Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o privremenom djelovanju upravnih i sudbenih tijela – (“Narodne novine”, br. XX/93.)
označi tražene riječi printaj stranicu
60 25.06.1993 Ukaz o proglašenju Zakona o privremenom djelovanju upravnih i sudbenih tijela

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L22300 Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o privremenom djelovanju upravnih i sudbenih tijela

Proglašavam Zakon o privremenom djelovanju upravnih i sudbenih tijela, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 2. lipnja 1993. godine.

Broj : PA4-46/ 1-93.

Zagreb. 18. lipnja 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o privremenom djelovanju upravnih i sudbenih tijela

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se djelovanje organa uprave i službi dosadašnjih općina (u daljnjem tekstu: organi uprave i službe), općinskih, okružnih i okružnih privrednih sudova, državnih odvjetništava (općinskih i okružnih javnih tužiteljstava te vojnih tužiteljstava), javnih pravobraniteljstava općine, zajedničkih javnih pravobraniteljstava i Javnog prvobraniteljstva Grada Zagreba i tijela za vođenje prekršajnog postupka, do donošenja zakona i propisa kojima će se urediti sustav državne uprave, upravni poslovi iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i unutarnje ustrojstvo organa državne uprave i ustanovljenja, djelokruga i ustrojstva sudova, državnog odvjetništva i tijela za vođenje prekršajnog postupka.

Članak 2.

Organi uprave i službe nastavljaju obavljati poslove državne uprave iz svog djelokruga na cijelom području dosadašnjih općina. Ako se područje dosadašnje općine nalazi u sastavu dviju ili više županija, organi uprave i službe dosadašnje općine obavljaju i nadalje poslove državne uprave na području dosadašnje općine. Organi uprave i službe obavljaju poslove iz stavka 1. i 2. ovoga članka u skladu s rokovima određenim Zakonom o lokalnoj samoupravi i upraviL22297 ("Narodne novine" br. 90/92.)

Članak 3.

Općinski, okružni i okružni privredni sudovi, državna odvjetništva, javna pravobraniteljstva općina, zajednička javna pravobraniteljstva, Javno pravobraniteljstvo Grada Zagreba i općinski suci za prekršaje nastavljaju rad u sjedištima dosadašnjih općina i za područja općina i gradova ustrojenih Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici HrvatskojL22298 ("Narodne novine", br. 90/92.)prema propisinka koji uređuju teritorijalnu nadležnost tih tijela.

Članak 4.

Rukovoditelji i djelatnici organa uprave i službi koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni na radu u organu uprave nastavljaju rad. Rukovoditelji iz stavka 1. ovoga članka odgovorni su za svoj rad županu i ministru nadležnom za poslove uprave i lokalne samouprave. Ako organ uprave i službe nema rukovoditelja, rukovoditelja imenuje župan županije na čijem je području sjedište organa uprave i službe, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove uprave i lokalne samouprave. Ako na području županije nije izabran župan, rukovoditelja organa uprave imenuje ministar nadležan za poslove uprave i lokalne samouprave, ako posebnim zakonom nije utvrđeno drugačije.

Članak 5.

Suce porotnike općinskih, okružnih i okružnih privrednih sudova, javne pravobranitelje općina i Grada Zagreba i njihove zamjenike te općinske suce za prekršaje bira, odnosno imenuje i razrješava skupština odgovarajuće županije.

Članak 6.

Na radno-pravni status rukovoditelja i djelatnika iz članka 4.#clanak4 stavka 1. ovoga Zakona primjenjuju se odredbe Zakona o upraviL22299 ("Narodne novine", br. 16/78., 50/78., 29/85., 48/85., 41/90., 47/90. i 53A/91.), do donošenja odgovarajućih propisa. Rukovoditelji i djelatnici iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo na plaću prema odredbama propisa na temelju kojih su im plaće isplaćivane.

Članak 7.

Javni pravobranitelji općina i njihovi zamjenici, javni pravobranitelj Grada Zagreba i njegov zamjenik i općinski suci za prekršaje imaju pravo na plaću prema odredbama propisa na temelju kojih su im plaće isplaćivane.

Članak 8.

U obavljanju poslova državne uprave, organi uprave i službe odgovorni su za svoj rad županu županije u čijem sastavu su područja organa uprave i službi. Ako se područje dosadašnje općine nalazi u sastavu dvije ili više županija, u obavljanju poslova državne uprave organi uprave i službe odgovorni su za svoj rad županu županije na čijem je području sjedište organa uprave i službe. Ako na području županije nije izabran župan, u obavljanju poslova državne uprave organi uprave i službe odgovorni su za svoj rad ministru nadležnom za poslove uprave i lokalne samouprave.

Članak 9.

Do utemeljenja upravnih odjela jedinica lokalne samouprave i uprave, organi uprave i službe obavljat će i poslove iz samoupravnog djelokruga općine, grada i županije, kao jedinica lokalne samouprave i uprave koje su utemeljene na području dosadašnje općine na kojem su djelovali ti organi i službe. Odluke i drugi opći akti dosadašnjih općina ostaju na snazi do donošenja posebnih zakona i drugih propisa kojima će se urediti pojedina upravna područja. Organi uprave i službe za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i uprave odgovaraju poglavarstvu jedinice lokalne samouprave i uprave.

Članak 10.

Zaglavlje akta organa uprave i službi dosadašnjih općina iz oblasti državne uprave sadrži oznaku Republike Hrvatske, naziv županije, naziv dosadašnjeg organa uprave s naznakom sjedišta, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta, a akt se ovjerava pečatom nadležne županije s grbom Republike Hrvatske. Zaglavlje akta organa uprave i službi dosadašnjih općina iz oblasti samoupravnog djelokruga općine, grada i županije, sadrži naziv županije, naziv općine (ili grada), poglavarstvo, klasifikacijsku oznaku, mjesto i datum izrade akta, a akt se ovjerava pečatom općine, grada ili županije bez grba Republike Hrvatske.

Članak 11.

Do primitka pečata i štambilja sa županijskim oznakama, organi uprave i službe koristit će dosadašnje pečate.

Članak 12.

Natpisna ploča za županiju sadrži: grb Republike Hrvatske, Republika Hrvatska, naziv županije, županijska skupština, odnosno poglavarstvo i sjedište županije. Natpisna ploča za grad sadrži: naziv županije, naziv grada, gradsko vijeće odnosno poglavarstvo. Natpisna ploča za općinu sadrži: naziv županije, naziv općine, općinsko vijeće odnosno poglavarstvo, a u općinama gdje naziv općine nije istovjetan sa sjedištem općine, mora se navesti i sjedište.

Članak 13.

Naziv općinskog suda, okružnog i okružnog privrednog suda, državnog odvjetništva kao i natpisne ploče i pečati ostaju nepromijenjeni. Javna pravobraniteljstva općina i zajednička javna pravobraniteljstva općina nastavljaju rad pod nazivom: "Javno pravobraniteljstvo u ______________________ (naziv sjedišta organa)". Ovi organi u zaglavlju svakog akta obavezno naznačuju naziv odgovarajuće županije. Do do nošenja Zakona o državnom odvjetništvu, ovi organi koristit će dosadašnje pečate. Javno pravobraniteljstvo Grada Zagreba nastavlja rad pod istim nazivom. Općinski suci za prekršaje nastavljaju rad pod nazivom: "Sudac za prekršaje u _________________________ (naziv sjedišta organa)". Do donošenja novih propisa, ovi organi koristit će dosadašnje pečate. Do donošenja propisa o ustrojstvu i ustanovljenju tijela za vođenje prekršajnog postupka, ovi organi koristit će dosadašnje pečate.

Članak 14.

U slučaju sukoba nadležnosti među organima uprave i službi raznih općina i gradova na području iste županije, spor rješava župan. U slučaju sukoba nadležnosti među organima uprave s područja dvije ili više županija, spor rješava ministarstvo nadležno za poslove uprave i lokalne samouprave.

Članak 15.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa, odnosno za poslove uprave i lokalne samouprave donijet će, po potrebi, naputke za provedbu ovoga Zakona.

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 700-01/93-01/02

Zagreb, 2. lipnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.

zatvori
Zakon o privremenom djelovanju upravnih i sudbenih tijela –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !