Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. XX/07, XX/09, XX/11, XX/11, XX/12, XX/12, XX/13, XX/13, XX/13, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
38 27.03.2009 Zakon o izmjenama Zakona o prostornom uređenju i gradnji

HRVATSKI SABOR

832

Na temelju članka 88.L439658 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. ožujka 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/37

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 24. ožujka 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

Članak 1.

U Zakonu o prostornom uređenju i gradnjiL439657 (»Narodne novine«, br. 76/07.) u članku 29. stavku 2. riječi: »županijsko, odnosno Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima: »župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba«.

Članak 2.

U članku 38. stavku 1. riječi: »županijsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju: »župan«.

U stavku 2. riječi: »županijsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju: »župan«.

U stavku 5. riječi: »gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju: »gradonačelnik«.

Članak 3.

U članku 95. stavku 1. riječi: »poglavarstvo jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »župan, gradonačelnik, odnosno načelnik općine«.

Članak 4.

U članku 108. stavku 6. brojka: »1.« zamjenjuje se brojkama: »4. i 5.«, a riječi: »poglavarstvo županije, odnosno velikog grada« zamjenjuju se riječima: »župan, odnosno gradonačelnik velikog grada«.

Članak 5.

U članku 345. riječi: »obavlja poglavarstvo jedinice lokalne samouprave na svom području« zamjenjuju se riječima: »obavljaju općinski načelnici, gradonačelnici i gradonačelnik Grada Zagreba.«

Članak 6.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora članova općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba te općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, a dosadašnja općinska, gradska i županijska poglavarstva nastavljaju s radom do stupanja na dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika i župana izabranih na neposrednim izborima.

Klasa: 350-01/09-01/01

Zagreb, 20. ožujka 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o prostornom uređenju i gradnji
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !