Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o proglašenju Nacionalnog parka “Sjeverni Velebit” – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
58 9.6.1999 Zakon o proglašenju Nacionalnog parka "Sjeverni Velebit"

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

Na temelju članka 89.L64579 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLA?ENJU ZAKONA O PROGLA?ENJU NACIONALNOG PARKA »SJEVERNI VELEBIT«

Progla?avam Zakon o progla?enju Nacionalnog parka »Sjeverni Velebit«, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga dr?avnog sabora na sjednici 28. svibnja 1999.

Broj: 01-081-99-1075/2
Zagreb, 2. lipnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O PROGLA?ENJU NACIONALNOG PARKA »SJEVERNI VELEBIT«

Članak 1.

Područje unutar granice Parka prirode »Velebit«, u ukupnoj povr?ini od 109 km2, progla?ava se Nacionalnim parkom »Sjeverni Velebit«.

Granica Nacionalnog parka »Sjeverni Velebit« unutarnja ja granica Parka prirode »Velebit« koji je progla?en za?tićenim dijelom prirode Zakonom o progla?enju planine Velebit parkom prirode (»Narodne novine«, br. 24/81).

Članak 2.

Granica Nacionalnog parka »Sjeverni Velebit« polazi od kote 669 (Samar?inica, iznad Lukova) prema jugu na kotu 1386 (Markov kuk), dalje na kri?anje ceste za Zavi?an i odvojka za Pandorinu Planu, zatim cestom za Zavi?an do odvojka za Plje?ivicu, nastavlja tim odvojkom u smjeru Plje?ivice do početka odjela 49., zatim zapadnom granicom toga odjela smjerom prema jugu, te preko kote 1676 (Veliki Pivčevac) na cestu kod Vuku?ića snje?nice, nastavlja cestom prema jugu, prolazi kroz Lomsku dulibu, dalje kroz Mali Lom do kri?anja ceste u blizini odjela 46. i 45., odatle ravnom linijom na vrh Begovog kuka, dalje prema zapadu na cestu u pravcu Lubenovca, nastavlja tom cestom do kri?anja ceste za Veliki Alan, te cestom prema istoku preko Mrkvi?ta do Bo?idarove barake (u sredi?tu odjela 41. u ?tirovači), nastavlja ravnom linijom za zapad preko Medina Golića na kote 1556 (Cipaljski vrh), 1448 (Visibaba), 780 (Sučeva glava), 634 (Panos), 863 (Od?inac), 723 (Kita), 687 (Bjondinovača), 751 (Karamarkov vrh), te dalje na početnu točku, na koti 669.

Granica Nacionalnog parka ucrtana je na topografskoj karti 1:100.000, koja je prilog ovoga Zakona i njegov sastavni dio.

Topografska karta čuva se u Dr?avnoj upravi za za?titu prirode i okoli?a.

Članak 3.

Vlada Republike Hrvatske osnovat će javnu ustanovu za upravljanje Nacionalnim parkom »Sjeverni Velebit« u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/98-01/05
Zagreb, 28. svibnja 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga dr?avnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v.r.
zatvori
Zakon o proglašenju Nacionalnog parka “Sjeverni Velebit” –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !