Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o privatizaciji Hrvatskih telekomunikacija d.d. – (“Narodne novine”, br. XX/99, XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
68 27.7.2001 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji Hrvatskih telekomunikacija d.d.

HRVATSKI SABOR

 

1126

Na temelju članka 88.L75357 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI HRVATSKIH TELEKOMUNIKACIJA d.d.

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji Hrvatskih telekomunikacija d.d., koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 19. srpnja 2001.

Broj: 01-081-01-2398/2
Zagreb, 24. srpnja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić,
v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O PRIVATIZACIJI
HRVATSKIH TELEKOMUNIKACIJA d.d.

Članak 1.

U Zakonu o privatizaciji Hrvatskih telekomunikacija d.d.L75353 (»Narodne novine«, 65/99.) u članku 1. stavak 2. briše se.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

“4. u postupku javne ponude sukladno Zakonu o izdavanju i prometu vrijednosnim papirimaL75354 (»Narodne novine«, br. 107/95. i 142/98.), Vlada Republike Hrvatske će ponuditi najmanje 20% dionica HT-a,

- prodajom putem javne ponude hrvatskim državljanima prema Zakonu o izdavanju i prometu vrijednosnim papirimaL75355 (»Narodne novine«, br. 107/95. i 142/98.), uz pravo prvenstva, pogodnosti i pod uvjetima koje će propisati Vlada Republike Hrvatske prigodom uvrštenja dionica HT-a na burzi,

- prodajom putem javne ponude domaćim pravnim osobama i stranim ulagateljima sukladno Zakonu o izdavanju i prometu vrijednosnim papirimaL75356 (»Narodne novine«, br. 107/95. i 142/98.), bez ikakvih pogodnosti.”

Točka 5. mijenja se i glasi:

“5. Prodajom preostalog dijela dionica sukladno tržišnim prilikama strateškom ulagatelju ili na tržištu kapitala sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske.”

Točka 6. briše se.

Dodaje se stavak 4. koji glasi:

“(4) Redoslijed i dinamiku privatizacije iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje odlukom Vlada Republike Hrvatske.”

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

“(1) Dividenda ostvarena na temelju dionica u vlasništvu Republike Hrvatske prihod je državnog proračuna.

(2) Nije prihod državnog proračuna dividenda ostvarena od dionica izdvojenih za prijenos bez naknade, u smislu odredbe članka 2. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona.”

Članak 4.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

“(1) Vlada Republike Hrvatske će osnovati poseban fond, u koji će prenijeti dionice iz članka 2. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, sa svim pripadajućim pravima.”

Stavak 2. mijenja se i glasi:

“(2) Vlada Republike Hrvatske donijet će odluku o mjerilima, broju i uvjetima za stjecanje, postupku i vremenu prijenosa dionica fonda iz prethodnog stavka hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.”

Članak 5.

U članku 6. stavak 2. i 3. brišu se.

Članak 6.

Članak 8. mijenja se i glasi:

“(1) Za čitavo vrijeme dok je Republika Hrvatska vlasnik makar i jedne dionice HT-a s pravom glasa, Hrvatske telekomunikacije d.d., odnosno njegovi organi mogu samo uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske donijeti sljedeće odluke, odnosno sklopiti pravne poslove ili poduzeti pravne radnje:

- donijeti odluku o prestanku društva,

- odreći se koncesije, dozvole ili ovlaštenja za obavljanje djelatnosti, ili raskinuti ugovor o koncesiji,

- promijeniti, odnosno izmijeniti tvrtku,

- donijeti odluku o premještanju stvarnog sjedišta HT-a u inozemstvo.

(2) U slučaju otvaranja likvidacije nad Hrvatskim telekomunikacijama d.d., ili njenim pravnim sljednikom, a za čitavo vrijeme dok je Republika Hrvatska vlasnik makar i jedne dionice HT-a s pravom glasa, Republika Hrvatska ima pravo prvokupa cjelokupne, odnosno dijela imovine HT-a po procijenjenoj tržišnoj vrijednosti.”

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 344-01/01-02/02

Zagreb, 19. srpnja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Zakon o privatizaciji Hrvatskih telekomunikacija d.d. –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !