Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o provođenju Odluke ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. – (“Narodne novine”, br. XX/04, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
105 28.7.2004 Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998.

HRVATSKI SABOR

 

2024

Na temelju članka 88.L107425 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVOĐENJU ODLUKE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE OD 12. SVIBNJA 1998.

Proglašavam Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998., koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-2501/2
Zagreb, 21. srpnja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O PROVOĐENJU ODLUKE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE OD 12. SVIBNJA 1998.

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje provođenje Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-283/97 od 12. svibnja 1998. (»Narodne novine«, br. 69/98.) radi obeštećenja korisnika mirovina koje je nastupilo zbog djelomičnog usklađivanja mirovina za razdoblje od 1. rujna 1993. do 31. prosinca 1998.

Obeštećenje korisnika mirovina prema odredbama ovoga Zakona ostvarit će se putem posebnog fonda.

Posebni fond iz stavka 2. ovoga članka osnovat će se posebnim zakonom, kojim će se urediti njegova djelatnost, te prava i obveze u provođenju načina obeštećenja.

Članak 2.

Pravo na obeštećenje imaju korisnici starosnih, prijevremenih starosnih, invalidskih i obiteljskih mirovina ostvarenih prema odredbama Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranjaL107415 (»Narodne novine«, br. 53/91.) i Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranjuL107416 (»Narodne novine«, br. 26/83., 5/86., 42/87., 34/89., 57/89., 40/90., 9/91., 26/93., 44/94. i 59/96.) za razdoblje iz članka 1.#clanak1 stavka 1. ovoga Zakona, a na temelju usklađivanja tih mirovina s kretanjem prosječnih neto plaća svih zaposlenih na teritoriju Republike Hrvatske u razdoblju iz članka 1.#clanak1 stavka 1. ovoga Zakona, prema podacima Državnog zavoda za statistiku.

Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na mirovine određene prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranikaL107417 (»Narodne novine«, br. 53/91., 73/91., 18/92. i 96/93.); mirovine određene prema propisima o određivanju mirovina zastupnika u Hrvatskom saboru; mirovine određene prema propisima o određivanju mirovina hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; mirovine određene prema propisima o pravima bivših političkih zatvorenika i mirovine određene prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednikaL107418 (»Narodne novine«, br. 26/83., 49/83., 57/83., 47/86., 40/90., 26/93. i 96/93.).

Članak 3.

Radi obeštećenja korisnika mirovina Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje utvrdit će razliku između iznosa starosne, prijevremene starosne, invalidske i obiteljske mirovine koja pripada korisnicima mirovina od 1. rujna 1993. do 31. prosinca 1998. i isplaćenih mirovinskih primanja prema uredbama Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovinaL107419 (»Narodne novine«, br. 93/93. do 91/94.), Uredbe o utvrđivanju mjesečnog dodatka uz mirovinuL107420 (»Narodne novine«, br. 33/95.) i Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranjaL107421 (»Narodne novine«, br. 20/97. i 89/97.).

U obračun razlike iz stavka 1. ovoga članka ulaze i sredstva što su na osnovi Zakona o prenošenju sredstava državnog proračuna fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja te usklađivanja mirovinaL107422 (»Narodne novine«, br. 102/98.) isplaćivana kao dodatak uz mirovinu do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranjuL107423 (»Narodne novine«, br. 30/04.).

U obračun razlike iz stavka 1. ovoga članka ulaze i sredstva što su na osnovi Zakona o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljimaL107424 (»Narodne novine«, br. 127/00.) isplaćena do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Na obračun razlike iz ovoga članka dodat će se obeštećenje na ime kamata u protuvrijednosti od 2 milijarde i 300 milijuna kuna.

Članak 4.

Utvrđivanje pripadajuće razlike iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje izvršit će za svakog korisnika mirovine po službenoj dužnosti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Utvrđena razlika iz stavka 1. ovoga članka i obeštećenje iz članka 3.#clanak3 stavka 4. ovoga Zakona bit će temelj za određivanje početne vrijednosti imovine posebnog fonda iz članka 1.#clanak1 stavka 2. ovoga Zakona i određivanje udjela prema zakonu o posebnom fondu iz članka 1.#clanak1 stavka 3. ovoga Zakona.

Članak 5.

Odredbe ovoga Zakona odnose se na korisnike mirovine iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona kojima je mirovina u isplati na dan stupanja na snagu ovoga Zakona kao i na korisnike mirovina kojima je mirovina obustavljena radi zaposlenja.

U slučaju smrti korisnika mirovine nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, prava po osnovi ovoga Zakona mogu ostvariti nasljednici prvoga nasljednog reda.

Članak 6.

U roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ustrojit će se i početi s radom posebni fond iz članka 1.#clanak1 stavka 2. i 3. ovoga Zakona.

Članak 7.

Ovaj Zakona stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 140-01/04-01/05
Zagreb, 15. srpnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o provođenju Odluke ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !