Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o probaciji ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
153 21.12.2009 Zakon o probaciji

HRVATSKI SABOR

3741

Na temelju članka 88.L489169 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROBACIJI

Proglašavam Zakon o probaciji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. prosinca 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/209

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 17. prosinca 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON O PROBACIJI

Dio prvi
OPĆE ODREDBE

Glava I.
UVODNE ODREDBE

Osnovne odredbe

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom propisuju probacijski poslovi koji se obavljaju kod odlučivanja o kaznenom progonu, određivanju mjera osiguranja prisutnosti okrivljenika i drugih mjera opreza, izboru vrsta kaznenopravnih sankcija i izvršavanju kaznenopravnih sankcija izrečenih počinitelju kaznenog djela. Probacijski poslovi su i sudjelovanje u organiziranju podrške i pomoći žrtvi i oštećeniku, obitelji žrtve te obitelji počinitelja kaznenog djela.

(2) Probacija je uvjetovana i nadzirana sloboda počinitelja kaznenog djela tijekom koje službenici probacije provode postupke usmjerene na smanjenje rizika da počinitelj ponovi kazneno djelo.

(3) Probacijski poslovi od posebnog su interesa za Republiku Hrvatsku.

Nadležnost za izvršavanje probacijskih poslova

Članak 2.

(1) Probacijski poslovi su u nadležnosti Uprave za probaciju ustrojene u ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.

(2) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa u izvršavanju probacijskih poslova surađuje s tijelima državne vlasti, znanstvenim i drugim ustanovama, tijelima lokalne zajednice i drugim institucijama ili pravnim osobama te razmjenjuje relevantne informacije.

(3) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa jedanput godišnje o radu Uprave za probaciju izvješćuje Vladu Republike Hrvatske i javnost.

(4) Vlada Republike Hrvatske na temelju izvješća iz stavka 3. ovoga članka izvješćuje jedanput godišnje Hrvatski sabor.

Značenje izraza u ovom Zakonu

Članak 3.

U ovom Zakonu pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1) probacijski poslovi su poslovi koji se obavljaju s ciljem zaštite društvene zajednice od počinitelja kaznenog djela, njegove resocijalizacije i reintegracije u zajednicu utjecanjem na rizične čimbenike koji su povezani sa činjenjem kaznenih djela, te sudjelovanjem u organiziranju pružanja pomoći žrtvi, oštećeniku, obitelji žrtve i obitelji počinitelja,

2) procjena kriminogenih rizika i tretmanskih potreba počinitelja je postupak u probacijskim poslovima usmjeren na procjenjivanje kriminogenog rizika od ponovnog počinjenja kaznenog djela i nanošenja štete društvenoj zajednici, drugoj osobi ili sebi, te definiranje tretmanskih potreba,

3) izvješće je službeni dokument koji izrađuje ured za probaciju na zahtjev državnog odvjetništva, suda, suca izvršenja te kaznionice, odnosno zatvora u postupku odlučivanja o kaznenom progonu, mjerama osiguranja prisutnosti okrivljenika i mjerama opreza, izboru vrsta kaznenopravnih sankcija i sigurnosnih mjera, odgode izvršavanja kazne zatvora, prekida izdržavanja kazne zatvora, odobravanja pogodnosti izlaska iz kaznionice, odnosno zatvora te nadzora nad uvjetno otpuštenim osuđenikom,

4) pojedinačni program postupanja je temeljni stručni dokument koji sadrži pedagoške, zdravstvene, psihološke, socijalne i druge stručne postupke i metode koje su primjerene osobinama i potrebama osobe, a usmjerene su na smanjenje rizika od ponovnog počinjenja kaznenog djela i nanošenja štete društvenoj zajednici, drugoj osobi ili sebi,

5) osoba uključena u probaciju je svaka osoba koja je na temelju odluke nadležnog tijela uključena u probacijske poslove propisane ovim Zakonom,

6) nadležno tijelo je državno odvjetništvo, sud, kaznionica i zatvor.

Glava II.
TEMELJNA NAČELA

Zabrana nezakonitog postupanja

Članak 4.

(1) Osobi uključenoj u probaciju jamči se poštivanje ljudskog dostojanstva.

(2) Zabranjena su i kažnjiva postupanja kojima bi osoba uključena u probaciju bila podvrgnuta bilo kakvom obliku mučenja, zlostavljanja ili ponižavanja, zdravstvenim ili znanstvenim pokusima.

Zabrana diskriminacije

Članak 5.

Osobu uključenu u probaciju zabranjeno je dovoditi u nejednak položaj s obzirom na rasu, etničku pripadnost ili boju kože, spol, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovinsko stanje, obrazovanje, društveni položaj, bračni ili obiteljski status, dob, zdravstveno stanje, invaliditet, genetsko naslijeđe, rodni identitet, izražavanje ili spolnu orijentaciju ili po bilo kojoj drugoj osnovi.

Dobrovoljnost

Članak 6.

Osoba se u probaciju može uključiti samo na temelju osobnog pristanka.

Glava III.
PRAVA, OBVEZE I ZAŠTITA OSOBA UKLJUČENIH U PROBACIJU

Prava osoba uključenih u probaciju

Članak 7.

(1) Osobi uključenoj u probaciju jamči se zaštita osobnosti i tajnost osobnih podataka.

(2) Svi podaci o osobi uključenoj u probaciju pohranjuju se i evidentiraju u osobniku.

(3) Osoba uključena u probaciju ima pravo uvida u podatke osobnika osim u zapažanja i stručna mišljenja probacijskog službenika.

(4) Osoba uključena u probaciju ne snosi troškove u svezi s primjenom ovoga Zakona.

Zaštita prava osoba uključenih u probaciju

Članak 8.

(1) Osoba uključena u probaciju ima pravo pritužbe na postupak službenika probacije ako smatra da su mu povrijeđena prava iz članka 4.#clanak4, 5.#clanak5 i 7.#clanak7 ovoga Zakona.

(2) Pritužba se podnosi usmeno na zapisnik ili pisanim putem nadležnom uredu za probaciju koji će o pritužbi odlučiti rješenjem u roku od trideset dana od dana zaprimanja.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka osoba uključena u probaciju ima pravo žalbe Središnjem uredu Uprave za probaciju.

Obveze osoba uključenih u probaciju

Članak 9.

(1) Osobu uključenu u probaciju će se upoznati sa sadržajem pojedinačnog programa postupanja, koja ga svojim potpisom prihvaća.

(2) Nakon donošenja pojedinačnog programa postupanja, osoba uključena u probaciju obvezna je izvršavati postupke i mjere utvrđene pojedinačnim programom postupanja.

(3) Osoba uključena u probaciju smije promijeniti mjesto prebivališta, odnosno boravišta samo uz suglasnost tijela na temelju čije je odluke uključena u probaciju. Molba za suglasnost za promjenu prebivališta podnosi se putem ureda za probaciju.

Glava IV.
UPRAVA ZA PROBACIJU

Središnji ured i uredi za probaciju

Članak 10.

(1) Uprava za probaciju je upravna organizacija u sastavu ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, a čine je Središnji ured i uredi za probaciju.

(2) Središnji ured prati, unapređuje i nadzire zakonitost rada i postupanja u područnim uredima te provodi upravni i inspekcijski nadzor. Pravilnik o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.

(3) Probacijske poslove obavljaju uredi za probaciju koji se osnivaju za područje jedne ili više županija.

Državni službenici probacije

Članak 11.

(1) Probacijske poslove obavljaju državni službenici koji imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij a iznimno preddiplomski stručni studij ili stručni studij od najmanje tri godine socijalne pedagogije, socijalnog rada, psihologije ili pedagogije ili drugih društvenih ili humanističkih područja te koji imaju radno iskustvo i kompetencije za rad s počiniteljima kaznenih djela.

(2) Službenici probacije ovlašteni su prikupljati podatke o osobama uključenim u postupke probacije, izvršiti uvid u službenu dokumentaciju nadležnih tijela i pravnih osoba i od njih zatražiti dostavu dokumentacije, a službenici Središnjeg ureda i svu dokumentaciju ureda za probaciju.

(3) Službenici probacije imaju službenu iskaznicu kojom dokazuju ovlast za obavljanje probacijskih poslova.

(4) Pravilnik o službenoj iskaznici donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Izobrazba službenika probacije

Članak 12.

(1) Za službenike probacije obvezna je stalna stručna izobrazba prema programima izobrazbe koje utvrđuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

(2) Pravilnik o izobrazbi službenika probacije donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Dio drugi
PROBACIJSKI POSLOVI

Glava I.
PROBACIJSKI POSLOVI I DOKUMENTACIJA

Probacijski poslovi

Članak 13.

(1) Probacijski poslovi su:

1) procjena kriminogenih rizika i tretmanskih potreba počinitelja,

2) izrada pojedinačnog programa postupanja,

3) nadzor izvršavanja obveza prema rješenju državnog odvjetnika kada odlučuje o kaznenom progonu prema načelu svrhovitosti,

4) postupci izvršavanja uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom i rada za opće dobro na slobodi,

5) nadzor izvršavanja mjere opreza obveze redovitog javljanja određenoj osobi ili državnom tijelu,

6) nadzor provođenja mjera utvrđenih rješenjem o određivanju istražnog zatvora u domu,

7) izrada izvješća zatvoru, odnosno kaznionici,

8) nadzor nad uvjetno otpuštenim osuđenikom,

9) izrada izvješća o počinitelju za državno odvjetništvo, sud i suca izvršenja,

10) sudjelovanje u organiziranju pomoći i podrške žrtvi, oštećeniku, obitelji žrtve i obitelji počinitelja.

(2) Način izrade izvješća i dokumentacije koji izrađuje ured za probaciju u svezi s obavljanjem probacijskih poslova propisat će se Pravilnikom o načinu obavljanja probacijskih poslova koji donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Pojedinačni program postupanja

Članak 14.

(1) Radi izvršavanja probacijskih poslova ured za probaciju donosi pojedinačni program postupanja na prijedlog službenika probacije kojem su povjereni probacijski poslovi. Pojedinačni program postupanja obuhvaća identifikaciju čimbenika koji su kriminogeno utjecali na počinjenje kaznenog djela osobe uključene u probaciju, mjera usmjerenih na njihovo otklanjanje, te metode i rokove za njihovo provođenje. Osoba uključena u postupke probacije sudjeluje u izradi pojedinačnog programa postupanja, a svojim ga potpisom prihvaća.

(2) Pojedinačni program postupanja temelji se na ocjeni osobnosti, osobnih prilika, zdravstvenom stanju, stručnim kvalifikacijama, procjeni kriminogenog rizika i potreba počinitelja kaznenog djela te ostalim podacima relevantnim za izvršavanje sankcije.

(3) Pojedinačni program postupanja obvezno sadrži posebne obveze koje je odredilo nadležno tijelo, te oblike ponašanja koje je osoba prihvatila kao uvjet za izricanje mjere.

(4) Pojedinačni program postupanja dostavlja se tijelu na temelju čije je odluke osoba uključena u probaciju.

(5) Ured za probaciju u postupku izrade i izvršavanja pojedinačnog programa postupanja može zatražiti od tijela državne vlasti, tijela lokalne zajednice, ustanova ili drugih pravnih osoba podatke potrebne za izradu i izvršavanje pojedinačnog programa.

Matica i osobnik

Članak 15.

(1) Ured za probaciju vodi maticu i osobnik počinitelja kaznenih djela uključenih u probaciju.

(2) Matica sadrži:

1) osobne podatke o počinitelju kaznenog djela,

2) podatke o presudi ili rješenju na temelju kojeg je počinitelj uključen u probaciju.

(3) Osobnik počinitelja kaznenog djela sadrži:

1) podatke o počinitelju,

2) presudu ili rješenje na temelju kojeg je uključen u probaciju,

3) procjene kriminogenih rizika i tretmanskih potreba,

4) pojedinačni program postupanja,

5) izvješća,

6) stručne nalaze, mišljenja i procjene.

(4) Središnji ured Uprave za probaciju vodi središnju maticu koja sadrži podatke iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Pravilnik o matici i osobniku donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Glava II.
PROCJENA KRIMINOGENIH RIZIKA I TRETMANSKIH POTREBA POČINITELJA KAZNENOG DJELA

Procjena kriminogenih rizika i tretmanskih potreba

Članak 16.

(1) Radi izvršavanja probacijskih poslova ured za probaciju provodi procjenu kriminogenih rizika i tretmanskih potreba za svaku osobu uključenu u probaciju.

(2) Procjenu kriminogenih rizika i tretmanskih potreba obavlja službenik probacije.

(3) Procjena kriminogenih rizika i tretmanskih potreba odnosi se na vjerojatnost ponovnog počinjenja kaznenog djela i štete koju počinitelj može nanijeti društvenoj zajednici, drugoj osobi ili sebi.

(4) Procjena počinitelja provodi se radi određivanja odgovarajućih sadržaja pojedinačnog programa postupanja.

Glava III.
IZVJEŠĆA

Izvješće državnom odvjetništvu

Članak 17.

(1) Na zahtjev državnog odvjetništva u postupku odlučivanja o kaznenom progonu, ured za probaciju će u određenom roku dostaviti izvješće o počinitelju kaznenog djela.

(2) Izvješće sadrži:

– opće podatke o počinitelju,

– obiteljski status,

– socijalni status,

– aktualno zdravstveno stanje,

– rizična ponašanja i sklonosti,

– ranije sankcije,

– odnos žrtve, odnosno obitelji žrtve prema počinjenom kaznenom djelu,

– odnos počinitelja prema kaznenom djelu,

– procjenu kriminogenih rizika i tretmanskih potreba,

– mišljenje o mogućoj primjeni mjera opreza.

(3) Ako je državno odvjetništvo uvjetno odbacilo kaznenu prijavu ili uvjetno odustalo od kaznenog progona i počinitelju odredilo obveze, odluku će dostaviti uredu za probaciju radi nadzora izvršavanja obveza.

(4) Ured za probaciju izvješćuje državno odvjetništvo o provođenju utvrđenih obveza.

Izvješće sudu

Članak 18.

(1) Prilikom odlučivanja o određivanju mjera osiguranja prisutnosti okrivljenika i mjerama opreza, sud može od ureda za probaciju zatražiti žurnu dostavu izvješća s podacima bitnim za odlučivanje.

(2) Prilikom odlučivanja o izboru vrste kaznenopravne sankcije, sud može od ureda za probaciju zatražiti da u određenom roku dostavi izvješće. Izvješće će osim podataka propisanih u članku 17.#clanak17 stavku 2. ovoga Zakona sadržavati i stručno mišljenje o očekivanom utjecaju kaznenopravne sankcije na rehabilitaciju počinitelja.

Izvješće sucu izvršenja

Članak 19.

(1) U postupku odlučivanja o molbi za odgodu izvršavanja kazne zatvora i prekidu izdržavanja kazne zatvora, ured za probaciju će na zahtjev suca izvršenja u određenom roku izraditi izvješće.

(2) Izvješće sadrži podatke i dokumentaciju o razlozima zbog kojih se traži odgoda izvršavanja kazne, odnosno prekid izdržavanja kazne zatvora.

(3) Ured za probaciju dostavit će sucu izvršenja izvješće ako su prestali razlozi zbog kojih je odgoda izvršavanja kazne zatvora ili prekid izdržavanja kazne zatvora odobren ili ako ih osuđenik zlorabi.

Izvješće kaznionici, odnosno zatvoru

Članak 20.

(1) Kaznionica, odnosno zatvor može zatražiti izvješće prigodom odlučivanja o pogodnosti zatvoreniku izvan kaznionice ili zatvora, predlaganju uvjetnog otpusta te prihvatu poslije otpusta.

(2) Izvješće kaznionici, odnosno zatvoru sadrži podatke o:

– aktualnom stanju u obitelji zatvorenika,

– aktualnim okolnostima u zajednici,

– odnosu žrtve, odnosno obitelji žrtve prema počinjenom kaznenom djelu.

Glava IV.
IZVRŠAVANJE UVJETNE OSUDE SA ZAŠTITNIM NADZOROM I RADA ZA OPĆE DOBRO NA SLOBODI

Započinjanje i mjesto izvršavanja

Članak 21.

(1) Izvršavanje uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom i rada za opće dobro na slobodi započinje nakon pravomoćnosti i izvršnosti sudske presude.

(2) Uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom i rad za opće dobro na slobodi u pravilu se izvršava u mjestu prebivališta, odnosno boravišta osuđenika.

Upućivanje na izvršavanje

Članak 22.

(1) Općinski sud koji je sudio u prvom stupnju će pravomoćnu i izvršnu presudu, kojom je izrečena uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom ili rad za opće dobro na slobodi u roku od osam dana dostaviti općinskom sudu i uredu za probaciju prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osuđenika radi izvršavanja.

(2) Ured za probaciju će donijeti pojedinačni program postupanja u skladu sa člankom 14.#clanak14 ovoga Zakona te u rokovima određenim Pravilnikom o načinu obavljanja probacijskih poslova iz članka 13.#clanak13 stavka 2. ovoga Zakona i dostavit će ga nadležnom općinskom sudu.

Obveze ureda za probaciju u izvršavanju uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom i rada za opće dobro na slobodi

Članak 23.

(1) Ured za probaciju izvješćuje nadležni općinski sud o ostvarivanju programa postupanja uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom svaka četiri mjeseca, a rada za opće dobro na slobodi nakon polovine izvršenog rada.

(2) Ured za probaciju će bez odgode izvijestiti sud iz stavka 1. ovoga članka o neispunjavanju obveza utvrđenih pojedinačnim programom postupanja i predložiti preispitivanje izvršavanja izrečene sankcije.

(3) Kad sud iz stavka 1. ovoga članka primi izvješće o neispunjavanju obveza utvrđenih pojedinačnim programom postupanja, pokrenut će postupak preispitivanja izvršavanja zaštitnog nadzora i rada za opće dobro na slobodi najkasnije u roku od tri dana od dana primitka izvješća, upoznat će osuđenika sa sadržajem izvješća i dokazima na koje se osuđenik ima pravo očitovati, te će u roku od tri dana od provedenog postupka zapisnik sa izvješćem ureda za probaciju dostaviti općinskom sudu koji je sudio u prvom stupnju.

(4) Izvješće sadrži opis ponašanja osuđenika, opis tretmanskih postupaka i njihov utjecaj na osuđenika.

Rad za opće dobro na slobodi

Članak 24.

(1) Ured za probaciju sklapa ugovor s ustanovama i drugim pravnim osobama za izvršavanje rada za opće dobro na slobodi.

(2) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se međusobna prava i obveze stranaka.

Uvjeti izvršavanja rada za opće dobro na slobodi

Članak 25.

(1) Osuđenika se na rad za opće dobro na slobodi raspoređuje uz njegov pisani pristanak.

(2) Za vrijeme izvršavanja rada za opće dobro na slobodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa osigurat će osuđenika od profesionalnog oboljenja i nesreće na poslu.

Odgoda i prekid rada za opće dobro na slobodi

Članak 26.

(1) Izvršavanje rada za opće dobro na slobodi može se odgoditi na molbu osuđenika. Osuđenik molbu podnosi uredu za probaciju u roku od tri dana od primitka odluke o rasporedu na rad.

(2) Tijekom izvršavanja rada za opće dobro na slobodi osuđenik može uredu za probaciju podnijeti molbu za prekid izvršavanja rada.

(3) Ured za probaciju će u roku od tri dana od primitka molbe odlučiti o odgodi, odnosno prekidu izvršavanja rada.

(4) Protiv odluke ureda za probaciju osuđenik i državni odvjetnik mogu podnijeti žalbu nadležnom sudu u roku od tri dana od primitka odluke. Sud će o žalbi odlučiti u roku od tri dana.

Razlozi za odgodu i prekid rada za opće dobro na slobodi

Članak 27.

(1) Razlozi za odgodu ili prekid rada za opće dobro na slobodi jesu:

1) akutno oboljenje osuđenika ili značajno pogoršanje kroničnog oboljenja,

2) smrtni slučaj člana obitelji, teška bolest ili obveza izbivanja člana uže obitelji osuđenika čime osuđenik postaje jedini obvezni osiguravatelj skrbi malodobne djece, bračnog ili izvanbračnog druga, roditelja, posvojitelja ili posvojenika, a koju je prema mišljenju centra za socijalnu skrb obvezan osigurati,

3) potreba obavljanja ili dovršenja radova izazvanih elementarnom nepogodom ili drugim događajem zbog čijeg bi neobavljanja nastala znatna materijalna šteta, a u užoj obitelji osuđenika nema druge radno sposobne osobe.

(2) Izvršavanje rada iz stavka 1. točke 1. ovoga Zakona može biti odgođeno ili prekinuto dok bolest traje; zbog razloga iz točke 2. najdulje do petnaest dana; zbog razloga iz točke 3. do završetka posla, a najdulje do petnaest dana.

(3) Osim iz razloga iz stavka 1. ovoga članka, osuđeniku se može odgoditi ili prekinuti rad za opće dobro na slobodi i iz drugih opravdanih razloga najdulje do tri dana.

(4) Opetovana odgađanja i opetovani prekidi izvršavanja rada za opće dobro na slobodi ne mogu trajati dulje od trideset dana, osim razloga utvrđenih u stavku 1. točki 1. ovoga članka.

Glava V.
NADZOR IZVRŠAVANJA MJERA OPREZA I PROVOĐENJA POSEBNIH OBVEZA I MJERA UZ ISTRAŽNI ZATVOR U DOMU

Izvršavanje mjere opreza obveze redovitog javljanja određenoj osobi ili državnom tijelu

Članak 28.

(1) Rješenje o izrečenoj mjeri opreza obveze redovitog javljanja određenoj osobi ili državnom tijelu sud će dostaviti uredu za probaciju kad je to potrebno radi nadzora nad pridržavanjem ove mjere.

(2) Izvješće o provjeri pridržavanja mjere opreza obveze redovitog javljanja određenoj osobi ili državnom tijelu ured za probaciju dostavit će sudu koji je donio rješenje.

Nadzor provođenja posebnih obveza i mjera utvrđenih rješenjem o određivanju istražnog zatvora u domu

Članak 29.

(1) Rješenje o određivanju istražnog zatvora u domu sud će dostaviti i uredu za probaciju kad je to potrebno radi nadzora provođenja posebnih obveza i mjera.

(2) Ured za probaciju dostavit će sudu izvješće o provođenju posebnih obveza i mjera.

Glava VI.
IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA

Sudjelovanje u izvršavanju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora

Članak 30.

(1) Nadzor i organizaciju provođenja posebnih obveza ili mjera utvrđenih rješenjem o korištenju pogodnosti izvan kaznionice, odnosno zatvora provodi nadležni ured za probaciju.

(2) Izvješće o nadzoru zatvorenika tijekom korištenja pogodnosti iz stavka 1. ovoga članka ured za probaciju će dostaviti kaznionici, odnosno zatvoru ako zatvorenik ne ispunjava obveze ili mjere utvrđene rješenjem o korištenju pogodnosti.

Priprema prihvata poslije otpusta

Članak 31.

(1) Na zahtjev kaznionice ili zatvora ured za probaciju prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta zatvorenika, obavlja poslove pripreme prihvata poslije otpusta:

– organiziranje smještaja,

– pomoć pri zapošljavanju,

– priprema žrtve, oštećenika ili obitelji žrtve za izlazak zatvorenika.

(2) Za zatvorenika koji se priprema za uvjetni otpust obavit će se i:

– procjena rizika i uvjeta u zajednici za prihvat zatvorenika,

– utvrđivanje mogućnosti nastavka obveza utvrđenih pojedinačnim programom izvršavanja kazne zatvora (nastavak školovanja, nastavak tretmana ovisnosti, nastavak drugih posebnih programa).

(3) O utvrđenim okolnostima u mjestu prebivališta, odnosno boravišta ured za probaciju će u roku od petnaest dana od zaprimljenog zahtjeva iz stavka 1. i 2. ovoga članka izvijestiti kaznionicu, odnosno zatvor.

Glava VII.
UVJETNI OTPUST

Nadzor uvjetno otpuštenog osuđenika

Članak 32.

(1) Rješenje o uvjetnom otpustu dostavlja se i uredu za probaciju prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osuđenika. U roku propisanom Pravilnikom o načinu obavljanja probacijskih poslova iz članka 13.#clanak13 stavka 2. ovoga Zakona, ured za probaciju će u suradnji s osuđenikom izraditi program provođenja i nadzora obveza utvrđenih rješenjem o uvjetnom otpustu i dostaviti ga sucu izvršenja.

(2) Ustanove i druge pravne osobe u kojima osuđenik izvršava obveze utvrđene rješenjem o uvjetnom otpustu obavještavaju ured za probaciju o izvršavanju obveza.

(3) O izvršavanju obveza i provođenju nadzora uvjetno otpuštenog osuđenika ured za probaciju izvješćuje suca izvršenja.

(4) Ured za probaciju ili osuđenik može sucu izvršenja predložiti izmjenu programa provođenja i nadzora obveza utvrđenih rješenjem o uvjetnom otpustu ili predložiti da utvrdi obveze ako rješenjem o uvjetnom otpustu nisu utvrđene.

Glava VIII.
SUDJELOVANJE U ORGANIZIRANJU POMOĆI I PODRŠKE ŽRTVI, OŠTEĆENIKU, OBITELJI ŽRTVE I POČINITELJA

Pomoć žrtvi, oštećeniku, obitelji žrtve i počinitelja

Članak 33.

(1) Na zahtjev državnog odvjetništva, suda, žrtve i oštećenika, ured za probaciju sudjelovat će u organiziranju psihosocijalne pomoći žrtvi, oštećeniku i obitelji žrtve.

(2) Na zahtjev obitelji počinitelja ured za probaciju sudjelovat će u organiziranju psihosocijalne pomoći obitelji počinitelja.

(3) Sudjelovanje u organiziranju psihosocijalne pomoći iz stavka 1. ovoga članka ne može obavljati službenik probacije kod kojeg je počinitelj kaznenog djela ili njegova obitelj u tretmanu.

Glava IX.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Provedbeni propisi

Članak 34.

U roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će:

1. Pravilnik o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora iz članka 10.#clanak10 stavka 2. ovoga Zakona,

2. Pravilnik o službenoj iskaznici službenika probacije iz članka 11.#clanak11 stavka 4. ovoga Zakona,

3. Pravilnik o izobrazbi službenika probacije iz članka 12.#clanak12 stavka 2. ovoga Zakona,

4. Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova iz članka 13.#clanak13 stavka 2. ovoga Zakona,

5. Pravilnik o matici i osobniku iz članka 15.#clanak15 stavka 5. ovoga Zakona.

Članak 35.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o izvršavanju zaštitnog nadzora i rada za opće dobro na slobodiL489168 (»Narodne novine«, br. 128/99.).

(2) Do donošenja provedbenih propisa iz ovoga Zakona ostaju na snazi provedbeni propisi doneseni na temelju Zakona o izvršavanju zaštitnog nadzora i rada za opće dobro na slobodi u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s ovim Zakonom.

Članak 36.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 32. i 33. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2012.

Klasa: 730-04/09-01/02
Zagreb, 11. prosinca 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o probaciji
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !