Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Inter-američkoj banci za razvoj – (“Narodne novine”, br. XX/93.)
označi tražene riječi printaj stranicu
94 20.10.1993 Odluka o proglašenju Zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Inter-američkoj banci za razvoj

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L24337 Ustava Republike Hrvatske. donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Inter-američkoj banci za razvoj

Proglašavam Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Inter-američkoj banci za razvoj, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 8. listopada 1993. godine.

Broj : PA4-110/ 1-93.

Zagreb. 18. listopada 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Interameričkoj banci za razvoj

Članak 1.

Ovim Zakonom Republika Hrvatska prihvaća članstvo u Inter-američkoj banci za razvoj (u daljnjem tekstu: Banka) u skladu sa Sporazumom o osnivanju Banke i svih načina i uvjeta članstva utvrđenih Rezolucijom Izvršnog Odbora Banke (od 21. travnja t993. godine) o članstvu država koje su ranije bile dijelom bivše SFRJ.

Članak 2.

Republika Hrvatska prihvaća obveze članstva u Banci kao neregionalna zemlja članica. korisnica zajmova Banke, načine i uvjete podmirivanja financijskih obveza koje za nju proistječu iz upisa dionica za kapital Banke kako je utvrđeno Rezolucijom Izvršnog Odbora Banke.

Članak 3.

Ovlašćuje se Narodna banka Hrvatske da u ime i za račun Republike Hrvatske pozajmi sredstva ili ih pribavi na bilo koji drugi primjereni način, te da u ime Republike Hrvatske plati novčane iznose vezane za dionice koje su dospjele i periodično dospijevaju Banci na način i pod uvjetima utvrđenim Rezolucijom. Sukladno Sporazumu o osnivanju Banke kao i naknadnim odlukama koje može donijeti Savjet guvernera Banke u svezi s konačnom podjelom upisanih dionicebivše Jugoslavije u korist dodatnog broja dionica za Republiku Hrvatsku. Narodna banka Hrvatske ovlašćuje se za izdavanje bilo kakvitk neprenosivih mjenica koje mogu biti potrebite ili prikladne u s članstvom Republike Hrvatske u Banci.

Članak 4.

Narodna banka Hrvatske određuje se sukladno s člankom 14. odjeljak 4. Sporazuma o osnivanju Banke kao depozitor u Republici Hrvatskoj.

Članak 5.

Ministarstvo financija odreduje se sukladno s člankom 14. odjeljak 3. Sporazuma o osnivanju Banke kao nadležno tijelo za suradnju s Bankom te je ovlašteno u ime Republike Hrvatske obavljati sve poslove i transakcije koje su dopuštene prema Sporazumu o osnivanju Banke.

Članak 6.

Narodna banka Hrvatske ovlaštena je primiti svaki novčani iznos koji će biti uplaćen ili trensferiran Republici Hrvatskoj u poslovima i transakcijama dopuštenim po odredbama Sporazuma o osnivanju Banke.

Članak 7.

Odredbe Sporazuma o osnivanju Banke čine dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj snazi su iznad zakona.

Članak 8.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske te nadležna ministarstva da, sukladno odredbama ovoga Zakona donesu podzakonske akte koji su potrebiti da bi Republika Hrvatska ispunila sve obveze u smislu odredbi Sporazuma o osnivanju Banke, načina i uvjeta učlanjenja iz Rezoluclje Izvršnog Odbora Banke.

Članak 9.

Nadzor nad provedbom ovoga Zakona vršit će Ministarstvo financija.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 910-04/93-0l/13

Zagreb. 8. listopada 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.

zatvori
Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Inter-američkoj banci za razvoj –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !