Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu – ("Narodne novine", br. XX/04, XX/05, XX/06, XX/08, XX/09, XX/10, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
111 11.10.2006 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu

HRVATSKI SABOR

2453

Na temelju članka 88.L313885 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. rujna 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/55
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 3. listopada 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU

Članak 1.

U Zakonu o prijevozu u cestovnom prometuL313882 (»Narodne novine«, br. 178/04., 48/05. i 151/05.) u članku 6. stavku 3. riječi: »u skladu s uvjetima obavljanja djelatnosti prema ovom Zakonu« brišu se.

Članak 2.

U članku 8. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Za obavljanje autotaksi prijevoza pravna ili fizička osoba ne mora ispunjavati uvjete iz stavka 1. točke 2. i 5. ovoga članka.«
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 3.

U članku 45. stavku 1. iza riječi: »je prijevoz« dodaje se riječ: »autobusom«.

Članak 4.

U članku 97. stavku 4. iza riječi: »točke« dodaje se brojka: »1.«, a brojka: »1.000,00« zamjenjuje se brojkom: »7.000,00«.

Članak 5.

U članku 101. stavku 1. točka 1. briše se.
Dosadašnje točke 2. do 4. postaju točke 1. do 3.

Članak 6.

U članku 103. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost na temelju ovoga Zakona uskladit će svoje poslovanje u skladu s odredbama ovoga Zakona do 31. prosinca 2006., osim s odredbom članka 6. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona, s kojom se moraju uskladiti do 1. siječnja 2012.«
Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
»(5) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na stručnu spremu vozača, ne primjenjuju se na osobe koje su na dan stupanja na snagu Zakona o prijevozu u cestovnom prometuL313883 (»Narodne novine«, br. 36/98., 83/98. i 26/03.) zatečene na poslovima vozača motornog vozila u cestovnom prometu.«

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o prijevozu u cestovnom prometuL313884 (»Narodne novine«, br. 151/05.).

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-01/06-01/01
Zagreb, 29. rujna 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !