Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o privremenom korištenju stanova – (“Narodne novine”, br. XX/91, XX/93-(čl. 143. Zakona o novčanim kaznama), XX/93.)
označi tražene riječi printaj stranicu
76 16.08.1993 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privremenom korištenju stanova

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L23475 Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privremenom korištenju stanova

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privremenom korištenju stanova, kojeg je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske ns sjednki dana 29. srpnja 1993. godine.

Broj : PA4-70/ 1-93.

Zagreb, 5. kolovoza 1993.

Predsjednik

Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o privremenom korištenju stanova

Članak 1.

U Zakonu o privremenom korištenju stanovaL23474 ("Narodne novine", br. 66/91.), u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Za privremeno korištenje stanova iz članka 2. ovoga Zakona općinska vijeća, gradska vijeća, odnosno Skupština Grada Zagreba dužne su u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona osnovati komisiju za privremeno korištenje stanova (u daljnjem tekstu komisija)."

Stavak 4. mijenja se i glasi:

"Predsjednik komisije je općinski načelnik, gradorkačelnik, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba."

Članak 2.

U članku 9. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi :

"Istekom roka iz stavka 1. ovoga članka Komisija može donijeti novo rješenje kojim se produžava privremeno korištenje stana, sve dok postoje uvjeti iz članka 1. ovog Zakona."

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. iza riječi "stavka 1." dodaju se riječi "i stavka 2.".

Članak 3.

U članku 13. stavak 4. briše se.

Članak 4.

Komisije osnovane na temelju članka 1. ovoga Zakona dužne su u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona preuzeti poslove od komisija za privremeno korištenje stanova dosadašnjih općina, odnosno Grada Zagreba.

Do osnivanja komisije iz članka 1. ovoga Zakona, postupci prisilnog iseljenja neće se provoditi, te se prekidaju svi postupci prisilnog iseljenja pokrenuti na temelju članka 9. stavka 3. ovoga Zakona.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:370-01/93-01/03

Zagreb, 29. srpnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.

zatvori
Zakon o privremenom korištenju stanova –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !