Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – (“Narodne novine”, br. XX/92 (pročišćeni tekst), XX/92, XX/93, XX/93-(čl. 75. Zakona o novčanim kaznama), XX/93, XX/94, XX/94, XX/94, XX/94-ispr, XX/95, XX/96, XX/97, XX/98, XX/99, XX/99, XX/00-Uredba, XX/01, XX/02)
označi tražene riječi printaj stranicu
25 31.03.1993 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L19763 Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 26. ožujka 1993.

Broj : PA4-17/1-93.

Zagreb, 31. ožujka 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjenama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Članak 1.

U Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravoL19761 ("Narodne novine". br. 43/92 - pročišćeni tekst i 69/92.) u članku 4. stavku 2. riječi: "u roku dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona" zamjenjuju se riječima: "do 30. lipnja 1994.".

Članak 2.

U članku 7. stavku 2. riječi: "nakon proteka roka od dvije godine od stupanja na snagu ovoga Zakona" zamjenjuju se riječima: "koji počinje teći 30. lipnja 1994.".

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. riječi: "u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona o izmjeni i dopuni zakona na kojima postoji stanarsko pravoL19762 ("Narodne novine", br. 33/92.)" zamjenjuju se riječima: "do 30. lipnja 1994. godine".

Članak 4.

U članku 16. alineji 4. točka 2. mijenja se i glasi: "2. politički zatvorenik, odnosno supružnik ili malodobno dijete političkog zatvorenika koji je umro do momenta sklapanja ugovora."

Članak 5.

U članku 34. stavku 1. riječi: "u roku dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona" zamjenjuju se riječima: "do 30. lipnja 1994.".

Članak 6.

U članku 59. stavku 1. riječ: "1992." zamjenjuje se riječju: "1993""

Članak 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/92-03/09

Zagreb, 26. ožujka 1993.

ZAS'I'UPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVA'TSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.

zatvori
Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !