Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o privatnoj zaštiti – (“Narodne novine”, br. XX/03, XX/10, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
139 10.12.2010 Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o privatnoj zaštiti

HRVATSKI SABOR

3541

Na temelju članka 89.L620010 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATNOJ ZAŠTITI

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o privatnoj zaštiti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. studenoga 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/141

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 26. studenoga 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATNOJ ZAŠTITI

Članak 1.

U Zakonu o privatnoj zaštitiL620009 (»Narodne novine«, br. 68/03. i 31/10.) u članku 4. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Djelatnost privatne zaštite, sukladno odredbama ovoga Zakona, osim pravnih osoba i obrtnika iz stavka 1. i 2. ovoga članka, mogu obavljati pravne osobe i obrtnici država članica Europske unije i država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru koji imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite izdano od države članice Europske unije, odnosno države potpisnice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 2.

U članku 8. stavku 2. riječ: »tjelesne« zamjenjuje se riječju: »privatne«.

Članak 3.

Iza članka 11. dodaje se članak 11.a koji glasi:

»Članak 11.a

Kada je neophodno poslove privatne zaštite obavljati u neprekidnom trajanju, radno vrijeme osoba koje obavljaju poslove privatne zaštite može trajati duže od osam sati u razdoblju od dvadeset četiri sata, ali ne duže od 12 sati.

Poslodavac je pri organizaciji noćnog rada i rada u smjenama dužan osobama iz stavka 1. ovoga članka osigurati dnevni odmor od najmanje dvanaest sati neprekidno.

Ostala prava i obveze utvrđene propisima o radu primjenjuju se i na osobe koje obavljaju poslove privatne zaštite.«.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 1. ovoga Zakona koja stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 453-02//10-01/02

Zagreb, 23. studenoga 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o privatnoj zaštiti –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !