Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o privremenom korištenju stanova – (“Narodne novine”, br. XX/91, XX/93-(čl. 143. Zakona o novčanim kaznama), XX/93.)
označi tražene riječi printaj stranicu
66 09.12.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o privremenom korištenju stanova

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L8270 Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustaa Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o privremenom korištenju stanova

Proglašavam Zakon o privremenom korištenju stanova, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 4. prosinca 1991, Vijeća općina 4. prosinca 1991. i Društveno-političkog vijeća 4. prosinca 1991.

Klasa: 011-01/91-01/165

Urbroj : 71-91-1

Zagreb, 9. prosinca 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o privremenom korištenju stanova

Članak 1.

Ovim zakonom utvrđuju se uvjeti i način privremenog korištenja stanova u društvenom vlasništvu odnosno vlasništvu poduzeća i drugih pravnih osoba ili vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno na kojima Republika Hrvatska ima pravo korištenja i raspolaganja a koji su prazni. ispražnjeni ili napušteni, i to sve u cilju zbrinjavanja prognanika - izbjeglica, te osoba i obitelji branitelja Republike Hrvatske.

Članak 2.

Privremeno korištenje stanova iz članka 1.#clanak1 ovoga zakona osigurava se:

- u praznim stanovima na kojima nije stečeno stanarsko pravo, odnosno nije zaključen ugovor o najmu;

- u ispražnjenim stanovima na kojima je stečeno stanarsko pravo, a za koje se utvrdi da su ih stanari i članovi njihova kućanstva oslobodili od osoba i stvari;

- u napuštenim stanovima na kojima je stečeno stanarsko pravo, a za koje se utvrdi da su ih stanari i članovi njihova.kućanstva trajno napustili.

Odredbe ovoga zakona ne primjenjuju se na stanove u vlasništvu fizičkih osoba na kojima postoji stanarsko pravo.

Članak 3.

Za privremeno korištenje prava iz članka 2.#clanak2 ovoga zakona skupština općine odnosno Grada Zagreba osniva komisiju ze privremeno korištenje stanova (u daljem tekstu· komisija).

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske osniva komisiju za teritorij općine za koju je imenovan.

U komisiju iz stavka 1. ovoga članka imenuje se po jedan predstavnik Ureda za prognanike ili Centra za socijalnu skrb, Hrvatske vojske, policijske uprave i Fonda u stambenom gospodarstvu.

Predsjednik komisije je predsjednik kriznog štaba općine odnosno Grada Zagreba.

Komisiju za privremeno korištenje stanova iz članka 2.#clanak2 ovoga zakona, koji stanovi su postali vlasništvo Republike Hrvatske temeljem Uredbe o preuzimanju sredstava JNA i SSNO na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvo Republike HrvatskeL8269 ("Narodne novine", br. 52/91) imenovat će Ministastvo obrane dok će Ministarstvo unutarnjih poslova sukladno odredbama ovoga zakona, za stanove kojima ono raspolaže, osnovati komisiju za privremeno korištenje stanova kojima ono raspolaže.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će, na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, komisiju za privremeno korištenje ostalih stanova u vlasništvu Republike Hrvatske ili na kojima Republika Hrvatska ima pravo raspolaganja i korištenja.

U svim komisijama koje se osnivaju temeljem ovoga zakona predsjedniku i članovima komisije određuju se zamjenici.

Članak 4

Davatelji stanova na korištenje odnosno vlasnici (u daljem tekstu: vlasnik) iz članka 1.#clanak1 ovoga zakona dužni su u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona. dostaviti nadležnoj komisiji popis stanova iz članka 2.#clanak2 stavka 1. alineje 1. ovoga zakona.

Predsjednik skupa stanara odnosno predsjednik kućnog savjeta dužan je obavijestiti nadležnu komisiju da su određene stanove stanari i članovi njihovog kućanstva napustili odnosno da ih ne koriste (članak 2. stavak 1. alineja 2. i 3.). u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 5.

Na temelju izvješća obveznika dostave podataka iz članka 4.#clanak4 ovoga zakona ili saznanja na drugi način predsjednik komisije zaključkom određuje pregled stana.

Zaključkom o pregledu stana iz stavka 1. ovoga članka se određuje:

- datum i sat pregleda stana,

- osobe koje će pregledati stan.

O pregledu stana se izvješćuje vlasnik stana, predsjednik skupa stanara odnosno predsjednik kućnog savjeta, a zaključak se pričvršćuje na ulazna vrata stana na kojem će se izvršiti pregled.

Pregled stana obavljaju dvojica članova komisije koje odredi predsjednik komisije, u nazočnosti dvojice punoljetnih građana koji su stanari zgrade u kojoj se pregled vrši, a ako takvih nema dvojica punoljetnih građana iz mjesne zajednice i predstavnici službe redarstva.

Članak 6.

Komisija će sastaviti zapisnik o izvršenom pregledu kojega potpisuju sve nazočne osobe i u kojem zapisniku se utvrđuju okolnosti iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ovoga zakona, a u zapisnik će se unijeti i sve druge prikupljene informacije koje mogu biti od značaja za donošenje odluke.

Komisija će nakon izvršenog pregleda utvrditi stanje u kojem se stan nalazi, te popisati pokućstvo i druge pokretnine zatečene pri pregledu.

Komisija je dužna poduzeti mjere da se stvari iz stavka 2. ovoga članka smjeste u pogodnu prostoriju stana ili na drugo odgovarajuće mjesto gdje će biti zaštićene od oštećenja ili uništenja.

Članak 7.

Komisija donosi rješenje o privremenom korištenju stana iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ovoga zakona koje dostavlja uz potpis osobama kojima se stan daje na privremeno korištenje. vlasniku stana, Fondu u stambenom gospodarstvu, komisiji za praćenje primjene zakona, Ministarstvu pravosuđa i uprave, a stanara koji je napustio stan obavješćuje se putem oglasne ploče skupštine općine gdje se nalazi.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. podatke o osobama kojima se stan daje na privremeno korištenje,

2. podatke o stanu: zgrada, ulica broj stana, broj prostorija, površina i opremljenost stana,

3. ime i prezime stanara ako je na stanu bilo stečeno stanarsko pravo,

4. naziv vlasnika stana

5. mjesto gdje su smještene stvari stanara ako ih je bilo,

6. obveza snošenja troškova u vezi s korištenjem stana,

7. vrijeme za koje se stan daje na privremeno korištenje te obvezu iseljenja po proteku određenog roka.

Protiv rješenja komisije nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 8.

Osobe kojima je stan dodijeljen na privremeno korištenje kao i članovi njihova kućanstva temeljem rješenja iz članka 7.#clanak7 ovoga zakona ne stječu stanarsko pravo, niti stanarsko pravo na tome stanu mogu ostvariti.

Osoba koja je privremeno smještena u stanu dužna je plaćati nadoknadu u visini stanarine i druge troškove u vezi s korištenjem stana.

Odredbe posebnih propisa o subvencioniranju, plaćanja stanarine i drugih troškova u vezi s korištenjem stana primjenjuju se i na osobe koje koriste stanove iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ovoga zakona

Članak 9.

Rješenjem iz članka 7.#clanak7 ovoga zakona stan se daje na privremeno korištenje najdulje na rok od jedne godine od dana donošenja rješenja, a ratnim prognanicima samo do omogućavanja povratka u ranije mjesto boravka.

Rješenje iz članka 7.#clanak7 ovoga zakona po proteku roka iz članka 7.#clanak7 stavak 2. točke 7. ovoga zakona ima snagu izvršne isprave.

Istekom roka iz stavka 1. ovoga članka osobe kojiina je stan dat na privremeno korištenje dužne su iseliti iz stana te stan slobodan od osoba i stvari predati na korištenje vlasniku.

Za iseljenje osoba iz stavka 3. ovoga članka nadležan je općinski organ uprave nadležan za stambene poslove.

Članak l0.

Po rješenju iz članka 7.#clanak7 ovoga zakona stanar moie tražiti obnovu postupka.

O zahtjevima za obnovu postupka komisija je dužna odlučiti u roku 3 dana od dana prijema zahtjeva

Ako dozvoli obnovu postupka komisija će istovremeno odlučiti i o valjanosti rješenja iz članka 7.#clanak7 stavka 2. ovoga zakona. Ako to rješenje poništi odlučit će i o roku za iseljenje koji ne može biti duži od 15 dana.

Protiv rješenja komisije nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 11.

Novčanom kaznom od 500.000.00 do 1.000.000.00 dinara kaznit će se za prekršaj vlasnik stana ako ne postupi prema odredbi članka 4.#clanak4 stavka 1. ovoga zakona, a odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 10.000.00 do 30.000,00 dinara

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 dinara kaznit će se za prekršaj predsjednik skupa stanara odnosno predsjednik kućnog savjeta ako ne postupi prema odredbi članka 4.#clanak4 stavka 2. ovoga zakona.

Članak 12.

Novčanom kaznom od 5.000.00 do 50.000.00 dinara kaznit će se za prekršaj osoba koja useli u stan bez rješenja o privremenom korištenju stana.

Članak 13.

Vlada Republike Hrvatske osnovat će posebnu komi ju za praćenje i primjenu ovoga zakona koja je dužna redovito izvješćivati Vladu Republike Hrvatske.

Nadzor nad primjenom odredaba ovoga zakona obavlja Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Ministarstvo pravosuđa i uprave dužno je o stanovima koji se daju na privremeno korištenje, te o osobama kojima je stan dat na korištenje redovno izvješćivati komisiju iz stavka 1. ovoga članka odnosno Sabor Rebublike Hrvatske.

Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova. svako u djelokrugu svoga postupanja, te skupštine općina odnosno Grada Zagreba, dužni su u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona predložiti, odnosno osnovati komisije za privremeno korištenje stanova.

Članak 14.

Odredbe Zakona o općem upravnom postupku shodno će se primjenjivati ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno.

Obrasci za primjenu ovoga zakona čine njegov sastavni dio.

Članak 15.

Odredbe ovoga zakona ne odnose se na one građane Republike Hrvatske koji su protupravno uselili u prazne. ispražnjene, ili napuštene stanove prije donošenja i stupanja na snagu ovoga zakona.

Na građane iz stavka 1. ovoga članka odredbe ovoga zakona mogu se primjenjivati tek kad se nastalo protupravno stanje otkloni u skladu s važećim propisima.

Članak 16.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/91-01/16

Zagreb, 4. prosinca 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, dlpl. ing., v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

REPUBLIKA HRVATSKA                               Obrazac I

Komisija za privremeno korištenje stanova
Općine___________________________
KLASA:
URBROJ:
Datum,

Predsjednik Komisije za privremeno korištenje stanova temeljem odredbe članka 5. Zakona o privremenom korištenju stanova ("Narodne novine", broj --- ) donosi ovaj

ZAKLJUČAK

I. Dana________u________sati preg1edatće se stan koji se nalazi u u svrhu utvrđivanja stanja u kome se stan nalazi, te popisa pokućstva i drugih pokretnina zatečenih pri pregledu.

II. Za pregled stana iz točke I. ovog zaključka određujem:
1. ________, član Komisije za privremeno korištenje stanova
2. ________, član Komisije za privremeno korištenje stanova koji će u vrijeme pregleda stana osigurati nazočnost dvojice punoljetnih građana - stanara zgrade u kojoj se pregled vrši, a ako takvih nema dvojice punoljetnih građana iz mjesne zajednice.
III. O mjestu i vremenu pregleda stana izvijestit će se mjesno (gradsko) redarstvo u svrhu pravovremenog osiguranja provođenja ulaska u stan i njegovog pregleda.
O tome obavijest:
1. ________________________               PREDSJEDNIK KOMISIJE
    (vlasnik stana)

2. ________________________
    (kućni svavjet)

3. Pričvrstiti na ulazna vrata stana iz točke I. ovog zaključka

4. Policijska uprava                                        Obrazac II
ZAPISNIK

sačinjen dana________________________u ime Komisije za privremeno korištenje stanova
NAZOČNI: od strane Komisije:  1) ________________________član Komisije
                    2) ________________________član Komisije
                    3) ________________________
                        (mjesto prebivališta)
                    br. osobne karte___________u svojstvu punoljetne građanke
                    4) ________________________
                        (mjesto prebivališta)
                    br. osobne karte___________u svojstvu punoljetnog građanina
                    5) ________________________
                    predstavnik Policijske uprave
                    6) ________________________
                    redarstvenik Policijske uprave
                    7) ________________________predsjednik Skupa stanara
                    zgrade u________________________

POČETAK: _______sati

Temeljem zaključka predsjednika Komisije za privremeno korištenje stanova klasa ____________
ur- broj________________________od________________________naprijed imenovani članovi Komisije izišli su u zakazano vrijeme ispred zgrade u________________________gdje su zatekli,gore navedene osobe u svrhu pregleda stana.
Zatim se pristupa otvaranju vrata i ulasku u predmetni stan.
NAVESTI DA LI SE PREGLEDANI STAN KORISTI ZA STANOVANJE.
OPIS STANJA U KOME SE STAN NALAZI:
POPIS POKUČSTVA I DRUGIH POKRETNINA ZATEČENIH U STANU:

Posebne napomene :
(Primjerice: gdje su smještene stvari - u jednu od prostorija stana, podrumsku prostoriju ili na neko treće mjesto gdje bi stvari bile zaštićene od oštećenja i uništenja.)
Dovršeno u__________sati.
                                ČLANOVI KOMISIJE:
OSTALI NAZOČNI :                        ________________________
________________________                ________________________
________________________
________________________
________________________                                        Obrazac III
REPUBLIKA HRVATSKA
Komisija za privemeno korištenje stanova

Općine________________________
KLASA :
URBROJ :
Datum,

Komisija za privremeno korištenje stanova temeljem odredbe članka 3, a u vezi odredbe članka 7. Zakona o privremenom korištenju stanova ("Narodne novine", br. _______________) donosi,
RJEŠENJE
I. Trosobni stan koji se nalazi u _______________ulica_______________
kbr. _______________, površine_______________, koji se sastoji od tri sobe, kuhinje, kupaonice s WC-om, u vlasništvu Republike Hrvatske,
daje se na privremeno korištenje
a) ___________________________________________________________________________
            (ime i prezime, broj osobne iskaznice, ranije prebivalište)
b) ___________________________________________________________________________
c) ___________________________________________________________________________
d) ___________________________________________________________________________

II. Osobe iz točke I. izreke ovoga rješenja dužne su plaćati nadoknadu za korištenje stana u visini stanarine i druge troškove u svezi s korištenjem stana, prema posebnlm propisima.
III. Stan pobliže opisan u točki I. izreke ovog rješenja daje se na privremeno korištenje na rok od jedne godine, te sukladno odredbi čl. 8. st. 0. na tome stanu osobe iz toč. I. izreke ne stječu stanarsko pravo, niti stanarsko pravo mogu ostvariti.
IV. Istekom roka iz točke III. izreke ovog rješenja imenovane osobe u točki I. a), b), c) i d) izreke ovog rješenja dužne su iseliti iz stana te ga slobodnog od osoba i stvari predati u posjed vlasnika.
V. Ovo rješenje nakon protoka roka iz točke III. izreke ima snagu izvršne isprave sukladno odredbi čl. 9. st. 2. Zakona.

Obrazloženje
Komisija za privremeno korištenje stanova (u daljnjem tekstu: Komisija) došla je u posjed informacije da je stan opisan u tođki I. izreke ovog rješenja napušten odnosno da se ne koristi za stanovanje.

Na temelju zaključka od _______________izvršen je dana _______________pregled opisanog stana te utvrđeno sljedeće: (KRATAK OPIS STANJA U KOJEM JE STAN ZATEČEN, PODUZETE RADNJE U SMISLU OBVEZA PROPISANIH ZAKONOM)
Temeljem utvrdenog činjeničnog stanja, Komisija ocjenjuje da su ispunjeni uvjeti za privremeno korištenje stana propisani odredbom članka 2. Zakona.
Komisija je odlučila dodijeliti stan na privremeno kortštenje osobama imenovanim u točki I. a) b) c) i d) izreke ovog rješenja, jer je iz podatka (KRIZNOG ŠTABA ili UREDA ZA PROGNANIKE ili CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB) utvrdila kako imenovani ispunjavaju uvje
Obveza plaćanja nadoknade za korištenje stana te drugih troškova temelji se na odredbi članka 8. st. 2. Zakona, uz mogućnost subvencioniranja.
Stan je temeljem odredbe članka 7. st.1. točka 4. a u vezi s člankom 9. Zakona dodijeljen na privremeno korištenje na rok od jedne godine, jer je Komisija ocijenila da je to vrijeme potrebito za zbrinjavanje odnosno privremeni smještaj osoba iz točke I. a
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom koja se podnosi Upravnom sudu Hrvatske u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

O tome obavijest:                        PREDSJEDNIK KOMISIJE
1) ______________________________
    (korisniku stana)
2) Vlada Republike Hrvatske Komisija za stambena pitanja (kao.vlasniku stana)
3) Fond u stambenom gospodarstvu općine
4) ______________________________
(ranijem korisniku stana putem oglasne ploče)
5) Ministarstvu pravosuđa i uprave
6) Arhiva, ovdje

zatvori
Zakon o privremenom korištenju stanova –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !