene riječi printaj stranicu
77 13.11.1992 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L16792 Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 5. studenoga 1992.

Broj: PA4-90/ 1-92.

Zagreb, 10. studenoga 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tudman, v. r.


ZAKON

o izmjenama Zakona o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima

Članak 1.

U Zakonu o preuzimanju Zakona o upravnim sporovimaL16791 ("Narodne novine", br. 53/91. i 9/92.) u članku 13. stavku 1. riječ: "vijeća" zamjenjuje se riječju: "suda", a riječ: "republički" briše se. U stavku 2. riječ: "sud" zamjenjuje se riječima: "Vrhovni sud Republike Hrvatske".

Članak 2.

U članku 15. stavak 2. briše se.

Članak 3.

Članak 24. mijenja se i glasi: "Zahtjev za zaštitu zakonitosti sadrži oznaku sudske odluke protiv koje se zahtjev podiže, razloge zbog kojih se sudska odluka pobija i oznaku podnositelja zahtjeva."

Članak 4.

Zahtjev za zaštitu zakonitosti zaprimljen u Upravnom sudu Republike Hrvatske do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dostavit će se na postupanje Vrhovnom sudu Republike Hrvatske. U slučaju da je Upravni sud Republike Hrvatske odluku donio, Javno tužilaštvo Hrvatske može protiv te odluke podnijeti zahtjev za zaštitu zakonitosti Vrhovnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave te odluke Javnom tužilaštvu Hrvatske.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 034-01/91-01/01

Zagreb, 5. studenoga 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.

zatvori
Zakon o upravnim sporovima – (Sl. l. br. 4/77, 36/77-ispr), te
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !