Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije – (“Narodne novine”, br. XX/01, XX/02, XX/04, XX/05, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
44 16.5.2001 Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije

HRVATSKI SABOR

727

Na temelju članka 89.L73796 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O REVIZIJI PRETVORBE I PRIVATIZACIJE

Proglašavam Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 3. svibnja 2001.

Broj: 01-081-01-1438/2
Zagreb, 8. svibnja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O REVIZIJI PRETVORBE I PRIVATIZACIJE

1. OpĆe odredbe

Članak 1.

Revizija pretvorbe i privatizacije bivšega društvenog kapitala i državnog kapitala u pravnim osobama provodi se radi zaštite Ustavom zaštićenih vrednota, ukupnoga pravnog poretka, javnog morala.

Članak 2.

Revizija pretvorbe i privatizacije je, u smislu ovoga Zakona ispitivanje dokumenata, isprava, izvješća, privatnih novčanih i imovinskih transakcija, sustava interne kontrole i interne revizije, računovodstvenih i financijskih postupaka te drugih evidencija radi utvrđivanja prava, obveza i odgovornosti odgovornih osoba u tijelima državne uprave, upravnih organizacija i pravnih osoba s javnim ovlastima, njihovih ugovornih strana i drugih osoba s kojima su zajednički djelovali uključujući i pravne sljednike pravnih osoba, sudionika u pretvorbi i privatizaciji, i to od dana njene provedbe do dana donošenja mišljenja iz članka 19.#clanak19 stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 3.

Revizija pretvorbe i privatizacije provodi se u skladu s ovim Zakonom:

1. u pravnim osobama koje su nastale pretvorbom na temelju Zakona o pretvorbi društvenih poduzećaL73783 (»Narodne novine«, br. 19/91., 83/92., 84/92., 94/93., 2/94., 9/95. i 21/96.),

2. u ustanovama, odnosno javnim ustanovama u kojima je bivši društveni kapital pretvoren i privatiziran na temelju Zakona o ustanovamaL73784 (»Narodne novine«, br. 76/93.),

3. u pravnim osobama u kojima je društveni kapital pretvoren i privatiziran na temelju Zakona o pretvorbi i organiziranju poduzeća u komunalnim djelatnostima i djelatnostima uređenja i održavanja tržnica na maloL73785 (»Narodne novine«, br. 91/92. i 70/93.) i Zakona o komunalnom gospodarstvuL73786 (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97. i 124/97.),

4. u pravnim osobama koje su nastale primjenom Zakona o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici HrvatskojL73787 (»Narodne novine«, br. 69/92.),

5. u pravnim osobama u kojima je provedena sanacija na temelju Zakona o sanaciji određenih poduzećaL73788 (»Narodne novine«, br. 56/95.),

6. u ostalim pravnim osobama u kojima je društveni ili državni kapital pretvoren, odnosno privatiziran po posebnim zakonima, drugim propisima ili pojedinačnim aktom,

7. za bivša društvena poduzeća koja su izdala interne dionice ili potvrde o udjelima, odnosno koja su pretvorena u dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću na temelju Zakona o društvenom kapitaluL73789 (»Službeni list SFRJ« br. 84/89. i 46/90.).

Revizija se provodi i u pravnim osobama koje su pravni sljednici pravnih osoba iz ovoga članka.

Članak 4.

Revizija se ne provodi u društvima kapitala pretvorenim po knjigovodstvenoj vrijednosti, koja nisu procijenjena i privatizirana i čije dionice ili udjele u stopostotnom vlasništvu na dan stupanja na snagu ovoga Zakona drži Hrvatski fond za privatizaciju.

Članak 5.

Revizija pretvorbe i privatizacije provodi se na zahtjev ovlaštenika iz članka 11.#clanak11 ovoga Zakona kojim je ukazano na postojanje nekih od sljedećih činjenica:

1. da se ne otplaćuju ili se neredovito otplaćuju upisane, odnosno kupljene dionice ili udjeli, odnosno da se kupnja ili otplata dionica ne obavlja u skladu sa zakonom i uvjetima iz ugovora sklopljenog s Hrvatskim fondom za privatizaciju,

2. da je društveni ili državni kapital prodan za vrijednost manju od procijenjene vrijednosti kupcima dionica, odnosno udjela, odnosno kada je suglasnost na procijenjenu vrijednost dana više puta,

3. da su ukupna dugovanja pravne osobe veća od vrijednosti njezine ukupne imovine,

4. da su dioničari, odnosno udjeličari u cijelosti ili djelomično svi ili neki stekli besplatno, zamjenom ili prijenosom po pogodovanoj cijeni svoje dionice, odnosno udjele prijenosom od strane Hrvatskog fonda za privatizaciju i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, njegovog prednika, drugih fondova, ili od trećih osoba,

5. da se elaborat o procijenjenoj vrijednosti poduzeća temeljio na lažnoj ispravi ili lažnom iskazu vještaka koji je izradio elaborat ili odgovorne osobe u poduzeću koje je samo izradilo elaborat,

6. da je pretvorba provedena na temelju suglasnosti na procjenu temeljnog kapitala po knjigovodstvenoj vrijednosti, u slučaju kada to nije bilo propisano zakonom,

7. da zaposleni i bivši zaposleni nisu ostvarili svoje zakonsko pravo na kupnju dionica uz popust,

8. da je društvo iz vlastitih sredstava otplaćivalo, davalo na raspolaganje sredstva osiguranja i pružalo drugu financijsku potporu na kupnju dionica društva, ili osobama koje su s njima bile povezane,

9. da dodatno ulaganje kapitala nije obavljeno u skladu s odobrenim programom dokapitalizacije prilikom pretvorbe poduzeća,

10. da su potraživanja vjerovnika u postupku pretvorbe i privatizacije pretvorena u dionice ili udjele,

11. smanjenje broja zaposlenih mimo razvojnog plana uz istovremeni prestanak obavljanja prijašnje ili osnovne djelatnosti,

12. da nije plaćen porez u državni proračun, doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, lokalni porezi i druga davanja jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,

13. neredovita isplata plaća, naknada i drugih materijalnih davanja utvrđena zakonom i kolektivnim ugovorom,

14. da je prosječna plaća većine ukupnog broja zaposlenih niža od prosječne plaće u njihovoj djelatnosti,

15. u drugim slučajevima u kojima su utvrđene nepravilnosti u postupku pretvorbe i privatizacije.

Članak 6.

Revizija se obvezno provodi i u pravnim osobama:

1. koje je jednom ili više puta sanirala Vlada Republike Hrvatske, ili koje drugo tijelo osnovano zakonom, odlukom ili drugim aktom Vlade Republike Hrvatske, po posebnim zakonima koji se odnose na saniranje i restrukturiranje određenih poduzeća,

2. koje se u cijelosti ili djelomično financiraju ili su se financirala iz državnog proračuna, odnosno iz sredstava fondova mirovinsko–invalidskog i zdravstvenog osiguranja, zavoda za zapošljavanje i socijalne skrbi, programa za zapošljavanje invalida ili razvojačenih branitelja ili su kod banaka uzimale kredite za kupnju vlastitih dionica ili udjela za koje su jamčile imovinom pravne osobe koja se pretvarala i privatizirala,

3. koje su u pretvorbi i privatizaciji koristile kredite ili druga sredstva mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, zavoda za zapošljavanje i socijalne skrbi ili su kod banaka uzimale kredite za koje su jamčile imovinom pravne osobe koja se pretvarala i privatizirala.

Po ovom Zakonu obvezno se provodi i revizija osnivanja i poslovanja svih trgovačkih društava u kojima osnivačke udjele imaju trgovačka društva po Zakonu o privatizaciji ili većinski vlasnik dionica ili udjela u tim društvima.

Članak 7.

Revizija pretvorbe i privatizacije u skladu s ovim Zakonom mora se provesti i u pravnim osobama kod kojih je:

1. provedena kuponska privatizacija i to preuzimanjem dionica od osoba iz članka 21.L73790 Zakona o privatizaciji (»Narodne novine«, br. 21/96.),

2. izvršena zamjena dionica i davanje dionica na upravljanje,

3. izvršeno otpisivanje potraživanja na temelju dužničko–vjerovničkih odnosa u prometu i upravljanju dioničkim kapitalom (Hrvatski fond za privatizaciju, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Državna agencija za sanaciju banaka i osiguranje štednih uloga, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje),

4. izvršeno otpisivanje potraživanja na temelju neplaćenih poreza i doprinosa.

Članak 8.

Revizija pretvorbe i privatizacije bivšega društvenog kapitala i državnog kapitala u pravnim osobama provodi se i radi postizanja ciljeva propisanih člankom 1.L73792 Zakona o privatizaciji (»Narodne novine«, br. 21/96., 71/97., 16/98. i 73/00.) na način utvrđivanja je li u postupku privatizacije došlo do povreda odredbi Zakona o privatizaciji.

2. Tijelo nadleŽno za provoĐenje revizije pretvorbe i privatizacije

Članak 9.

Tijelo nadležno za provođenje revizije pretvorbe i privatizacije je Državni ured za reviziju (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo za reviziju).

Na zahtjev nadležnog tijela za reviziju tijela državne uprave i druge osobe s javnim ovlastima dužne su dostaviti podatke, utvrditi činjenice, pribaviti potrebne podatke i dokumente i dati potrebna obrazloženja za potrebe provođenja postupka kontrole i revizije pretvorbe i privatizacije.

Članak 10.

Nadležno tijelo za reviziju o svom radu svakih šest mjeseci podnosi izvješća Hrvatskom saboru. Nadležno tijelo za reviziju dužno je nakon provedene rasprave u Hrvatskom saboru na prikladan način preko elektronskih medija i tiska izvješćivati javnost o provedenoj reviziji pretvorbe, odnosno privatizacije.

Članak 11.

Zahtjev za pokretanje postupka revizije pretvorbe i privatizacije mogu podnijeti:

1. svaki dioničar ili udjeličar, odnosno bivši dioničar ili udjeličar pravne osobe za koju se traži pokretanje postupka kontrole pretvorbe i privatizacije,

2. registrirana udruga malih dioničara pravne osobe za koju se traži pokretanje postupka kontrole pretvorbe i privatizacije,

3. sindikat u koji je udružena većina zaposlenih i bivših zaposlenih pravne osobe za koju se traži pokretanje postupka kontrole pretvorbe i privatizacije.

4. Uprava i Nadzorni odbor pravne osobe za koju se traži pokretanje postupka kontrole pretvorbe i privatizacije, u ime te pravne osobe,

5. Financijska policija,

6. Državno pravobraniteljstvo Republike Hrvatske,

7. državno odvjetništvo u okviru radnji u predistražnom i istražnom postupku,

8. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

9. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,

10. Vlada Republike Hrvatske ili pojedino ministarstvo,

11. Komisija za vrijednosne papire,

12. Hrvatska narodna banka,

13. Državna agencija za sanaciju banaka i osiguranje štednih uloga,

14. vlasnici imovine koja je nacionalizirana i konfiscirana, a koja je ušla u proces pretvorbe i privatizacije,

15. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Zahtjev za pokretanje postupka iz stavka 1. ovoga članka podnosi se nadležnom tijelu za reviziju.

Ako nije podnesen zahtjev za pokretanje postupka revizije pretvorbe i privatizacije od strane ovlaštenih subjekata iz stavka 1. ovoga članka, postupak revizije može pokrenuti nadležno tijelo za reviziju.

Članak 12.

Na zahtjev nadležnog tijela za reviziju tijela državne uprave i drugi subjekti dostavit će podatke, pribaviti potrebne podatke i dokumente, te dati potrebna obrazloženja za potrebe provođenja postupka revizije pretvorbe, odnosno privatizacije.

Obveza iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na društva kapitala čija je pretvorba i privatizacija predmet revizije.

Članak 13.

U postupku revizije pretvorbe i privatizacije kako je to propisano ovim Zakonom, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupkuL73794 (»Narodne novine«, br. 53/91.) i Zakona o državnoj revizijiL73795 (»Narodne novine«, br. 70/93., 48/95. i 105/99.).

Članak 14.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga nadležno tijelo za reviziju može zatražiti pomoć stručnjaka i specijaliziranih stručnih institucija.

Za sva plaćanja dionica bez popusta kojih su kupci ili stjecatelji domaće ili strane fizičke ili pravne osobe te strane pravne osobe u pretežitom vlasništvu domaćih ili stranih pravnih osoba, obvezno se utvrđuje tijek i način plaćanja te izvor sredstava uz obvezno pribavljani nalaz Ureda za sprječavanje pranja novca.

Ukoliko su dionice ili udjeli otplaćeni zajmovima banaka ili drugih financijskih institucija, obvezno će se utvrditi postojanje eventualne protuzakonite otplate zajma ili zalaganja imovine od strane pravne osobe čije su dionice ili udjeli predmet kupnje.

Ukoliko je za slučaj iz stavka 3. ovoga članka kao sredstvo osiguranja zajma dana osobna imovina kupca posebno će se utvrditi vrijednost založene imovine u odnosu na pozajmljena novčana sredstva.

Ukoliko su dionice ili udjeli otplaćeni zajmovima banaka ili drugih financijskih institucija, obvezno će utvrditi urednost otplate te izvor sredstava za otplatu.

Nadležno tijelo za reviziju obvezno je utvrditi:

1. knjigovodstvenu vrijednost bivšega društvenog poduzeća na dan procjene vrijednosti društvenog kapitala,

2. vjerodostojnost iskazanih bilančnih pozicija na dan procjene vrijednosti društvenog kapitala, posebice potraživanja i obveza,

3. realnost procijenjene vrijednosti drušvenog kapitala iz predloženog elaborata o procjeni vrijednosti društvenog kapitala i predložene odluke o pretvorbi,

4. ispravnost primjene tečaja njemačke marke prema domaćoj valuti u procijenjenoj vrijednosti društvenog kapitala u rješenju, odnosno potvrdi Hrvatskog fonda za privatizaciju,

5. model pretvorbe,

6. osnovne podatke o programu pretvorbe, razvojnom programu, tržišnom položaju poduzeća te proizvodnim i tehnološkim mogućnostima,

7. broj zaposlenika u društvenom poduzeću u trenutku donošenja odluke o pretvorbi,

8. imena i prezimena članova organa upravljanja koji je donio odluku o pretvorbi te ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje u trenutku donošenja odluke o pretvorbi,

9. naziv pravne osobe i/ili ime i prezime fizičke osobe koja je izradila elaborat o procjeni vrijednosti poduzeća.

Članak 15.

U provođenju postupka revizije nadležno tijelo za reviziju nije vezano podnesenim zahtjevom već će reviziju pretvorbe i privatizacije provesti u opsegu koji ocijeni potrebnim.

3. Postupci i mjere po izvrŠenoj reviziji pretvorbe i privatizacije

Članak 16.

Nadležno tijelo za reviziju nakon provedenog postupka i na temelju činjenica utvrđenih u reviziji sastavlja izvješće o provedenoj reviziji pretvorbe i privatizacije.

Izvješće iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Hrvatskom saboru, Vladi Republike Hrvatske, Hrvatskom fondu za privatizaciju, nadležnom tijelu državne uprave, nadležnom državnom odvjetništvu i podnositelju zahtjeva.

Članak 17.

Ako nadležno tijelo za reviziju prilikom revizije utvrdi postojanje radnji koje imaju obilježja kaznenog djela, privrednog prijestupa ili prekršaja, podnijet će prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, ili drugom nadležnom tijelu.

Članak 18.

Kada su u postupku revizije pretvorbe i privatizacije utvrđene nepravilnosti iz članaka 5.#clanak5, 6.#clanak6, 7.#clanak7, 8.#clanak8 i 14.#clanak14 ovoga Zakona, nadležno tijelo za reviziju će u samom tijeku postupka, pred nadležnim tijelima pokrenuti postupke za privremenu zabranu raspolaganja na tako stečene dionice i udjele.

Članak 19.

Izvješće iz članka 16.#clanak16 ovoga Zakona sastoji se od ocjene o tome je li pretvorba i privatizacija pravnih osoba i društvenog ili državnog kapitala provedena sukladno ili protivno odredbama članka 1.#clanak1 i članka 8.#clanak8 ovoga Zakona.

Pored ocjene iz stavka 1. ovoga članka u slučajevima kad nadležno tijelo za reviziju u postupku revizije pretvorbe i privatizacije utvrdi da je ona provedena u skladu sa zakonom i drugim propisima te da nije došlo do povrede odredbi iz članka 1.#clanak1 i članka 8.#clanak8 ovoga Zakona, nadležno tijelo za reviziju izdat će posebno mišljenje kojim će se potvrditi ispravnost provedbe pretvorbe i privatizacije.

Nakon donošenja posebnog mišljenja iz stavka 2. ovoga članka za istu pravnu osobu više se ne može pokrenuti postupak revizije pretvorbe i privatizacije osim u slučaju ako se dođe do novih činjenica i dokumenata koji upućuju na povredu zakona u postupku pretvorbe i privatizacije, a za koje se u postupku revizije nije znalo ili nije moglo znati.

Članak 20.

U slučajevima kad nadležno tijelo za reviziju u postupku revizije pretvorbe i privatizacije ocijeni da je došlo do povrede odredbi iz članka 1.#clanak1 i članka 8.#clanak8 ovoga Zakona nadležno tijelo za reviziju će u svom izvješću posebno:

1. utvrditi vrstu i način povrede odredbi iz članka 1.#clanak1 i 8.#clanak8 ovoga Zakona i imenovati osobe koje su te povrede počinile,

2. utvrditi odnose među tim osobama i opisati njihovo djelovanje, i utvrditi njihov odnos i zajedničko djelovanje s drugim registriranim i neregistriranim društvima, a naročito pod kojim uvjetima su poslovale s društvom kapitala čije su dionice ili udjele otplatili jednokratno ili ugovorili obročno plaćanje u smislu datih i primljenih zajmova, pozajmica, jamstava, prometa, cijena roba i usluga između takvih povezanih društava, tijelima državne uprave, upravnim organizacijama, udrugama i neformalnim skupinama i doprinos svake od njih posebno,

3. označiti osobe, imenovanih i izabranih predstavnika Republike Hrvatske ili zaposlenih osoba u tijelima državne uprave, pravosuđa, pravnih osoba u kojima je Republika Hrvatska posredno ili neposredno dioničar ili udjeličar, a koji su bili dužni djelovati, spriječiti ili otkloniti povrede odredaba iz članka 1.#clanak1 i članka 8.#clanak8 ovoga Zakona,

4. opisati nastalu štetu po visini i obliku, imenovati oštećene i povrijeđene zaštićene vrednote iz članka 1.#clanak1 i članka 8.#clanak8 ovoga Zakona,

5. ukazati na sve oblike ekonomskog pogodovanja pojedinca ili pravnih osoba nastalih uslijed djelovanja tijela državne uprave i pravnih osoba sa javnim ovlastima ili korištenja nečijega slabijeg položaja izazvanog ratnim djelovanjem, teškom ekonomskom situacijom, neukosti, raspolaganjem, povlaštenim informacijama, ili osobnim utjecajem, monopolističkim položajem na tržištu i sporošću pravne zaštite.

4. ZavrŠne odredbe

Članak 21.

Zahtjev za pokratanje postupka revizije pretvorbe i privatizacije podnosi se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Svi postupci revizije pretvorbe i privatizacije moraju se provesti najkasnije do 1. siječnja 2003. godine.

Na zahtjev društva nadležno tijelo za reviziju izdat će potvrdu o zaprimanju zahtjeva za pokretanje revizije pretvorbe i privatizacije tog društva, bez navođenja ovlaštenika pokretanja postupka koji je podnio zahtjev.

Članak 22.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 470-03/00-01/01
Zagreb, 3. svibnja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !