Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o proglašenju Parka prirode “Papuk” – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
45 11.5.1999 Zakon o proglašenju Parka prirode "Papuk"

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

Na osnovi članka 89.L64341 Ustava Republike HrvatskeL64340, donosim

ODLUKU

O PROGLA?ENJU ZAKONA O PROGLA?ENJU PARKA PRIRODE »PAPUK«

Progla?avam Zakon o progla?enju Parka prirode »Papuk«, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga dr?avnog sabora na sjednici 23. travnja 1999.

Broj: 081-99-798/2
Zagreb, 28. travnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O PROGLA?ENJU PARKA PRIRODE »PAPUK«

Članak 1.

Područje Papuka, u ukupnoj povr?ini od 336 km2, progla?ava se Parkom prirode »Papuk«.

Članak 2.

Granica Parka prirode »Papuk« polazi od početne točke iznad Kutjeva na nadmorskoj visini od 300 m na cesti Kutjevo-Orahovica. Odavde granica ide ju?nim padinama Papuka preko kota 267 (crkva u Venju), 318 (crkva u Podgorju Po?e?kom), 276 (na cesti u Velikoj), 584 (Grad), 528 (prijevoj na cesti iznad Vrhovaca), 520 (Vranovo) i 556 (Sječanska kosa), odakle skreće prema sjeveru na kotu 507 (Ravna gora), zatim vododjelnicom na kote 615 (Sovjak, zapadno od Ðedovice), 677, 614 (Gradina), 549 (Obrov), te grebenom u pravcu crkve u Voćinu u du?ini 2600 m, odakle ide dalje sjevernim padinama Papuka preko kota 333 (Daljinac), 327, 314 (Pavlovo brdo), 372 (Badnjevo brdo) i 244 (Točak), zatim okomito na jug u du?ini 1 km, pa na istok, presijecajući cestu za Jankovac i Jankovački potok u pravcu kota 346 (Kik), 270, 273 (crkva G. Pi?tana) i 272, gdje granica skreće na jug do kote 780 (Petrov vrh), a zatim vododjelnicom na kote 601 (Dobra voda) i 326 (Veliko Osoje). S te kote spu?ta se granica najkraćim putem na cestu Kutjevo-Bekte?, obuhvaća u luku vinograde iznad Kutjeva idući istočnim rubom građevinskog područja do početne točke na cesti Kutjevo-Orahovica.

Granica parka prirode ucrtana je na topografskoj karti 1:100.000, koja je prilog ovoga Zakona i njegov sastavni dio.

Topografska karta čuva se u Dr?avnoj upravi za za?titu prirode i okoli?a.

Članak 3.

Vlada Republike Hrvatske osnovat će javnu ustanovu za upravljanje Parkom prirode »Papuk« u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/98-01/08
Zagreb, 23. travnja 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

Potpredsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga dr?avnog sabora
Vladimir ?eks, dipl. iur., v. r.
zatvori
Zakon o proglašenju Parka prirode “Papuk” –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !