Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu ("Narodne novine", br. XX/08, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
124 08.11.2010 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

HRVATSKI SABOR

3208

Na temelju članka 89.L618072 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. listopada 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/105

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 27. listopada 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU

Članak 1.

U Zakonu o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozuL618071 (»Narodne novine«, br. 60/08.) u članku 2. stavku 3. iza riječi: »tahograf« dodaju se riječi: »koji se mora koristiti na propisani način.«.

U stavku 7. iza točke i) dodaje se točka j) koja glasi:

»j) specijalna vozila za prijevoz pčela.«.

Članak 2.

U članku 3. točka 12. mijenja se i glasi:

»12) »noćno vrijeme« označava razdoblje između 00:00 i 05:00 sati;«.

Iza točke 15. dodaje se točka 15a. koja glasi:

»15a) »potvrda o aktivnostima vozača« je potvrda koju izdaje pravna ili fizička osoba – obrtnik vozaču za razdoblje dok vozač nije upravljao vozilom (bolovanje, godišnji odmor, ostali izostanci i dr.);«.

Članak 3.

U članku 10. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Kada vozač upravlja vozilom koje je opremljeno analognim tahografom, na zahtjev ovlaštenih osoba mora, uz tahografske listiće, ručno izvršene zapise i potvrdu o aktivnostima vozača za tekući dan i prethodnih 28 dana predočiti karticu vozača i ispise iz digitalnog tahografa, ako ih posjeduje.«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Kada vozač upravlja vozilom koje je opremljeno digitalnim tahografom, na zahtjev ovlaštenih osoba mora, uz karticu vozača, predočiti ručno izvršene zapise i ispise iz digitalnog tahografa, potvrdu o aktivnostima vozača i tahografske listiće za tekući dan i prethodnih 28 dana, ako ih posjeduje.«.

Članak 4.

U članku 12. stavak 11. briše se.

Članak 5.

U članku 17. iza točke h) dodaje se točka i) koja glasi:

»i) vozilima koja se koriste za sakupljanje mlijeka s poljoprivrednih gospodarstava.«.

Članak 6.

U članku 26. stavku 1. podstavku 2. riječi: »odobrenom od ministarstva« zamjenjuju se riječima: »koji donosi ministar uz suglasnost ministra«.

Članak 7.

U članku 39. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Ministar će, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, propisati izgled i sadržaj obrasca za provjere na cesti iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 8.

Naslov glave X. mijenja se i glasi: »PREKRŠAJNE ODREDBE«.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba – obrtnik:

– ako u vozilima čija je najveća dopuštena masa s priključnim vozilom veća od 3.5 t te autobusima konstruiranim i trajno prilagođenim za prijevoz više od devet putnika, uključujući i vozača, nije ugrađen tahograf ili se ne koristi na propisani način (članak 2. stavak 3.),

– ako u novim vozilima koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj nakon 1. siječnja 2009., čija je najveća dopuštena masa s priključnim vozilom veća od 3.5 t te autobusima konstruiranim ili trajno prilagođenim za prijevoz više od devet putnika, uključujući i vozača, nije ugrađen digitalni tahograf, ne koristi se na propisani način ili je digitalni tahograf zamijenjen analognim tahografom (članak 2. stavak 4.),

– koji mobilne radnike na rad raspoređuje tako da im prosječno tjedno radno vrijeme tijekom četiri mjeseca iznosi više od 48 sati (članak 4.),

– ako mobilnim radnicima ne omogući korištenje stanke sukladno članku 5. ovoga Zakona,

– koji noćni rad mobilnih radnika određuje na način da njihovo ukupno radno vrijeme tijekom svakog 24-satnog razdoblja iznosi više od deset sati (članak 7.),

– ako ne postupi sukladno odredbi članka 9. ovoga Zakona,

– ako ugradi tahograf koji nije tipno odobren sukladno posebnim propisima (članak 19. stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 7.000,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kn kaznit će se i vozač koji počini prekršaj iz stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga članka.«.

Članak 9.

Iza članka 45. dodaje se članak 45.a koji glasi:

»Članak 45.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 7.000,00 do 11.000,00 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba – obrtnik ako ne postupi sukladno odredbi članka 4. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 10.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 7.000,00 do 11.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik ako naredi ili dopusti da vozač:

– prekorači dopušteno trajanje dnevnog vremena vožnje od 9, odnosno 10 sati za najviše jedan sat (članak 10. stavak 1.),

– prekorači tjedno vrijeme vožnje do najviše četiri sata (članak 10. stavak 2.),

– prekorači dvotjedno radno vrijeme do najviše deset sati (članak 10. stavak 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se i vozač koji počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 11.

Iza članka 46. dodaju se članci 46.a, 46.b, 46.c, 46.d, 46.e, 46.f, 46.g, 46.h, 46.i i 46.j koji glase:

»Članak 46.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 12.000,00 do 16.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik ako naredi ili dopusti da vozač:

– prekorači dopušteno trajanje dnevnog vremena vožnje od 9, odnosno 10 sati za vrijeme od jednog do najviše dva sata (članak 10. stavak 1.),

– prekorači tjedno vrijeme vožnje od četiri do najviše četrnaest sati (članak 10. stavak 2.),

– prekorači dvotjedno radno vrijeme za deset do najviše dvadeset dva sata i trideset minuta (članak 10. stavak 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se i vozač koji počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 46.b

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 17.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik ako naredi ili dopusti da vozač:

– prekorači dopušteno trajanje dnevnog vremena vožnje od 9, odnosno 10 sati za više od dva sata (članak10. stavak 1.),

– prekorači tjedno vrijeme vožnje za više od četrnaest sati (članak 10. stavak 2.),

– prekorači dvotjedno radno vrijeme za više od dvadeset dva sata i trideset minuta (članak 10. stavak 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 7.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna kaznit će se i vozač koji počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 46.c

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 7.000,00 do 11.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik ako naredi ili dopusti da vozač prekorači vrijeme vožnje za najviše pola sata (članak 11. stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se i vozač koji počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 46.d

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 12.000,00 do 16.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik ako naredi ili dopusti da vozač prekorači vrijeme vožnje za više od pola sata do najviše jednog sata (članak 11. stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se i vozač koji počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 46.e

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 17.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik ako naredi ili dopusti da vozač prekorači vrijeme vožnje za više od jednog sata (članak 11. stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 7.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna kaznit će se i vozač koji počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 46.f

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 7.000,00 do 11.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik ako naredi ili dopusti da vozač koristi:

– dnevni i skraćeni dnevni odmor do jednog sata kraće od propisanog (članak 12. stavak 2.),

– skraćeni dnevni odmor u dva dijela do jednog sata kraće od propisanog (članak 12. stavak 4.),

– skraćeni dnevni odmor, ako je dio višečlane posade, kraće do jednog sata od propisanog (članak 12. stavak 5.),

– tjedni odmor kraći do dva sata, odnosno skraćeni tjedni odmor kraći do tri sata od propisanog (članak 12. stavak 6.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se i vozač koji počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 46.g

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 12.000,00 do 16.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik ako naredi ili dopusti da vozač koristi:

– dnevni odmor, za više od jednog sata do najviše dva sata i trideset minuta kraći od propisanog (članak 12. stavak 2.),

– skraćeni dnevni odmor, za više od jednog sata do najviše dva sata kraći od propisanog (članak 12. stavak 2.),

– skraćeni dnevni odmor u dva dijela, od jednog sata do najviše dva sata kraći od propisanog (članak 12. stavak 4.),

– skraćeni dnevni odmor, ako je dio višečlane posade, od jednog sata do najviše dva sata kraći od propisanog (članak 12. stavak 5.),

– tjedni odmor, od dva sata do četiri sata kraći od propisanog (članak 12. stavak 6.),

– skraćeni tjedni odmor, od tri sata do najviše devet sati kraći od propisanog (članak 12. stavak 6.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se i vozač koji počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 46.h

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 17.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik ako naredi ili dopusti da vozač koristi:

– dnevni odmor kraći od osam sati i trideset minuta (članak 12. stavak 2.),

– skraćeni dnevni odmor manji od sedam sati (članak 12. stavak 2.),

– skraćeni dnevni odmor u dva dijela kraći od sedam sati (članak 12. stavak 4.),

– skraćeni dnevni odmor, ako je dio višečlane posade, kraći od sedam sati (članak 12. stavak 5.),

– tjedni odmor kraći od dvadeset sati (članak 12. stavak 6.),

– skraćeni tjedni odmor kraći od trideset šest sati (članak 12. stavak 6.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 7.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna kaznit će se i vozač koji počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 46.i

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 7.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba – obrtnik ako vozač u vozilu ne posjeduje dokumentaciju iz članka 10. stavka 7. i 8. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se i vozač koji počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 46.j

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač:

– ako ne postupi sukladno odredbi članka 4. stavka 4. ovoga Zakona,

– ako ne navede razloge postupanja suprotno od odredbi članaka 10., 11. i 12. ovoga Zakona.«.

Članak 12.

U članku 47. stavku 1. iza podstavka 1. dodaju se novi podstavci 2. i 3. koje glase:

»– ako postupa suprotno odredbama općeg akta iz članka 19. stavka 2.,

– ako nakon isteka važenja dozvole radionica obavlja poslove vezane za tahografe (članak 20. stavak 8.)«.

Iza dosadašnjeg podstavka 2., koji postaje podstavak 4., dodaje se novi podstavak 5. koji glasi:

»– ako poslove radionice obavlja suprotno odredbama općeg akta iz članka 20. stavka 10. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji podstavci 3., 4., 5. i 6. postaju podstavci 6., 7., 8. i 9.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-01/10-01/03

Zagreb, 22. listopada 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !