Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – (“Narodne novine”, br. XX/92 (pročišćeni tekst), XX/92, XX/93, XX/93-(čl. 75. Zakona o novčanim kaznama), XX/93, XX/94, XX/94, XX/94, XX/94-ispr, XX/95, XX/96, XX/97, XX/98, XX/99, XX/99, XX/00-Uredba, XX/01, XX/02)
označi tražene riječi printaj stranicu
44 03.06.1994 ODLUKA o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L28815 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 25. svibnja 1994. godine.

Broj : PA4-56/1-94.

Zagreb, 1. lipnja 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r


ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

Članak 1.

U Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsku pravoL28814 ("Narodne novine" br. 43/92. - pročišćeni tekst i 62/92., 25/93., 48/93. i 2/94.) u članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi "Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se do 31. prosinca 1995., a sklapanje ugovora o kupoprodaji stana (u daljnjem tekstu: ugovor) mora kupac zatražiti u roku od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za kupnju stana.

Članak 2.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi: "U slučaju iz stavka 1. ovoga članka stanar kojemu vlasnik odbije prodati stan, može podnijeti općini, gradu ili drugoj pravnoj osobi koja prodaje stan, zahtjev za kupnju drugog stana, u roku tri mjeseca koji počinje teći 31. prosinca 1995. godine".

Članak 3.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi: "Stanaru koji stanuje u stanu iz članka 3. stavka 1. točke 4. i 5. ovoga Zakona i koji je podnio zahtjev za kupnju tog stana, davatelj stana na korištenje dužan je do 31. prosinca 1995. godine osigurati drugi odgovarajući prazan stan kojeg stanar može kupiti pod uvjetima iz ovoga Zakona, u roku od 3 mjeseca od dana kada mu je stan ponuđen.

Članak 4.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi: "Vlasnik stana u kojem stanuje stanar, može do 31 prosinca 1995. godine, prodati općini ili gradu taj stan po cijeni koja se utvrđuje suglasno udredbi članka 11. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Zakona, umanjenoj za visinu vlastitih sredstava stanara koja je uložio u stan prema odredbi članka 12. stavka 1. alineje 1. ovoga Zakona".

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/94-01/07

Zagreb, 25. svibnja 1994.

ZASTUPNlČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.

zatvori
Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !