Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu ("Narodne novine", br. XX/06, XX/09, XX/09, XX/11, XX/13, XX/16)
označi tražene riječi printaj stranicu
18 09.02.2011 Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

HRVATSKI SABOR

318

Na temelju članka 89.L652434 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. siječnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/12

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 2. veljače 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU

Članak 1.

U Zakonu o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometuL652433 (»Narodne novine«, br. 33/06., 38/09. i 87/09.) u članku 52. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Redove plovidbe utvrđene prema stavku 1. do 5. ovoga članka konačno potvrđuje Upravno vijeće Agencije nakon donošenja državnog proračuna za sljedeću godinu.«

Članak 2.

U članku 63. stavku 5. iza riječi: »proračunu« briše se točka i dodaju se riječi: »na temelju ugovora kojega sklapa brodar i Agencija, a kojim se utvrđuju visina potpore sukladno članku 49. do 51. ovoga Zakona i ostali uvjeti za održavanje predmetnih linija.«.

Članak 3.

U članku 65. stavku 1. riječi: »raspisivati javni natječaj« zamjenjuju se riječima: »provesti postupak«, a brojka: »5« zamjenjuje se brojkom: »7«.

Članak 4.

Iznimno od odredbe članka 32. ovoga Zakona u razdoblju od dana stupanja na snagu ovoga Zakona do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, koncesije za obavljanje javnog prijevoza daju se s rokom trajanja do 31. prosinca 2016.

Članak 5.

Koncesije za obavljanje javnog prijevoza dane do stupanja na snagu ovoga Zakona važe do isteka roka na koji su dane, ali ne dulje od 31. prosinca 2016.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-01/11-01/01

Zagreb, 28. siječnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !