Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o reviziji ("Narodne novine", br. XX/05, XX/08, XX/12, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji

HRVATSKI SABOR

3886

Na temelju članka 88.L422556 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REVIZIJI

proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. studenoga 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/150

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 27. studenoga 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REVIZIJI

Članak 1.

U Zakonu o revizijiL422551 (»Narodne novine«, br. 146/05.) u članku 1. iza riječi: »te nadzor njezina poslovanja,« dodaju se riječi: »Odbor za javni nadzor revizije, provođenje javnog nadzora,«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– trgovačko društvo osnovano prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i revizor iz države članice Europske unije, odnosno Europskoga gospodarskog prostora, neovisno o pravnome obliku, koji su sukladno odredbama članka 4. ovoga Zakona za obavljanje usluga revizije dobili dozvolu Hrvatske revizorske komore (u daljnjem tekstu: revizorsko društvo),«.

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Reviziju u skladu s odredbama ovoga Zakona, Zakona o trgovačkim društvima, drugim posebnim propisima i prema zahtjevima pravnih osoba obavljaju:

a) revizorska društva u kojima:

– tri četvrtine glasačkih prava imaju revizorska društva, odnosno ovlašteni revizori koji ispunjavaju uvjete u skladu s odredbama članka 7. ovoga Zakona, ili revizorska društva, odnosno revizori ovlašteni u jednoj od država članica Europske unije, odnosno Europskoga gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: država članica) i

– većina, a najviše do tri četvrtine članova uprave moraju biti ovlašteni revizori koji ispunjavaju uvjete u skladu s odredbama članka 7. ovoga Zakona ili revizori, odnosno revizorska društva ovlaštena u jednoj od država članica. Ako se uprava sastoji od samo dva člana, jedan od njih mora biti osoba koja ispunjava uvjete u skladu s odredbama ovoga podstavka,

b) samostalni revizori koji su ujedno i ovlašteni revizori u skladu s odredbama članka 7. ovoga Zakona.

(2) Revizori iz trećih zemalja mogu obavljati usluge revizije na području Republike Hrvatske kada osnuju podružnicu u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Na rad revizora iz trećih zemalja primjenjuju se odredbe ovoga Zakona na osnovi uzajamnosti između Republike Hrvatske i trećih zemalja.«

Članak 4.

U članku 6. stavci 1. do 3. brišu se.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 1., riječi: »iz stavka 1. ovoga članka« brišu se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 2.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 3., riječi: »iz stavka 1. ovoga članka« brišu se.

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlašteni revizor je neovisna stručna osoba koja je stekla certifikat Komore za zvanje ovlaštenog revizora.

(2) Za stjecanje certifikata kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. mora imati visoko stručno obrazovanje,

2. mora imati najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima obavljanja revizije, od kojih najmanje dvije godine uz mentorstvo ovlaštenog revizora ili revizora ovlaštenog u drugoj državi članici,

3. mora imati položen ispit za ovlaštenog revizora,

4. mora imati dokaz da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, odnosno mora imati dobar ugled.

(3) Nakon stjecanja certifikata za zvanje ovlaštenog revizora, ovlašteni revizor ima pravo i obvezu kontinuirano stručno se usavršavati prema programu obrazovanja koji donosi Komora.

(4) Ovlašteni revizor može biti državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin kojemu Komora nostrificira stranu ispravu kojom dokazuje zvanje ovlaštenog revizora. Strana isprava će se nostrificirati nakon što se provjeri predlagateljevo poznavanje zakonodavstva Republike Hrvatske potrebno za obavljanje poslova revizije. Poznavanje zakonodavstva odnosi se na područje računovodstva i revizije, trgovačkog prava, poreznog prava i radnog prava. Program provjere poznavanja zakonodavstva Republike Hrvatske utvrđuje Komora, a provjera se vrši na hrvatskom jeziku. Suglasnost na program provjere poznavanja zakonodavstva Republike Hrvatske daje Odbor za javni nadzor revizije.

(5) Ispit za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora polaže se prema programu Komore na koji suglasnost daje Odbor za javni nadzor revizije.

(6) Certifikat o zvanju ovlaštenog revizora pisani je dokument koji ovlaštenom revizoru izdaje Komora nakon položenog ispita i ispunjenja uvjeta propisanih ovim člankom.

(7) Pravo na obavljanje revizije ovlašteni revizor stječe ispunjenjem uvjeta propisanih odredbama ovoga članka i upisom u registar ovlaštenih revizora koji se vodi u Komori.

(8) Ovlašteni revizor mora djelovati u skladu s Kodeksom profesionalne etike revizora.«

Članak 6.

U članku 11. stavku 1. iza riječi: »Revizorsko društvo« dodaju se riječi: »ili samostalni revizor«.

U stavku 2. iza riječi: »revizorskog društva« dodaju se riječi: »odnosno samostalnog revizora«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Zabrana obavljanja usluga revizije iz stavka 2. ovoga članka ne odnosi se na povezana društva revidiranog subjekta kao i revizorskog društva, odnosno samostalnog revizora, pod uvjetom da je revizorsko društvo, odnosno samostalni revizor poduzeo sve mjere osiguranja kako obavljanje usluga iz stavka 2. ovoga članka ne bi imalo utjecaja na neovisnost obavljanja usluga revizije.

(4) Podatke o obavljanju usluga iz stavka 1. i 2. ovoga članka, kao i utjecaj na neovisnost i poduzete mjere osiguranja iz stavka 3. ovoga članka, revizorska društva, odnosno samostalni revizori, dužni su iskazati u izjavi koja se odnosi na neovisnost rada revizorskog društva i samostalnog revizora, a koja je dio Izvješća o transparentnosti iz članka 17.a ovoga Zakona.

(5) Revizorska društva, odnosno samostalni revizori dužni su u radnoj dokumentaciji koja potkrepljuje revizorsko mišljenje navesti sve informacije koje bi mogle utjecati na neovisnost obavljanja usluga revizije, kao i poduzete mjere osiguranja za ublažavanje utjecaja na neovisnost obavljanja usluga revizije.«

Članak 7.

Iza članka 11. dodaje se članak 11.a koji glasi:

»Članak 11.a

Na revizorska društva i samostalne revizore ne primjenjuju se odredbe Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori.«

Članak 8.

U članku 12. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Predstavnik pravne osobe kod koje se obavlja revizija i revizorskog društva te samostalni revizor obavijestit će Odbor za javni nadzor revizije o raskidu ugovora iz stavka 4. ovoga članka, uz detaljno obrazloženje razloga koji su doveli do istog.«

Članak 9.

U članku 15. stavku 1. iza riječi: »pravilnicima« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »uz prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor revizije,«.

U stavku 3. iza riječi: »Komora« briše se točka i dodaju se riječi: »i za potrebe javnog nadzora.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Ako je ovlašteni revizor, revizorsko društvo ili samostalni revizor koji obavlja reviziju zamijenjen novim ovlaštenim revizorom, revizorskim društvom ili samostalnim revizorom, prijašnji ovlašteni revizor, revizorsko društvo ili samostalni revizor dužan je novom ovlaštenom revizoru, revizorskom društvu ili samostalnom revizoru omogućiti pristup cjelokupnoj potrebnoj dokumentaciji koja se odnosi na revidirani subjekt.«

Članak 10.

U članku 17. stavku 1. iza riječi: »financijskih izvještaja« dodaju se riječi: »i konsolidiranih financijskih izvještaja«.

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Ako reviziju godišnjega financijskog izvještaja koji ulazi u konsolidirani financijski izvještaj obavlja revizor iz treće zemlje, odnosno revizor ili revizorsko društvo ovlašteno u državi članici, revizorsko društvo odnosno samostalni revizor koji obavlja reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja obavit će pregled i voditi dokumentaciju o obavljenom pregledu nad radom revizora iz treće zemlje, odnosno revizora ili revizorskog društva ovlaštenog u državi članici, u svrhu revizije konsolidiranih financijskih izvještaja. Ovu dokumentaciju revizorsko društvo, odnosno samostalni revizor dužan je na zahtjev ustupiti Odboru za javni nadzor revizije.

(3) Ako reviziju godišnjega financijskog izvještaja koji ulazi u konsolidirani financijski izvještaj obavlja revizor iz treće zemlje, revizorsko društvo, odnosno samostalni revizor koji obavlja reviziju konsolidiranoga financijskog izvještaja dužan je držati primjerak dokumentacije o obavljenoj reviziji koju je obavio revizor iz treće zemlje te je na zahtjev dostaviti Odboru za javni nadzor revizije. Ako postoje pravna ili druga ograničenja koja proizlaze iz nacionalnog zakonodavstva treće zemlje za dostavom radne dokumentacije o obavljenoj reviziji revizora iz te zemlje, revizorsko društvo, odnosno samostalni revizor koji obavlja reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja dužan je u svojoj radnoj dokumentaciji o obavljenoj reviziji konsolidiranih financijskih izvještaja navesti dokaze o svim poduzetim primjerenim mjerama u svrhu njezine dostave, kao i dokaze o postojanju navedenih pravnih i drugih ograničenja.«

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 4., 5., 6., 7. i 8.

Članak 11.

Iza članka 17. dodaju se naslov i Članak 17.a koji glase:

»Izvješće o transparentnosti

Članak 17.a

(1) Revizorsko društvo i samostalni revizor, koji obavljaju reviziju društava od javnog interesa propisanih odredbama članka 27. ovoga Zakona, dužni su u roku od tri mjeseca od isteka poslovne godine objaviti na svojim internetskim stranicama ili internetskim stranicama Komore godišnja izvješća o transparentnosti koja sadrže:

1. opis pravnog ustrojstvenog oblika i strukture vlasništva revizorskog društva i samostalnog revizora,

2. opis mreže te njezinoga pravnog i strukturnog uređenja, ako revizorsko društvo pripada mreži,

3. opis upravljačke strukture revizorskog društva i samostalnog revizora,

4. opis unutarnjeg sustava kontrole kvalitete revizorskog društva ili samostalnog revizora te izjavu upravnog ili poslovodnog tijela o djelotvornosti njegova rada,

5. naznaku kada je izvršena posljednja provjera kvalitete rada iz članka 43. ovoga Zakona,

6. popis društava od javnog interesa za koja su tijekom prethodne poslovne godine provedene revizije prema članku 2. ovoga Zakona,

7. izjavu koja se odnosi na neovisnost rada revizorskog društva i samostalnog revizora kojom se potvrđuje da je obavljen unutarnji pregled poštivanja zahtjeva o neovisnosti,

8. izjavu o politici revizorskog društva i samostalnog revizora, vezanu uz stalno usavršavanje ovlaštenih revizora,

9. sveukupne financijske informacije i podatke koji pokazuju značaj revizorskog društva i samostalnog revizora, poput ukupnog prometa, razdijeljenog u naknade iz zakonom propisane revizije godišnjih i konsolidiranih financijskih izvještaja i naknade zaračunate za druge usluge davanja jamstva, poreznog savjetovanja i druge usluge koje nisu povezane s revizijom,

10. podatke o osnovici za primanja ovlaštenih revizora koji potpisuju revizorska izvješća o obavljenim revizijama društava od javnog interesa.

(2) Samostalni revizor ili osoba ovlaštena za zastupanje revizorskog društva potpisuje izvješće o transparentnosti.«

Članak 12.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Revizorsko društvo i/ili samostalni revizor su dužni, sukladno propisima o osiguranju, osigurati se i obnavljati osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi trećim osobama mogli počiniti obavljanjem usluga revizije.«

Članak 13.

Naslov iznad članka 20. mijenja se i glasi: »Naknada za obavljenu reviziju«

Članak 20. mijenja se i glasi:

»(1) Za obavljenu reviziju plaća se naknada. Iznos naknade određuje se ugovorom.

(2) Iznos naknade iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti podložan nikakvom obliku uvjetovanja, ne smije ovisiti niti biti povezan s pružanjem dodatnih usluga tijelu nad kojim se obavlja revizija.«'

Članak 14.

Iza članka 26. dodaje se naslov i članci 26.a i 26.b koji glase:

»Zamjena ovlaštenog revizora i zabrana zapošljavanja

Članak 26.a

(1) Samostalni revizor ili revizorsko društvo koji obavljaju reviziju društava od javnog interesa dužni su jednom godišnje:

– pisano potvrditi revizorskom odboru svoju neovisnost o revidiranom društvu od javnog interesa,

– obavijestiti revizorski odbor o svim dodatnim uslugama pruženim revidiranom društvu,

– raspraviti s revizorskim odborom o opasnostima po neovisnost revizora i mehanizmima zaštite korištenima u svrhu smanjenja tih opasnosti kao što je evidentirano od strane revizora sukladno članku 21. i 22. ovoga Zakona.

(2) Revizorsko društvo i samostalni revizor dužni su najkasnije svake sedme godine od početka obavljanja revizije financijskih izvješća društava od javnog interesa provesti zamjenu ovlaštenog revizora, potpisnika revizorskog izvješća.

(3) Ovlašteni revizor iz stavka 2. ovoga članka može ponovno sudjelovati u obavljanju revizije kod istog društva od javnog interesa nakon proteka razdoblja od najmanje dvije godine nakon potpisivanja revizorskog izvješća.

Članak 26.b

Ovlašteni revizor, u razdoblju od najmanje dvije godine nakon što je dao otkaz u revizorskom društvu ili kod samostalnog revizora, ne smije postati članom upravljačke strukture kod revidiranog društva od javnog interesa čija izvješća je potpisao.«

Članak 15.

U članku 27. stavku 2. točka b) mijenja se i glasi:

»b) veliki poduzetnici prema Zakonu o računovodstvu,«.

Članak 16.

U članku 29. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Revizorsko društvo i samostalni revizor, koji obavljaju reviziju društava od javnog interesa propisanih odredbama članka 27. ovoga Zakona, potvrđuju revizorskom odboru tih društava, jednom godišnje, u pisanom obliku svoju neovisnost prema društvu čiju reviziju financijskih izvješća provode i izvještavaju revizorski odbor o dodatnim uslugama kod tog društva te raspravljaju o mogućim prijetnjama njihovoj neovisnosti i zaštitnim mehanizmima protiv istih.«

Članak 17.

U članku 31. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ovlašteni revizori imaju po jedan glas pri odlučivanju na Skupštini Komore.«

Članak 18.

U članku 32. stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. donosi godišnji plan provjere kvalitete rada, uz prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor revizije«.

U točki 10. iza riječi: »prihode,« dodaju se riječi: »uz prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor revizije«.

U točki 13. riječi: »Ministarstvo financija« zamjenjuju se riječima: »Odbor za javni nadzor revizije«.

Iza točke 17. dodaje se nova točka 18. i točka 19. koje glase:

»18. donosi financijski plan uz prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor revizije,

19. dužna je surađivati i pružati pomoć Odboru za javni nadzor revizije u njegovim ovlastima, a posebice razmjenjivati informacije i surađivati u nadzornim radnjama koje se odnose na obavljanje revizije u skladu s odredbama ovoga Zakona,«.

Dosadašnja točka 18. postaje točka 20.

Članak 19.

U članku 33. stavku 2. riječ: »zaposlene« zamjenjuje se riječima: »zaposlenike i bivše zaposlenike«.

Članak 20.

U članku 34. stavku 2. riječi: »Ministarstva financija« zamjenjuju se riječima: »Odbora za javni nadzor revizije«.

Članak 21.

U članku 35. stavku 2. riječi: »Ministarstvo financija« zamjenjuju se riječima: »Odbor za javni nadzor revizije«.

Članak 22.

U članku 36. stavku 1. točka 3. briše se.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 3.

Članak 23.

U članku 38. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»(1) Skupštinu Komore čine ovlašteni revizori.«

U dosadašnjem stavku 1. koji postaje stavak 2. točka 2. briše se, a dosadašnje točke 3., 4., 5., 6., 7. i 8. postaju točke 2., 3., 4., 5., 6. i 7.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 24.

U članku 39. stavku 2. točka 2. briše se, a dosadašnje točke 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. postaju točke 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11.

U stavku 3. brojka: »11« zamjenjuje se riječju: »sedam«, riječ: »devet« zamjenjuje se riječju: »pet«, a zadnja rečenica briše se.

Članak 25.

Naslov poglavlja VI. mijenja se i glasi: »VI. ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE«.

Članak 26.

Članak 42. mijenja se i glasi:

"(1) Odbor za javni nadzor revizije neovisno je i samostalno tijelo javnog nadzora nad Komorom, revizorskim društvima, samostalnim revizorima i ovlaštenim revizorima.

(2) Odbor za javni nadzor revizije ovlašten je za suradnju s nadzornim tijelima država članica i s nadzornim tijelima trećih zemalja.»

Članak 27.

Iza članka 42. dodaju se članci 42.a, 42.b, 42.c, 42.d i 42.e i naslovi koji glase:

»Područja djelovanja

Članak 42.a

(1) Odbor za javni nadzor revizije u obavljanju poslova ima ovlasti nadzora nad sljedećim aktivnostima:

1. izdavanja i oduzimanja dozvola i certifikata te registracije ovlaštenih revizora i revizorskih društava i samostalnih revizora,

2. usvajanja i primjene Međunarodnih revizijskih standarda,

3. usvajanja i primjene standarda o pitanjima profesionalne etike,

4. interne kontrole kvalitete revizorskih društava i samostalnih revizora,

5. stalnog obrazovanja putem programa Komore,

6. organizacije ispita i izdavanja certifikata za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora,

7. nostrifikacije stranih isprava – certifikata ovlaštenih revizora,

8. osiguranja sustava provjere kvalitete rada,

9. metodologije koju donosi Komora za obavljanje provjere kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora,

10. provjere kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora koje provodi Komora,

11. zaračunatih revizorskih naknada,

12. stegovnih postupaka i drugih mjera, odnosno istražnih i disciplinskih postupaka koji se provode s ciljem otklanjanja i sankcioniranja nepravilnosti, te

13. prijevoda tumačenja, stručnih mišljenja i obrazloženja koja izdaje Komora u vezi s primjenom propisa o reviziji.

(2) Odbor za javni nadzor revizije prati provedbu propisa, predlaže izmjenu i dopunu propisa i sudjeluje u postupku izrade nacrta propisa putem svojih članova.

(3) Odbor za javni nadzor revizije, u svrhu provedbe ovlasti nadzora iz stavka 1. ovoga članka, po službenoj dužnosti ili na prijedlog zainteresirane strane po pravu nadzora poništava, ukida ili mijenja akte Komore.

(4) Odbor za javni nadzor revizije provodi inspekcijski nadzor revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora putem Komore, ovlaštenih vještaka ili nadležnih državnih tijela.

Članak 42.b

(1) Odbor za javni nadzor revizije razmatra godišnji izvještaj o radu Komore, koji je Komora dužna dostaviti u roku od 30 dana od usvajanja na Skupštini. Nakon što je izvješće o radu razmotrio Odbor za javni nadzor revizije i dao mišljenje, Komora ga u roku od 30 dana dostavlja Vladi Republike Hrvatske.

(2) U cilju provođenja javnog nadzora Odbor za javni nadzor revizije može prema potrebi tražiti odgovarajuća izvješća i podatke o radu te izvršenim zadaćama Komore.

(3) Ako u provedbi javnog nadzora Odbor za javni nadzor revizije ocijeni da postoji osnovana sumnja na određene nezakonitosti i nepravilnosti koje proizlaze iz provođenja javnog nadzora:

– zatražit će izvješće i druge podatke o uočenim mogućim nepravilnostima,

– predložit će mjere radi njihovog otklanjanja,

– pokrenut će postupak za utvrđivanje odgovornosti zaposlenika Komore,

– sazvat će Skupštinu Komore kada je to potrebno radi zaštite zakonitosti i dobrobiti revizorske struke,

– obavijestit će Ministarstvo financija,

– poduzet će druge mjere iz svoje nadležnosti.

(4) Ministar financija može raspustiti Upravno vijeće Komore i smijeniti predsjednika Komore ako Odbor za javni nadzor revizije u radu tih tijela utvrdi značajnije nepravilnosti, odnosno ako ona ni nakon opomene ne ispune svoje zakonske obveze.

(5) Administrativno-tehničke poslove potrebne za rad Odbora za javni nadzor revizije obavlja Ministarstvo financija.

(6) U postupku javnog nadzora odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima.

Članak 42.c

(1) Odbor za javni nadzor revizije donosi poslovnik kojim podrobnije uređuje organizaciju i način svoga rada, a potvrđuje ga Vlada Republike Hrvatske.

(2) Odbor za javni nadzor revizije objavljuje godišnji program rada i izvještaj o radu na svojim internetskim stranicama.

(3) Odbor za javni nadzor revizije dostavlja Vladi Republike Hrvatske godišnji izvještaj o radu.

Sastav Odbora za javni nadzor revizije

Članak 42.d

(1) Odbor za javni nadzor revizije ima sedam članova koje na prijedlog ministra financija imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

(2) Članom Odbora za javni nadzor revizije može biti imenovana osoba, koja:

– je završila najmanje studijski program druge razine studija prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz području prava ili ekonomije,

– nije zaposlena u Komori i nije član niti jednog izvršnog tijela Komore,

– je najmanje pet godina djelovala na području računovodstva, revizije, financija ili pravosuđa,

– nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja.

(3) Većina članova Odbora za javni nadzor revizije moraju biti osobe koje:

– aktivno ne sudjeluju u obavljanju poslova revizije prema odredbama ovoga Zakona ili nisu sudjelovale u obavljanju poslova revizije tri godine prije imenovanja u Odbor za javni nadzor revizije,

– tri godine prije imenovanja u Odbor za javni nadzor revizije nisu imale pravo glasa kao član revizorskog društva,

– tri godine prije imenovanja nisu bile član upravnog ili poslovodnog tijela revizorskog društva,

– tri godine prije imenovanja nisu bile zaposlene u revizorskom društvu ili kod samostalnog revizora, odnosno na neki drugi način povezana s njim.

(4) Članovi Odbora za javni nadzor revizije imenuju se na razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog imenovanja, najviše dva puta.

(5) Članovi Odbora za javni nadzor revizije odlučuju neovisno i samostalno.

(6) Aktivnosti Odbora te novčane naknade za rad članova Odbora za javni nadzor revizije u skladu s poslovnikom Odbora financiraju se iz državnog proračuna.

Zaštita tajnosti podataka

Članak 42.e

Odredbe članka 33. ovoga Zakona u vezi sa zaštitom tajnosti podataka primjenjuju se na sadašnje i bivše članove Odbora za javni nadzor revizije.

Odredbe članka 33. ovoga Zakona ne primjenjuju se na članove Odbora za javni nadzor revizije i na članove tijela Komore kada je riječ o razmjeni podataka i suradnji među nadležnim tijelima država članica vezane za poslove prema ovom Zakonu. Način, postupak, razloge i uvjete za razmjenu podataka, revizorskih radnih materijala i drugih dokumenata određuje Odbor za javni nadzor revizije poslovnikom.

Stavak 2. ovoga članka odnosi se na razmjenu podataka s nadležnim tijelima u trećim zemljama, ako je sklopljen sporazum o međusobnoj suradnji.«

Članak 28.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»(1) Komora provodi nadzor i provjeru kvalitete rada (dalje u tekstu: provjera kvalitete rada) revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora radi provjere:

– obavljaju li reviziju u skladu s ovim Zakonom, Međunarodnim revizijskim standardima i drugim pravilima revizorske struke,

– ispunjavaju li zahtjeve neovisnosti,

– kvantitete i kvalitete angažiranih ljudskih potencijala i ostalih sredstava,

– zaračunatih revizorskih naknada,

– unutarnjeg sustava provjere kvalitete rada,

– ispunjavaju li uvjete za izdavanje dozvola za obavljanje usluga revizije, odnosno za dobivanje certifikata,

– ispunjavaju li uvjete za upis u odgovarajuće registre,

– je li izvješće o transparentnosti sastavljeno i objavljeno u skladu sa člankom 17.a ovoga Zakona,

– izvještaja i drugih obavijesti koje su prema odredbama ovoga Zakona i drugih propisa dužni podnositi Komori, odnosno izvještavati je o pojedinim činjenicama i okolnostima.

(2) Osobe koje provode provjeru kvalitete rada iz stavka 1. ovoga članka prolaze dodatnu izobrazbu prema programu Komore na koji suglasnost daje Odbor za javni nadzor revizije.

(3) Provjera kvalitete rada iz stavka 1. ovoga članka provodi se na objektivan način i postupkom koji isključuje bilo kakav sukob interesa između osoba koje provode provjeru kvalitete rada i revizorskih društava te samostalnih revizora.

(4) Osobe koje provode provjeru kvalitete rada moraju osigurati dovoljan broj odabranih revizorskih spisa i dokumenata odnosno testnih uzoraka, kako bi predmetna provjera bila kvalitetna i cjelovita, primjenjujući međunarodne revizijske standarde i zahtjeve vezane uz neovisnost njihova rada.

(5) Provjera kvalitete rada iz stavka 1. ovoga članka podliježe javnom nadzoru kojega provodi Odbor za javni nadzor revizije.«

Članak 29.

U članku 44. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 1. i 2.

Članak 30.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»(1) Provjeru kvalitete rada obavljaju zaposlenici Komore, ovlašteni revizori s najmanje pet godina iskustva na poslovima revizije, a imenuje ih Upravno vijeće Komore uz prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor revizije. Imenovanje ovlaštenih revizora provodi se na objektivan način kako bi se spriječio sukob interesa između osobe koja provodi provjeru kvalitete rada i provjeravanih revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora.

(2) Provjera kvalitete rada mora se organizirati na način da bude neovisna o revizorima i društvima koja podliježu provjeri te da podliježe javnom nadzoru.

(3) Komora propisuje organiziranje provjere kvalitete rada iz stavka 2. ovoga članka, uz prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor revizije.

(4) Za financiranje provjere kvalitete rada koriste se sredstva Komore, posebno izdvojena za ovu svrhu uz prethodnu suglasnost i naknadni nadzor Odbora za javni nadzor revizije.

(5) Ovlašteni revizori iz stavka 1. ovoga članka obrazovat će se po posebnom programu Komore na koji prethodnu suglasnost daje Odbor za javni nadzor revizije.«

Članak 31.

U članku 47. stavku 2. iza riječi: »Komora« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »uz prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor revizije«.

Članak 32.

U članku 63. stavku 4. iza riječi: »revizoru« briše se točka i dodaju se riječi: »te nadležnom tijelu države članice odnosno treće zemlje u kojoj revizorsko društvo ili samostalni revizor ima dozvolu za rad.«.

Članak 33.

Iza članka 64. dodaje se poglavlje VIII.a MEĐUNARODNA SURADNJA, članci 64.a, 64.b., 64.c, 64.d i 64.e i naslovi koji glase:

»VIII.a MEĐUNARODNA SURADNJA

Suradnja s državama članicama

Članak 64.a

(1) Odbor za javni nadzor revizije surađuje, pruža pomoć, dostavlja informacije i provodi druge oblike suradnje s nadležnim tijelima država članica odgovornim za odobrenje, registraciju, provjeru kvalitete rada i nadzora revizora.

(2) Po primitku zahtjeva nadležnih tijela država članica za dostavom informacija Odbor za javni nadzor revizije, bez odgode, pruža sve tražene informacije. Ako je potrebno, Odbor za javni nadzor revizije poduzima mjere neophodne za prikupljanje traženih informacija. Ako Odbor za javni nadzor revizije nije u mogućnosti pribaviti tražene informacije, o razlozima izvješćuje nadležno tijelo koje je uputilo zahtjev.

(3) Odbor za javni nadzor revizije može odbiti zahtjev za dostavu informacija:

a) ako njihovo objavljivanje može nepovoljno djelovati na suverenitet, sigurnost ili pravni poredak Republike Hrvatske,

b) ako su pred tijelima Republike Hrvatske već pokrenuti sudski postupci u vezi s istim radnjama i protiv ovlaštenih revizora, samostalnih revizora i revizorskih društava,

c) ako su nadležna tijela Republike Hrvatske već donijela pravomoćnu presudu protiv osoba iz točke b) ovoga stavka za iste radnje.

Članak 64.b

(1) Ako Odbor za javni nadzor revizije utvrdi da se provode ili su se provodile aktivnosti suprotne odredbama ovoga Zakona na teritoriju druge države članice, o istome će detaljno izvijestiti nadležno tijelo te države članice.

(2) Ako Odbor za javni nadzor revizije primi obavijest od države članice da se na teritoriju Republike Hrvatske provode ili su se provodile aktivnosti suprotne odredbama ovoga Zakona, provest će istragu te o rezultatima istrage izvijestiti tijelo koje je obavijest dostavilo.

Suradnja s trećim zemljama

Članak 64.c

(1) Komora može, uz uvjet uzajamnosti, odobriti rad revizora iz trećih zemalja ako ispunjavaju uvjete iz članka 7. ovoga Zakona.

(2) U smislu ovoga Zakona trećim zemljama smatraju se sve države osim država članica.

(3) U smislu ovoga Zakona revizorima iz trećih zemalja smatraju se fizičke i pravne osobe, neovisno o pravnom obliku, koje provode reviziju financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja.

Članak 64.d

(1) Komora vodi evidenciju revizora iz trećih zemalja koji Komori predaju revizorska izvješća koja se odnose na društva osnovana u trećim zemljama, a čijim se vrijednosnim papirima trguje na uređenom tržištu u Republici Hrvatskoj, osim ako je društvo izdavatelj isključivo dužničkih vrijednosnih papira kojima se trguje na uređenom tržištu u Republici Hrvatskoj, čija je nominalna vrijednost na dan izdavanja, preračunata u kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, najmanje 400.000,00 kuna.

(2) Na revizore iz trećih zemalja primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o javnom nadzoru i provjeri kvalitete rada ovlaštenih revizora, samostalnih revizora i revizorskih društava sukladno odredbama članka 19. i članka 43. do 64. ovoga Zakona.

(3) Revizorska izvješća financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja iz stavka 1. ovoga članka koja su izdali revizori iz trećih zemalja koji nisu registrirani u Republici Hrvatskoj nemaju pravni učinak.

(4) Komora može registrirati revizore iz trećih zemalja samo ako:

a) ispunjavaju uvjete u skladu s odredbama članka 7. ovoga Zakona,

b) većina članova upravnog, odnosno upravljačkog tijela revizorskog društva iz trećih zemalja ispunjava uvjete u skladu s odredbama članka 7. ovoga Zakona,

c) revizije financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja iz stavka 1. ovoga članka obavljaju se u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima te u skladu s odredbama članka 16. i članka 21. i 22. ovoga Zakona,

d) na svojim internetskim stranicama objavljuju godišnje izvješće o transparentnosti koje uključuje informacije iz članka 17.a ovoga Zakona ili ispunjavaju istovrsne uvjete objavljivanja.

(5) Odbor za javni nadzor revizije i Komora provode odluke Europske komisije vezano uz primjenu ovoga članka i članka 64.e ovoga Zakona.

Članak 64.e

(1) Odbor za javni nadzor revizije može odobriti da se radna dokumentacija ili drugi dokumenti u posjedu ovlaštenih revizora, samostalnih revizora i revizorskih društava dostave nadležnim tijelima treće zemlje pod uvjetom:

a) da nadležna tijela treće zemlje ispunjavaju uvjete koje propisuje Europska komisija u svrhu pospješivanja suradnje između nadležnih tijela,

b) da se prijenos radne dokumentacije odvija putem Odbora za javni nadzor revizije prema nadležnim tijelima treće zemlje samo na zahtjev nadležnog tijela treće zemlje,

c) da se radna dokumentacija ili drugi dokumenti odnose na revizije financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja društava koja su izdala vrijednosne papire u trećoj zemlji ili koja čine dio grupe koja izdaje konsolidirane financijske izvještaje,

d) da su ispunjeni uvjeti iz stavka 2. ovoga članka,

e) postojanja uvjeta suradnje koje su dogovorila nadležna tijela Republike Hrvatske i treće zemlje na temelju uzajamnosti,

f) prijenosa osobnih podataka u treću zemlju u skladu s odredbama članka 33. ovoga Zakona i propisa o zaštiti osobnih podataka.

(2) Suradnja iz stavka 1. točke e) ovoga članka moguća je samo uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

a) obrazloženje zahtijeva za dostavom radne dokumentacije i drugih dokumenata,

b) osobe koje su zaposlene ili su bile zaposlene u nadležnim tijelima zemlje koja zahtijeva radnu dokumentaciju i druge dokumente podliježu obvezi profesionalne tajne,

c) korištenje radne dokumentacije i drugih dokumenata od strane nadležnih tijela treće zemlje samo radi provođenja javnog nadzora i provjere kvalitete rada, a koje ispunjavaju uvjete sukladno članku 19. i članku 43. do 64. ovoga Zakona.

(3) Odbor za javni nadzor revizije može odbiti zahtjev nadležnog tijela treće zemlje:

a) ako bi dostava radne dokumentacije, odnosno dokumenata nepovoljno utjecala na suverenitet, sigurnost ili pravni poredak Republike Hrvatske,

b) ako su pred nadležnim tijelima Republike Hrvatske već pokrenuti sudski postupci vezani uz provođenje javnog nadzora i provjere kvalitete rada ovlaštenih revizora, samostalnih revizora i revizorskih društava,

c) ako su nadležna tijela Republike Hrvatske već donijela pravomoćnu presudu u sudskim postupcima vezanim uz provođenje javnog nadzora i provjere kvalitete rada.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Odbor za javni nadzor revizije može odobriti ovlaštenim revizorima, samostalnim revizorima i revizorskim društvima, da radnu dokumentaciju i druge dokumente izravno dostave nadležnim tijelima treće zemlje, uz uvjet:

a) pokretanja istrage od strane nadležnih tijela u toj trećoj zemlji,

b) nepostojanja proturječja s obvezama kojih se ovlašteni revizori, samostalni revizori i revizorska društva moraju pridržavati,

c) postojanja suradnje s nadležnim tijelima treće zemlje koji nadležnim tijelima Republike Hrvatske omogućuju uzajaman izravni pristup radnoj dokumentaciji i drugim dokumentima,

d) da nadležno tijelo treće zemlje koje upućuje zahtjev unaprijed izvješćuje Odbor za javni nadzor revizije o svakom izravnom zahtjevu za radnom dokumentacijom, odnosno dokumentima, uz naznaku razloga,

e) poštivanja uvjeta navedenih u stavku 2. ovoga članka.

(5) Odbor za javni nadzor revizije obavijestit će Europsku komisiju o suradnji iz stavka 1. i 4. ovoga članka.«

Članak 34.

U članku 65. stavku 1. iza točke 8. dodaje se nova točka 9. koja glasi:

»9. ako godišnje izvješće o transparentnosti ne objavi na način propisan odredbama članka 17.a ovoga Zakona,«.

Dosadašnja točka 9. postaje točka 10.

Dosadašnja točka 10. briše se.

Iza točke 12. dodaju se nove točke 13. i 14. koje glase:

»13. ako ne provede zamjenu ovlaštenog revizora, potpisnika revizorskog izvješća na način propisan odredbama članka 26.a ovoga Zakona,

14. ako ne postupi u skladu s odredbama članka 29. ovoga Zakona,«.

Dosadašnje točke 13., 14., 15. i 16. postaju točke 15., 16., 17. i 18.

Članak 35.

U članku 69. stavku 1. točke 3., 4. i 6. mijenjaju se i glase:

»3. ako ne pribavi prethodnu suglasnost Odbora za javni nadzor revizije propisanu odredbom članka 34. stavka 2. ovoga Zakona,

4. ako ne zatraži suglasnost Odbora za javni nadzor revizije na Statut, kako je propisano odredbama članka 35. stavka 2. ovoga Zakona,

6. ako ne dostavi Odboru za javni nadzor revizije i Vladi Republike Hrvatske godišnji izvještaj o radu kako je propisano odredbama članka 42.b ovoga Zakona,«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, na prijedlog ministra financija imenovati članove Odbora za javni nadzor revizije.

(2) Prvu sjednicu Odbora za javni nadzor revizije saziva i vodi ministar financija u roku od 30 dana od dana imenovanja članova Odbora za javni nadzor revizije.

(3) Odbor za javni nadzor revizije donosi poslovnik o svom radu sukladno odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od imenovanja.

(4) Ustrojavanje provjere kvalitete rada sukladno ovom Zakonu financirat će se iz svih prihoda Komore ostvarenih do stupanja na snagu ovoga Zakona.

(5) Upravno vijeće Komore dužno je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona sazvati Izvanrednu skupštinu Komore u sastavu prema odredbama ovoga Zakona, na kojoj će se izabrati novo Upravno vijeće i donijeti Statut sukladno odredbama ovoga Zakona. Ako Upravno vijeće Komore ne sazove Izvanrednu skupštinu u navedenome roku, ili sazove suprotno odredbama ovoga Zakona, Izvanrednu skupštinu saziva ministar financija.

(6) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Tarifa revizorskih uslugaL422552 (»Narodne novine«, br. 80/07.).

(7) Naknade koje su ugovorene na temelju Tarife revizorskih usluga do stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi do ispunjenja ugovornih obveza za koje su ugovorene.

(8) Do ustrojavanja Odbora za javni nadzor revizije sve poslove iz djelokruga Odbora za javni nadzor revizije sukladno ovom Zakonu obavlja Ministarstvo financija.

(9) Do dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju na javnu objavu iz članka 20.L422553 i registar godišnjih financijskih izvještaja iz članka 22.L422554 Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 109/07.) primjenjuju se odredbe članka 6. Zakona o reviziji.

(10) Komora je dužna uskladiti akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 37.

Do dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju na suradnju s državama članicama primjenjuju se odredbe koje uređuju suradnju s trećim zemljama.

Članak 38.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 2., 3. i 4. ovoga Zakona, članka 14. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na članak 26.a Zakona, članka 15. ovoga Zakona i članka 33. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na članke 64.a i 64.b Zakona, koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 470-03/08-01/01

Zagreb, 21. studenoga 2008.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v.r.

zatvori
Zakon o reviziji
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !