Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o referendumu i drugim oblicima sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave – (“Narodne novine”, br. XX/96, XX/01, XX/06 - čl. 27. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
92 24.10.2001 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave

HRVATSKI SABOR

 

1568

Na temelju članka 88.L77058 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O REFERENDUMU
I DRUGIM OBLICIMA OSOBNOG SUDJELOVANJA U OBAVLJANJU DRŽAVNE VLASTI I LOKALNE SAMOUPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 11. listopada 2001.

Broj: 01-081-01-3221/2
Zagreb, 17. listopada 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić,
v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REFERENDUMU I DRUGIM OBLICIMA OSOBNOG SUDJELOVANJA U OBAVLJANJU DRŽAVNE VLASTI I LOKALNE SAMOUPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samoupraveL77057 (»Narodne novine«, br. 33/96.) u naslovu se iza riječi: »lokalne« dodaju riječi: »i područne (regionalne)«.

Članak 2.

U članku 1. iza riječi: »lokalne« dodaju se riječi: »i područne (regionalne)«.

Članak 3.

U članku 2. stavku 1. riječi: »županija, gradova i općina« zamjenjuju se riječima: »jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave«.

U stavku 2. iza riječi: »lokalne« dodaju se riječi: »i područne (regionalne)«.

Članak 4.

U članku 3. stavku 1. i 2. riječi: »Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske« i »Zastupnički dom« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski sabor«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Hrvatski sabor će raspisati referendum o pitanjima iz stavka 2. i 3. ovoga članka ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 5.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Lokalni referendum može raspisati predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave.

Predstavničko tijelo iz stavka 1. ovoga članka može pod uvjetima propisanim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviL77059 i statutom, raspisati referendum o pitanju iz svojega samoupravnog djelokruga o kojem predstavničko tijelo ima pravo donositi odluke.«

Članak 6.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Na državnom referendumu imaju pravo sudjelovati hrvatski državljani koji imaju prebivalište i prebivaju u Republici Hrvatskoj najmanje godinu dana bez prekida do dana održavanja referenduma.

Birači iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo sudjelovati na referendumu i ako se u vrijeme održavanja referenduma zateknu izvan granica Republike Hrvatske na način da se izjašnjavaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u državama u kojima su se zatekli ili na koji drugi način određen zakonom.

Na lokalnom referendumu imaju pravo sudjelovati birači koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave za koju je raspisan referendum.

Na savjetodavnom referendumu i zborovima građana pravo sudjelovanja imaju birači koji imaju prebivalište na području na kojem se provodi pojedini oblik neposrednog sudjelovanja u upravljanju lokalnim poslovima.«

Članak 7.

U članku 6. stavku 3. riječi: »jedinice lokalne uprave i samouprave« zamjenjuju se riječima: »jedinice područne (regionalne) samouprave«.

Članak 8.

U članku 8. stavku 2. riječi: »lokalne uprave i samouprave« zamjenjuju se riječima: »područne (regionalne) samouprave«.

U stavku 4. iza riječi: »stavka 4.« dodaju se riječi: »i 5.«.

Članak 9.

Iza članka 8. dodaje se nova Glava II. čiji naslov glasi:

»IZJAŠNJAVANJE BIRAČA O POTREBI DA SE ZATRAŽI RASPISIVANJE REFERENDUMA« i članci 8.a, 8.b, 8.c, 8.d, 8.e, 8.f, 8.g i 8.h koji glase:

»Članak 8.a

Ako birači ocijene da postoji potreba za raspisivanjem referenduma o prijedlogu za promjenu Ustava Republike Hrvatske, o prijedlogu zakona ili o drugom pitanju iz djelokruga Hrvatskoga sabora ili o pitanju za koje drže da je važno za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost Republike Hrvatske osnovat će organizacijski odbor za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma (u daljnjem tekstu: Organizacijski odbor).

Članak 8.b

Organizacijski odbor donosi odluku da se pristupi izjašnjavanju birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– jasno formulirano pitanje o kojem se traži raspisivanje referenduma,

– rok unutar kojeg će se sakupljati potpisi birača koji traže raspisivanje referenduma koji ne može biti duži od 15 dana.

Odluka da se pristupi izjašnjavanju birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma objavljuje se u dnevnom tisku i drugim sredstvima javnog priopćavanja.

Članak 8.c

Izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma može se održavati na svakom za to prikladnom mjestu u skladu s odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave (grada ili općine).

Organizacijski odbor je dužan prijaviti mjesta na kojima će se održavati izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma policijskoj upravi na čijem se području izjašnjavanje održava, pet dana prije početka izjašnjavanja.

Članak 8.d

Mjesta na kojima će se održavati izjašnjavanje moraju biti označena i uočljiva s tim da njihovo označavanje ne smije sadržavati državna obilježja.

Svako mjesto iz stavka 1. ovoga članka mora imati popis s uvezanim listovima koji će sadržavati jasno formulirano pitanje o kojem se traži raspisivanje referenduma i jasno odijeljene vodoravne redove označene rednim brojevima.

Članak 8.e

Birači koji se izjašnjavaju o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma upisuju u prvi slobodni red uvezanog popisa iz članka 8.d ovoga Zakona svoje ime i prezime i jedinstveni matični broj građana te se osobno potpisuju.

O potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma mogu se izjašnjavati samo osobe, koje u skladu sa člankom 5. ovoga Zakona mogu sudjelovati na referendumu.

Birač se može izjasniti o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma samo na jednom od mjesta na kojem će se održavati izjašnjavanje.

Članak 8.f

Nakon isteka roka za sakupljanje potpisa birača svi popisi se dostavljaju Organizacijskom odboru.

Organizacijski odbor provjerava je li izjašnjavanje provedeno u skladu sa zakonom.

Članak 8.g

Ako Organizacijski odbor utvrdi da se o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma izjasnilo deset posto birača od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj, uputit će zahtjev predsjedniku Hrvatskoga sabora za raspisivanje referenduma.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se i svi popisi kojima se dokazuje da je raspisivanje referenduma zatražio potreban broj birača.

Članak 8.h

Kada zaprimi zahtjev za raspisivanje referenduma Hrvatski sabor može u roku od 30 dana zatražiti da Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdi je li referendumsko pitanje, odnosno način izjašnjavanja birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma u skladu s Ustavom i zakonom.

Ako Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdi da referendumsko pitanje, odnosno način izjašnjavanja birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma nije u skladu s Ustavom i zakonom referendum se neće raspisati.«

Članak 10.

U članku 10. stavku 2. riječi: »lokalne uprave i samouprave« zamjenjuju se riječima: »područne (regionalne) samouprave«.

Članak 11.

U članku 13. stavku 2. riječi: »Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski sabor«.

Članak 12.

U članku 16. stavku 1. podstavku 2. riječi: »i inozemnim uredima« brišu se.

U podstavku 4. i 6. riječi: »lokalne uprave i samouprave« zamjenjuju se riječima: »područne (regionalne) samouprave«.

U stavku 2. riječi: »lokalne uprave i samouprave« zamjenjuju se riječima: »područne (regionalne) samouprave«.

Članak 13.

U članku 20. riječi: »lokalne uprave i samouprave« zamjenjuju se riječima: »područne (regionalne) samouprave«.

Članak 14.

U članku 26. stavak 1., 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»Glasovanje na državnom referendumu obavlja se, u pravilu, na glasačkim mjestima u Republici Hrvatskoj.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, hrvatski državljani koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj a zateknu se u vrijeme održavanja referenduma izvan granice Republike Hrvatske glasovat će u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u državama u kojima su se zatekli.

Glasovanje na lokalnom referendumu obavlja se na glasačkim mjestima u jedinici lokalne samouprave, odnosno jedinici područne (regionalne) samouprave.

Najkasnije pet dana prije održavanja referenduma povjerenstva za provedbu referenduma odredit će i javno objaviti glasačka mjesta za provedbu glasovanja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske i u jedinicama lokalne samouprave, odnosno jedinicama područne (regionalne) samouprave s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom glasačkom mjestu (izvadak iz popisa birača).«

Članak 15.

U članku 29. riječi: »ministar pravosuđa« zamjenjuju se riječima: »ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave«.

Članak 16.

U članku 46. stavku 1. i 3. riječi: »lokalne uprave i samouprave« zamjenjuju se riječima: »područne (regionalne) samouprave«.

Članak 17.

U članku 48. stavku 1. i 2. riječi: »lokalne uprave i samo-uprave« zamjenjuju se riječima: »područne (regionalne) samouprave«.

Članak 18.

U članku 57. riječi: »lokalne uprave i samouprave« zamjenjuju se riječima: »područne (regionalne) samouprave«.

Članak 19.

U članku 58. stavku 1. riječi: »lokalne uprave i samouprave« zamjenjuju se riječima: »područne (regionalne) samouprave«.

Članak 20.

U naslovu iznad članka 60. te u člancima 60., 61. i 62. riječi: »mjesni zborovi građana« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »zborovi građana« u odgovarajućem padežu.

Članak 21.

U članku 63. stavku 1. riječi: »lokalne uprave i samouprave« zamjenjuju se riječima: »područne (regionalne) samouprave«.

Članak 22.

U članku 64. riječi: »lokalne uprave i samouprave« zamjenjuju se riječima: »područne (regionalne) samouprave«.

Članak 23.

U članku 66. riječi »Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski sabor«.

Članak 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 014-01/01-01/03
Zagreb, 11. listopada 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o referendumu i drugim oblicima sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !