Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja parkom prirode – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
58 9.6.1999 Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja parkom prirode

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

Na temelju članka 89.L101662 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLA?ENJU ZAKONA O PROGLA?ENJU ?UMBERKA I SAMOBORSKOG GORJA PARKOM PRIRODE

Progla?avam Zakon o progla?enju ?umberka i Samoborskog gorja parkom prirode, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga dr?avnog sabora na sjednici 28. svibnja 1999.

Broj: 01-081-99-1074/2
Zagreb, 2. lipnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O PROGLA?ENJU ?UMBERKA I SAMOBORSKOG GORJA PARKOM PRIRODE

Članak 1.

Područje ?umberka i Samoborskog gorja, u ukupnoj povr?ini od 333 km2, progla?ava se Parkom prirode »?umberak - Samoborsko gorje«.

Članak 2.

Granica Parka prirode »?umberak - Samoborsko gorje« polazi od granice s Republikom Slovenijom kod Gabrovice, ide cestom za Koretiće, potom prema jugu Dobrim potokom uzvodno do kapele Sv. Duh, zatim do spoja s cestom Breganica - Jaru?je, nastavlja tom cestom na istok prema Breganici do pola puta Tu?ini - Breganica, zatim jugoistočno uz ju?nu granicu naselja Slani dol i naselja Smerovi?če, pa cestom oko naselja Pri?lini, te prema istoku ju?no od naselja Gvozd do ceste za Rude, prije kapelice Sv. Roka jugozapadno iznad naselja Braslovlje, te prema jugoistoku uz crkvu Sv. Leonarda, ju?no od naselja Kotari, zatim granicom Grada Samobora i općine Klinča Sela do ispred Okič-grada, dalje sjeverno od Okič-grada, obuhvaćajući ga, nastavlja zapadnim rubom naselja Podgrađe, te prema zapadu na cestu Novo Selo Okićko-Repi?če, do kote 278, dalje prema zapadu na kotu 341 u Ple?ivici, kotu 374 u Vranov-dolu, te sjeverno od naselja Ivančići, odatle prema sjeverozapadu, iznad doline potoka Reka ispod naselja Grabarak do ceste za Japetić, odatle se granica vraća oko potočne doline prema jugu do naselja ?pigelski breg, zatim prema jugozapadu do kote 474 (Grmada), pa na kotu 447 iznad Slavetića, do kote 335 iznad Medven drage, zatim dalje granicom općina Kra?ić i ?umberak do kote 350 kod granice Zagrebačke i Karlovačke ?upanije, potom istom granicom prema jugoistoku do Pavlovog brijega, a odatle prema jugozapadu najkraćim smjerom do rijeke Kupe, rijekom Kupom uzvodno do dr?avne granice s Republikom Slovenijom, tom granicom prema sjeverozapadu i dalje dr?avnom granicom do početne točke kod Gabrovice.

Granica Parka prirode ucrtana je na topografskoj karti 1:100.000, koja je prilog ovoga Zakona i njegov sastavni dio.

Topografska karta čuva se u Dr?avnoj upravi za za?titu prirode i okoli?a.

Članak 3.

Vlada Republike Hrvatske osnovat će javnu ustanovu za upravljanje Parkom prirode »?umberak - Samoborsko gorje« u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/98-01/07
Zagreb, 28. svibnja 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga dr?avnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v.r.
zatvori
Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja parkom prirode –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !