Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o sanaciji određenih poduzeća – (“Narodne novine”, br. XX/95., XX/98, XX/99-ispr, XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
56 07.08.1995 Zakon o sanaciji određenih poduzeća

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L35464 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLA?ENJU ZAKONA O SANACIJI ODREÐENIH PODUZEĆA

Progla?avam Zakon o sanaciji određenih poduzeća, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 27. srpnja 1995.

Broj: 01 -95-1350/ 1

Zagreb, 31. srpnja 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON O SANACIJI ODREÐENIH PODUZEĆA

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje sanacija poduzeća u vlasni?tvu Republike Hrvatske i trgovačkih dru?tava čije dionice, odnosno udjele prete?no dr?e u vlasni?tvu, svaki za sebe ili zajedno, Republika Hrvatska, Hrvatski fond za privatizaciju, mirovinski fondovi, koja su temelj gospodarske aktivnosti Republike Hrvatske ili pojedinih njenih područja ili su od značaja za Republiku s aspekta njenih obrambenih i strate?kih potreba ili su neophodan uvjet rada drugih pravnih osoba i ?ivota i rada građana, a za koja se ocjenjuje da po svojim tehnolo?kim i drugim potencijalima imaju izgleda za uspje?no poslovanje.

Članak 2.

Odluku o sanaciji poduzeća, odnosno dru?tava iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra ministarstva u čiji djelokrug spada djelatnost poduzeća, odnosno dru?tva.

Pravne posljedice otvaranja postupka sanacije nastupaju na dan kada je odluka o sanaciji objavljena u "Narodnim novinama".

Članak 3.

Danom objavljivanja odluke o sanaciji ograničavaju se ovlasti organa poduzeća, odnosno dru?tva, te prestaju sve funkcije upravnog odbora poduzeća, odnosno nadzornog odbora dru?tva i funkcije skup?tine dru?tva za koje je propisano da se vr?e prema odredbama ovoga Zakona, i sve ove funkcije preuzima Vjerovničko vijeće u koje Vlada Republike Hrvatske imenuje koordinatora sanacije i po jedno predstavnika onih vjerovnika koji zajedno imaju vi?e od 50% dospjelih nespornih potra?ivanja prema poduzeću, odnosno dru?tvu.

Ograničenja iz stavka 1. ovoga članka traju do okončanja postupka sanacije prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 4.

Prvu sjednicu Vjerovničkog vijeća saziva i predsjeda joj (do izbora predsjednika Vijeća) koordinator sanacije iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona.

Članak 5.

Vjerovničko vijeće mo?e razrije?iti direktora poduzeća, odnosno upravu dru?tva ili pojedine njene članove i na njihova mjesta imenovati druge osobe.

Vjerovničko vijeće daje direktoru poduzeća, odnosno upravi dru?tva suglasnost za sklapanje ugovora preko vrijednosti 1.000.000 kuna.

Članak 6.

Tijekom postupka sanacije prekidaju se svi postupci prinudne naplate potra?ivanja dospjelih do 31. prosinca 1994. godine prema poduzeću odnosno dru?tvu i prekida se zastara tih potra?ivanja do dana okončanja postupka sanacije. Na ova potra?ivanja obračunava se ugovorena kamata.

Članak 7.

Vijeće vjerovnika du?no je najdu?e u roku 60 dana od svog osnivanja izraditi program sanacije na koji suglasnost daje radina grupa iz članka 11.#clanak11 ovoga Zakona.

Tijekom provedbe postupka sanacije ne mo?e se provoditi postupak likvidacije ili stečaja poduzeća, odnosno trgovačkog dru?tva u sanaciji.

Članak 8.

Vjerovnici poduzeća, odnosno dru?tva u sanaciji zamijenit će sukladno odluci Vlade svoja dospjela nesporna potra?ivanja za dionice, odnosno udjele poduzeća odnosno trgovačkih dru?tava koji su u vlasni?tvu Hrvatskog fonda za privatizaciju ili Republike Hrvatske.

Potra?ivanja koja prema odredbi stavka 1. ovoga članka stekne Hrvatski fond za privatizaciju, te potra?ivanja koja prema odredbi stavka 1. ovoga članka stekne Republika Hrvatska, mogu se odlukom Vlade Republike Hrvatske prenijeti na Dr?avnu agenciju za osiguranje ?tednih uloga i sanaciju banaka ili drugu pravnu osobu.

Članak 9.

Vjerovnici koji potra?uju vi?e od 50% dospjelih nespornih potra?ivanja prema poduzeću odnosno dru?tvu u sanaciji mogu osnovati vjerovničko sanacijsko dru?tvo u čiji temeljni kapita unose svoja potra?ivanja prema poduzeću, odnosno dru?tvu i sanaciji, a s ciljem pripajanja tog dru?tva poduzeću, odnosno dru?tvu nad kojim se provodi postupak sanacije.

Ako su vjerovnici osnovali vjerovničko sanacijsko dru?tvo iz stavka 1. ovoga članka Vjerovničko vijeće je du?no sazvati Skup?tinu poduzeća odnosno dru?tva radi dono?enja odluke o pripajanju Vjerovničkog sanacijskog dru?tva poduzeća, odnosno dru?tva u sanaciji.

Predstavnici Republike Hrvatske, Hrvatskog fonda za privatizaciju i mirovinskih fondova du?ni su u Skup?tini poduzeća odnosno dru?tva glasovati za prihvaćanje pripajanja Vjerovnićkog sanacijskog dru?tva.

Članak 10.

Prestanak potrebe za radom zaposlenika utvrđuje se programom zbrinjavanja vi?ka zaposlenika koji donosi nadle?ni organ poduzeća, odnosno dru?tva u sanaciji s nadle?nom slu?bom za zapo?ljavanje pri Ministarstvu rada i socijalne skrbi.

Program zbrinjavanja vi?ka zaposlenika kao i prava zaposlenika po osnovi prestanka potrebe za njihovim radom utvrđuji se u skladu s propisima o radnim odnosima koji va?e na dan dono?enja programa.

Zaposlenik za čijim je radom prestala potreba, a kojemi prema propisima o radnim odnosima ne mo?e prestati radni odnos ima pravo na dokup sta?a radi ostvarivanja uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu, dok zaposlenik koji ne ispunjava uvjete za dokup sta?a ima pravo na otpremninu ili pravo na kredit za otpočinjanje samostalnog rada.

Zaposlenik koji ostvari pravo na otpremninu ili kredit za otpočinjanje samostalnog rada iz stavka 3. ovoga članka ne ostvaruje pravo na novčanu naknadu po osnovi nezaposlenosti.

Zaposleniku koji ne prihvati jedno od prava iz stavka 3 ovoga članka, prestaje radni odnos.

Zaposlenici - invalidi rada koji su u skladu s propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju stekli ili će steći neko od prava na osnovi preostale radne sposobnosti a kojima se prema propisima o radnim odnosima ne osigura jedno od prava po osnovi prestanka potrebe za njihovim radom ili im prestane radni odnos, ostvaruju stečena prava u Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske.

Uvjete, način i visinu ostvarenja prava iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Sredstva za ostvarivanje prava zaposlenika na temelju stavka 2. i 3. i stavka 6. ovoga članka kao i sredstva za ostvarivanje prava po osnovi nezaposlenosti i provedbu mjera aktivne politike zapo?ljavanja ovih zaposlenika osiguravaju se iz sredstava dr?avnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 11.

Provedbu sanacije prate posebne radne grupe koje imenuje Vlada Republike Hrvatske osobito iz reda du?nosnika Ministarstva gospodarstva, Ministarstva financija, Ministarstva privatizacije, Ministarstva rada i socijalne skrbi, ministarstva nadle?nog za djelatnost poduzeća odnosno dru?tva i Agencije za sanaciju banaka.

U radnu grupu iz stavka 1. ovoga članka jednog člana imenuje ?upanijsko poglavarstvo ?upanije na čijem području je sjedi?te poduzeća, odnosno trgovačkog dru?tva u sanaciji.

Radna grupa osnovana za praćenje sanacije pojedinog poduzeća odnosno dru?tva predlo?it će Vladi Republike Hrvatske dono?enje odluke o prestanku sanacije i ovisno o rezultatima sanacije predlo?iti poduzimanje drugih mjera.

Članak 12.

Upute za provedbu ovoga Zakona daje po potrebi Vlada Republike Hrvatske.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 423-04/95-01/01

Zagreb, 27. srpnja 1995.

ZASTUPNIČKl DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.

zatvori
Zakon o sanaciji određenih poduzeća –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !