Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije – (“Narodne novine”, br. XX/01, XX/02, XX/04, XX/05, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
4.12.2002 Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o reviziji pretvorbe i privatizacije

HRVATSKI SABOR

2299

Na temelju članka 88.L82756 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O REVIZIJI PRETVORBE I PRIVATIZACIJE

Proglašavam zakon o izmjeni i dopuni Zakona o reviziji pretvorbe i privatizacije, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 22. studenoga 2002.

Broj: 01-081-02-3688/2
Zagreb, 26. studenoga 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI
ZAKONA O REVIZIJI PRETVORBE I PRIVATIZACIJE

Članak 1.

U Zakonu o reviziji pretvorbe i privatizacijeL82755 (»Narodne novine«, br. 44/01.) iza članka 15. dodaje se naslov i članak 15.a koji glase:

»KAZNENE ODREDBE

Članak 15.a

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u tijelu državne uprave i drugim subjektima iz članka 12. ovoga Zakona, a novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba ako u određenom roku ne dostavi podatke, ne pribavi potrebne podatke i dokumente, odnosno ne da potrebna obrazloženja za potrebe provođenja postupka revizije pretvorbe, odnosno privatizacije.«

Članak 2.

U članku 21. stavku 2. riječi: »2003. godine« zamjenjuju se riječima: »2005. godine«.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 470-03/02-01/01
Zagreb, 22. studenoga 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !