Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o sanaciji određenih poduzeća – (“Narodne novine”, br. XX/95., XX/98, XX/99-ispr, XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
44 31.3.1998 Uredba o dopunama Zakona o sanaciji određenih poduzeća

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1.L54908 stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkoga doma Hrvatskoga državnoga sabora ("Narodne novine", broj 104/97) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. ožujka 1998. godine donijela

UREDBU

O DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI ODREĐENIH PODUZEĆA

Članak 1.

U Zakonu o sanaciji određenih poduzećaL54910 (Narodne novine, broj 56/95) u članku 2. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

"Donošenjem odluke o otvaranju postupka sanacije određenog poduzeća otvara se i postupak sanacije onih poduzeća koja su u njihovom pretežitom vlasništvu odnosno čije udjele odnosno dionice pretežito drže."

Raniji stavak 2. ovoga članka postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 3. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Vjerovničko vijeće imenovano u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ima ista ovlaštenja i prema poduzećima odnosno društvima koja su u pretežitom vlasništvu odnosno čije udjele odnosno dionice pretežito drži poduzeće odnosno društvo koje je u postupku sanacije."

Članak 3.

Dodaje se novi članak 11a. koji glasi:

"Članak 11.a.

Poduzeće odnosno društvo za koje je temeljem ovoga Zakona otvoren postupak sanacije uskladit će svoje opće akte s odredbama Zakona o trgovačkim društvima nakon okončanja tog postupka."

Članak 4.

Danom primjene ove Uredbe prestaje važiti Uredba o dopuni Zakona o sanaciji određenih poduzećaL54911 ("Narodne novine", broj 33/97).

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1998. godine.

Klasa: 423-04/95-01/01
Urbroj: 5030116-98-1
Zagreb, 26. ožujka 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.

zatvori
Zakon o sanaciji određenih poduzeća –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !