Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o pučkim otvorenim učilištima – (“Narodne novine”, br. XX/97, XX/98-ispr., XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
54 27.05.1997 Zakon o pučkim otvorenim učilištima

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89.L47990 Ustava Republike HrvatskeL47989, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PUČKIM OTVORENIM UČILIŠTIMA

Proglašavam Zakon o pučkim otvorenim učilištima, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 16. svibnja 1997.

Broj: 01-97-805/1
Zagreb, 22. svibnja 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O PUČKIM OTVORENIM UČILIŠTIMA

Članak 1.

Radi obavljanja djelatnosti osnovnoškolske i srednjoškolske naobrazbe odraslih, djelatnosti glazbenih i srodnih škola izvan redovitoga školskog sustava, djelatnosti javnog prikazivanja filmova, novinsko-nakladničke djelatnosti, radijske i televizijske djelatnosti te obavljanja djelatnosti u svezi s osposobljavanjem, usavršavanjem i prekvalifikacijom mladeži i odraslih izvan sustava redovite naobrazbe, jedinice lokalne samouprave i domaće fizičke i pravne osobe mogu osnivati javne ustanove za trajnu naobrazbu i kulturu pod nazivom pučka otvorena učilišta.

Javne ustanove za trajnu naobrazbu (u daljem tekstu: pučka otvorena učilišta) djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka obavljaju kao javnu službu.

Članak 2.

Na pučka otvorena učilišta primjenjuju se posebni zakoni kojima je uređeno obavljanje pojedinih djelatnosti iz članka 1.#clanak1 stavka 1. ovoga Zakona i Zakona o ustanovama.

Članak 3.

Pučka otvorena učilišta polaznicima osnovnoškolske i srednjoškolske naobrazbe odraslih te polaznicima programa osposobljavanja, usavršavanja i prekvalifikacije izdaju svjedodžbe ili potvrde čiji oblik i sadržaj propisuje ministar prosvjete i športa.

Članak 4.

Organizacije za naobrazbu odraslih (otvorena i pučka učilišta), organizirane prema odredbama Zakona o poduzećimaL47988 ("Narodne novine", br. 53/91. i 58/93.), danom stupanja na snagu ovoga Zakona postaju javne ustanove i vlasnici sredstava nad kojima imaju pravo raspolaganja, odnosno pravo korištenja, a osnivačka prava nad njima kao javnim ustanovama stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području njihovo sjedište.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka danom stupanja na snagu ovoga Zakona osnivačka prava nad Otvorenim sveučilištem u Zagrebu, koje danom stupanja na snagu ovoga Zakona postaje Pučko otvoreno učilište u Zagrebu, stječu Republika Hrvatska i Grad Zagreb u jednakim dijelovima.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, danom stupanja na snagu ovoga Zakona Otvoreno učilište u Zagrebu postaje vlasnikom sredstava, prava i nekretnine (zgrade) u Ulici grada Vukovara 68, upisane u k.č. br. 1966/2 z.k. uložak 3890 k.o. Trnje, osim dijelova zgrade kojih vlasnici postaju Institut za povijest umjetnosti iz Zagreba, Institut za arheologiju iz Zagreba i Sveučilište u Zagrebu, i to svatko u dijelu kojega stvarno posjeduje i koristi.

Članak 5.

Javne ustanove iz članka 4.#clanak4 stavka 1. ovoga Zakona dužne su uskladiti svoje statute i druge akte s ovim Zakonom te izabrati tijela upravljanja u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Do izbora tijela upravljanja prema odredbi stavka 1. ovoga članka poslove ravnatelja i tijela upravljanja ustanovom obavljat će osoba koja na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obnaša poslodavnu dužnost u pravnoj osobi iz članka 4.#clanak4 stavka 1. ovoga Zakona, ako osnivač ne odredi drugu osobu.

Članak 6.

Otvorena ili pučka učilišta koja obavljaju muzejsku, knjižničnu, kazališnu i scensko-glazbenu djelatnost nastavljaju ove djelatnosti obavljati sukladno posebnim zakonima kojima su one uređene.

Članak 7.

Organizacije za naobrazbu odraslih (otvorena i pučka učilišta) iz članka 4.#clanak4 stavka 1. ovoga Zakona mogu namjenu poslovnog prostora, koji se na dan stupanja na snagu ovoga Zakona koristi za obavljanje djelatnosti iz članka 6. mijenjati samo uz suglasnost ministra kulture.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-04/96-01/08
Zagreb, 16. svibnja 1997.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

zatvori
Zakon o pučkim otvorenim učilištima –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !