Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o sanaciji određenih poduzeća – (“Narodne novine”, br. XX/95., XX/98, XX/99-ispr, XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
97 30.9.2000 Zakon o dopunama Zakona o sanaciji određenih poduzeća

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

 

1915

Na temelju članka 89.L69821 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI ODREĐENIH PODUZEĆA

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o sanaciji određenih poduzeća, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 28. rujna 2000.

Broj: 01-081-00-3188/2
Zagreb, 30. rujna 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O SANACIJI ODREĐENIH PODUZEĆA

Članak 1.

U Zakonu o sanaciji određenih poduzećaL69819 (»Narodne novine«, br. 56/95.) u članku 2. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Donošenjem odluke o otvaranju postupka sanacije određenog poduzeća otvara se i postupak sanacije onih poduzeća koja su u njihovom pretežitom vlasništvu, odnosno čije udjele, odnosno dionice pretežito drže.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 3. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»Vjerovničko vijeće imenovano u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ima ista ovlaštenja i prema poduzećima, odnosno društvima koja su u pretežitom vlasništvu, odnosno čije udjele, odnosno dionice pretežito drži poduzeće, odnosno društvo koje je u postupku sanacije.

U svim poduzećima, odnosno društvima koja se nalaze u sanaciji na temelju ovoga Zakona i Odluke donijete na temelju članka 2. ovoga Zakona, gdje su skupštine dioničara do dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijele odluke o provođenju programa sanacije donijetog temeljem članka 7. stavak 1. ovoga Zakona i u kojima su imenovani novi nadzorni, odnosno upravni odbori, novoizabrani odbori ovih poduzeća, odnosno društava obavljat će i funkciju vjerovničkih vijeća sve do trenutka, dok Vlada Republike Hrvatske svojom odlukom za svako od ovih poduzeća, odnosno društava ne donese odluku o prestanku sanacije.

Odredba stavka 4. ovoga članka primjenjuje se i na ona poduzeća, odnosno društva u sanaciji koja će nakon stupanja na snagu ovoga Zakona održati svoje skupštine dioničara na kojima će donijeti odluke o provođenju sanacijskih planova.«

Članak 3.

Dodaje se članak 11a. koji glasi:

»Članak 11a.

Poduzeće, odnosno društvo za koje je na temelju ovoga Zakona otvoren postupak sanacije uskladit će svoje opće akte s odredbama Zakona o trgovačkim društvima nakon okončanja tog postupka.«

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o dopunama Zakona o sanaciji određenih poduzećaL69820 (»Narodne novine«, br. 106/99.).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 423-04/00-01/01
Zagreb, 28. rujna 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Zakon o sanaciji određenih poduzeća –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !