Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu – ("Narodne novine", br. XX/04, XX/05, XX/06, XX/08, XX/09, XX/10, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
91 23.07.2010 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu

HRVATSKI SABOR

2575

Na temelju članka 89.L605438 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. srpnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/75

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 14. srpnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU

Članak 1.

U Zakonu o prijevozu u cestovnom prometuL605434 (»Narodne novine«, br. 178/04., 48/05., 111/06., 63/08. i 124/09.) u članku 2. točki 6. iza riječi: »kolodvora« dodaju se riječi: »odnosno autobusnog stajališta,«.

Iza točke 22. dodaje se točka 22.a koja glasi:

»22.a »lokalni linijski prijevoz putnika« je prijevoz na linijama unutar područja jedinice lokalne samouprave koji se uređuje sukladno ovom Zakonu i propisima o komunalnom gospodarstvu«.

Članak 2.

U članku 4.g stavku 1. iza riječi: »provode« zarez i riječi: »na temelju javnog natječaja,« brišu se.

Članak 3.

U članku 16. stavku 1. podstavak 2. briše se.

U stavku 2. podstavak 1. briše se.

Članak 4.

U članku 18. stavku 1. riječ: »prijevoznika« zamjenjuje se riječju: »prijevoza«.

Članak 5.

U članku 23. stavku 1. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »te kao lokalni linijski prijevoz putnika.«.

Članak 6.

U članku 46. iza stavka 5. dodaju se stavci 6., 7. i 8. koji glase:

"(6) Propisom iz stavka 1. ovoga članka jedinice lokalne samouprave utvrđuju cijenu prijevoza, a mogu utvrditi mjerila na temelju kojih će odrediti broj autotaksi prijevoznika i/ili vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz na njihovom području.

(7) Nadzor nad provedbom propisa iz stavka 1. ovoga članka provode, pored Inspekcije cestovnog prometa i Državnog inspektorata, i komunalni redari jedinice lokalne samouprave.

(8) U obavljanju nadzora nad provedbom propisa iz stavka 1. ovoga članka komunalni redari jedinice lokalne samouprave imaju ovlasti propisane zakonom kojim se uređuje ustroj i ovlasti komunalnog redarstva.«

Članak 7.

U članku 72. podstavku 3. iza riječi: »osobe« briše se zarez i dodaju riječi: »ili sama fizička osoba,«.

Članak 8.

U članku 74. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 2., 3., 4. i 5.

Članak 9.

U članku 78. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

"(5) Ministarstvo će oduzeti stranu dozvolu prijevozniku ako dozvolu ne koristi u skladu s njezinom namjenom, ili je ustupi drugom prijevozniku, ili prestane ispunjavati koji od uvjeta propisanih za njezino izdavanje.«

Članak 10.

U članku 84. stavku 1. riječ: »međunarodnom« briše se.

U stavku 3. riječ: »međunarodnom« briše se.

U stavku 4. riječi: »izdaje Ministarstvo« zamjenjuju se riječima: »izdaju, kao javnu ovlast, Hrvatske ceste d.o.o.«.

Članak 11.

Iza članka 84.a dodaje se članak 84.b i naslov iznad njega koji glase:

»Registar prijevoznika

Članak 84.b

(1) Registar prijevoznika je jedinstvena nacionalna evidencija prijevoznika koju u elektroničkom obliku vodi Ministarstvo.

(2) Uz podatke iz evidencija o izdanim licencijama za unutarnji i međunarodni cestovni prijevoz, registar prijevoznika sadrži osobito sljedeće podatke:

– ime i prezime osobe odgovorne za prijevoz,

– vrsta i broj kaznenih djela i prekršaja iz članka 9. stavka 2. i 3. ovoga Zakona radi kojih je prijevozniku i odgovornoj osobi za prijevoz izrečena pravomoćna presuda te vrsta izrečene kaznenopravne ili prekršajno-pravne sankcije.

(3) Izdavatelj licencije dužan je najkasnije u roku od osam dana od dana izdavanja licencije dostaviti u registar prijevoznika podatke iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Registrom prijevoznika jamči se dostupnost javnosti podataka, osim podataka čije se prikupljanje, čuvanje i korištenje uređuje posebnim zakonom.

(5) Javnim podacima, sukladno ovome članku, smatraju se:

– naziv izdavatelja licencije,

– naziv, sjedište/prebivalište i matični broj prijevoznika,

– ime i prezime osobe odgovorne za prijevoz,

– datum izdavanja licencije,

– datum isteka licencije,

– vrsta javnog prijevoza.

(6) Ministar donosi propis o sadržaju, ustroju i načinu vođenja registra prijevoznika.

(7) Ministar će propis iz stavka 4. ovoga članka donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.«

Članak 12.

U članku 86. iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na motorna vozila registrirana u državama članicama Europske unije.«

Članak 13.

Iza članka 86. dodaje se glava VII.a i članak 86.a koji glase:

»VII.a Agencijska djelatnost u cestovnom prometu

Članak 86.a

(1) Agencijska djelatnost u cestovnom prometu, u smislu ovoga Zakona, su poslovi posredovanja kod zapošljavanja prijevoznih kapaciteta prijevoznika, u ime i za račun prijevoznika.

(2) Agencijsku djelatnost u cestovnom prijevozu može obavljati pravna i fizička osoba koja je registrirana za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu i ima licenciju za tu djelatnost (u daljnjem tekstu: posrednik u cestovnom prijevozu).

(3) Ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa, izdat će licenciju za početak obavljanja agencijske djelatnosti u cestovnom prometu osobi koja, uz uvjete iz članka 8. stavka 1. točke 1. i 3. ovoga Zakona, ima:

– poslovni prostor s istaknutom tvrtkom na ulazu, koji je primjeren za poslovanje, potpuno odvojen od stambenog prostora i omogućava povjerljive razgovore sa strankama,

– sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu iz stavka 4. ovoga članka.

(4) Posrednik u cestovnom prijevozu je dužan kod osiguravatelja u Republici Hrvatskoj ili kod osiguravatelja u državi članici Europske unije osigurati i obnavljati osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem agencijske djelatnosti mogao prouzročiti prijevozniku, naručitelju prijevoza ili trećoj osobi.

(5) Najniža osigurana svota za štetu iz stavka 4. ovoga članka ne može biti manja od 150.000,00 kuna po jednom štetnom događaju, odnosno 350.000,00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravateljskoj godini.

(6) Posrednik u cestovnom prijevozu u obavljanju agencijske djelatnosti mora postupati s povećanom pažnjom, sukladno pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

(7) Izdavatelj licencije rješenjem će oduzeti licenciju posredniku u cestovnom prijevozu ako agencijsku djelatnost obavlja suprotno propisima i pravilima struke ili poslovnim običajima, ili ako prestane ispunjavati neki od uvjeta propisanih za izdavanje licencije, ili ako se utvrdi da je licencija izdana na temelju netočnih podataka.

(8) Izdavatelj licencije vodi evidenciju o izdanim licencijama za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu.

(9) Ministarstvo vodi jedinstvenu evidenciju posrednika u cestovnom prijevozu.

(10) Ministar donosi propis o sadržaju, ustroju i načinu vođenja evidencije posrednika u cestovnom prijevozu.

(11) Odredbe ovoga Zakona o postupku i načinu izdavanja i oduzimanja licencije za obavljanje djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza na odgovarajući način se primjenjuju i na izdavanje i oduzimanje licencije za obavljanje agencijske djelatnosti.

(12) Na prava i obveze posrednika u cestovnom prijevozu koje nastanu u obavljanju agencijske djelatnosti na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima.«

Članak 14.

U članku 95. stavku 2. riječi: »članka 46., 47. i 49.« zamjenjuju se riječima: »članka 46., 47., 49. i 86.a«.

Članak 15.

U članku 97. stavku 1. točki 1. iza riječi: »članak 7. stavak 1.« dodaju se riječi: »članak 86.a stavak 1.«.

Iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. obavlja prijevoz suprotno odredbi članka 79. stavka 1., 3. i 4.«.

Dosadašnje točke 3. i 4. postaju točke 4. i 5.

Dosadašnja točka 5., koja je postala točka 6., mijenja se i glasi:

»6. ako izda SSO o početnim kvalifikacijama osobi koja nije položila ispit o stručnoj osposobljenosti (članak 4.c stavak 2. i 3.) ili ako izda SSO o periodičkoj izobrazbi osobi koja nije prošla periodičku izobrazbu (članak 4.e stavak 2.),«.

Dosadašnja točka 6. postaje točka 7.

U stavku 2. riječi: »od 7.000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 15.000,00 do 20.000,00 kuna«.

U stavku 4. riječi: »točke 1., 2., 3. i 4.« zamjenjuju se riječima: »točke 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7.«, a riječi: »od 7.000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 15.000,00 do 20.000,00 kuna«.

Članak 16.

U članku 98. stavku 1. točki 1. riječi: »i 5.« brišu se.

Članak 17.

U članku 100. stavku 1. točka 10. briše se.

Članak 18.

U članku 101. stavku 1. točki 2. riječi: »članka 1.« zamjenjuju se riječima: »članka 7.«.

Članak 19.

U članku 103. stavku 6. riječi: »stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »stavka 7.«.

Članak 20.

U članku 105. podstavak 3. briše se.

Članak 21.

(1) Osobe iz članka 11.L605435 stavka 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 178/04., 48/05., 111/06., 63/08. i 124/09.) dužne su u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona položiti posebni dio ispita.

(2) Osobe koje do dana stupanja na snagu ovoga Zakona imaju najmanje pet godina radnog iskustva u obavljanju autotaksi prijevoza oslobođene su obveze polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza.

Članak 22.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju agencijsku djelatnost dužne su svoje poslovanje uskladiti s odredbama ovoga Zakona u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 23.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona u Zakonu o javnim cestamaL605437 (»Narodne novine«, br. 180/04., 82/06., 138/06., 146/08., 152/08., 38/09., 124/09. i 153/09.) u članku 29. stavak 6. prestaje važiti.

Članak 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 12. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. prosinca 2011.

Klasa: 340-01/10-01/02

Zagreb, 9. srpnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !