Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja – (“Narodne novine”, br. XX/03, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
33 14.3.2005 Zakon o izmjenama Zakona o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja

HRVATSKI SABOR

642

Na temelju članka 88.L260521 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRIZNAVANJU SVOJTI ŠUMSKOG DRVEĆA I GRMLJA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. veljače 2005. godine.

Broj: 01-081-05-773/2
Zagreb, 4. ožujka 2005.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PRIZNAVANJU SVOJTI ŠUMSKOG DRVEĆA I GRMLJA

Članak 1.

U Zakonu o priznavanju svojti šumskog drveća i grmljaL260520 (»Narodne novine«, br. 113/03.) u članku 4. stavku 1. i 2. riječi: »i šumarstva« zamjenjuju se riječima: »šumarstva i vodnoga gospodarstva«.

Članak 2.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donijetih na temelju njega obavlja šumarska inspekcija Ministarstva (u daljnjem tekstu: šumarska inspekcija), a inspekcijski nadzor provode šumarski inspektori i državni šumarski inspektori u skladu s ovlastima propisanim u Zakonu o šumama.«

Članak 3.

Ovaj Zakona stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 321-07/05-01/01
Zagreb, 25. veljače 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !