Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o proglašenju Parka prirode “Učka” – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
45 11.5.1999 Zakon o proglašenju Parka prirode "Učka"

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

Na osnovi članka 89.L64339 Ustava Republike HrvatskeL64338, donosim

ODLUKU

O PROGLA?ENJU ZAKONA O PROGLA?ENJU PARKA PRIRODE »UČKA«

Progla?avam Zakon o progla?enju Parka prirode »Učka«, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga dr?avnog sabora na sjednici 23. travnja 1999.

Broj: 081-99-797/2
Zagreb, 28. travnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O PROGLA?ENJU PARKA PRIRODE »UČKA«

Članak 1.

Područje Učke i dijela Ćićarije, u ukupnoj povr?ini od 146 km2, progla?ava se Parkom prirode »Učka«.

Članak 2.

Granica Parka prirode »Učka« počinje na koti 771 (Bukovo na Sisolu), odakle ide na kri?anje ?eljezničke pruge (Lupoglav-?talije) i ceste ju?no od sela Kozljak, nastavlja ?eljezničkom prugom do zavoja pred Velom Dragom, siječe Velu Dragu u pravcu ?eljezničke postaje Vranja, a od ?eljezničke postaje ide preko kote 393 do crkve Sv. Marije u Gorenjoj vasi, zatim na kote 784 (Di?nji vrh), 727 (iznad sela Brgudac), 1056 (Medvejak), 1104 (Kadički vrh), 897, 641 (Petnički vrh), 520, 560 (iznad Tuli?evice), 691 (Stra?evik), 525 (Slepica), 618 (iznad Golovika) te na vrelo Kadanj (1 km istočno od početne točke) i dolazi na početnu kotu 771 (Bukovo).

Granica Parka prirode ucrtana je na topografskoj karti 1:100.000, koja je prilog ovoga Zakona i njegov sastavni dio.

Topografska karta čuva se u Dr?avnoj upravi za za?titu prirode i okoli?a.

Članak 3.

Vlada Republike Hrvatske osnovat će javnu ustanovu za upravljanje Parkom prirode »Učka« u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/98-01/06
Zagreb, 23. travnja 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

Potpredsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga dr?avnog sabora
Vladimir ?eks, dipl. iur., v. r.
zatvori
Zakon o proglašenju Parka prirode “Učka” –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !