Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i Hrvatske telekomunikacije – (“Narodne novine”, br. XX/98; XX/99-(čl. 10. Zakona o privatizaciji HT).)
označi tražene riječi printaj stranicu
101 28.1.1998 Zakon o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i Hrvatske telekomunikacije

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89.L58380 Ustava Republike HrvatskeL58379, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O RAZDVAJANJU HRVATSKE POŠTE I TELEKOMUNIKACIJA NA HRVATSKU POŠTU I HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE

Proglašavam Zakon o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i Hrvatske telekomunikacije, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 10. srpnja 1998.

Broj: 081-98-1447/1
Zagreb, 21. srpnja 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O RAZDVAJANJU HRVATSKE POŠTE I TELEKOMUNIKACIJA NA HRVATSKU POŠTU I HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE

I. TEMELJNE ODREDBE

Sadržaj zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje razdvajanje javnog poduzeća Hrvatska pošta i telekomunikacije na dva dionička društva, jedno za poslovno područje pošte i drugo za poslovno područje telekomunikacija.

Dioničko društvo

Članak 2.

(1) Javno poduzeće poštanskog i telekomunikacijskog prometa, pod tvrtkom HPT - Hrvatska pošta i telekomunikacije (u daljnjem tekstu: J. p. HPT), osnovano Zakonom o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzećaL58371 ("Narodne novine", br. 42/90., 61/91. i 109/93.) razdvojit će se u dva dionička društva HRVATSKA POŠTA d.d. (u daljnjem tekstu: HP) i HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. (u daljnjem tekstu: HT).

(2) Privatizacija trgovačkih društava iz stavka 1. ovoga članka obavit će se prema posebnom zakonu.

Hrvatska pošta

Članak 3.

(1) Tvrtka HP-a je HP-Hrvatska pošta d.d., skraćena tvrtka je HP d.d.

(2) Sjedište HP-a je u Zagrebu.

(3) Predmet poslovanja HP-a je obavljanje poštanskih usluga u unutrašnjem i međunarodnom prometu prema posebnim propisima.

(4) Kapital HP-a je dio kapitala J.p. HPT-a koji se odnosi na poštanski sustav kao posebni dio J.p. HPT-a u smislu odredbe članka 6.L58372 stavka 1. i članka 7.L58373 Zakona o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća ("Narodne novine", br. 42/90., 61/91. i 109/93.) prema bilanci na dan 31. prosinca 1997., u kojoj su sadržani i vlasnički udjeli J.p. HPT-a u drugim poduzećima i bankama, a odnose se na poštanski sustav.

Hrvatske telekomunikacije

Članak 4.

(1) Tvrtka HT-a je HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., skraćena tvrtka je HT d.d.

(2) Sjedište HT-a je u Zagrebu.

(3) Predmet poslovanja HT-a je obavljanje telekomunikacijskih usluga u unutrašnjem i međunarodnom prometu prema posebnim propisima.

(4) Kapital HT-a je dio kapitala J.p. HPT-a koji se odnosi na telekomunikacijski sustav kao posebni dio J.p. HPT-a u smislu odredbe članka 6.L58375 stavka 2. i članka 7.L58376 Zakona o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća ("Narodne novine", br. 42/90., 61/91. i 109/93.) prema bilanci na dan 31. prosinca 1997., u kojoj su sadržani i vlasnički udjeli J.p. HPT-a u drugim poduzećima i bankama, a odnose se na telekomunikacijski sustav.

Ovlast ministra mjerodavnog za poštu i telekomunikacije

Članak 5.

(1) Ministar mjerodavan za poštu i telekomunikacije (u daljnjem tekstu: ministar) ostvarivat će pravo na upravljanje vlasničkim pravima u ime Republike Hrvatske u HP-u i HT-u prema Zakonu o trgovačkim društvima.

(2) Ministar može, u slučaju štrajka u HP-u ili HT-u, radi zaštite javnog interesa, narediti obavljanje prijeko potrebnog opsega djelatnosti.

(3) Prije donošenja naredbe iz stavka 2. ovoga članka ministar je dužan savjetovati se sa sindikatima u skladu s posebnim propisima.

Prijelazne i zaključne odredbe

Članak 6.

(1) Upravni odbor J.p. HPT-a provest će podjelu imovine i obveza J.p. HPT-a na imovinu i obveze za poštanski sustav iz članka 3.#clanak3 stavka 4. ovoga Zakona i na imovinu i obveze za telekomunikacijski sustav iz članka 4.#clanak4 stavka 4. ovoga Zakona sa stanjem na dan 31. prosinca 1997.

(2) Imovina za poštanski sustav iz stavka 1. ovoga članka čini ulog s kojim Republika Hrvatska sudjeluje u temeljnom kapitalu HP-a.

(3) Imovina za telekomunikacijski sustav iz stavka 1. ovoga članka čini ulog s kojim Republika Hrvatska sudjeluje u temeljnom kapitalu HT-a.

Članak 7.

Obvezuje se Upravni odbor J.p. HPT-a i ministar da poduzmu sve radnje i donesu odgovarajuće odluke i akte radi upisa HP-a i HT-a u sudski registar kako bi mogli započeti radom u skladu s ovim Zakonom na dan 1. siječnja 1999.

Članak 8.

Do donošenja posebnog zakona iz članka 2.#clanak2 stavka 2. ovoga Zakona ništavan je svaki pravni posao kojim bi se raspolagalo imovinom dioničkih društava Hrvatska pošta i Hrvatske telekomunikacije.

Članak 9.

Na dan 1. siječnja 1999. prestaje važiti Zakon o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzećaL58378 ("Narodne novine", br. 42/90., 61/91. i 109/93.).

Stupanje na snagu zakona

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 344-02/97-02/01
Zagreb, 10. srpnja 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

zatvori
Zakon o razdvajanju Hrvatske pošte i telekomunikacija na Hrvatsku poštu i Hrvatske telekomunikacije –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !