Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o sanaciji studentskih centara – (“Narodne novine”, br. XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
117 24.12.2001 Zakon o sanaciji studentskih centara

HRVATSKI SABOR

1957

Na temelju članka 88.L78235 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O SANACIJI STUDENTSKIH CENTARA

Proglašavam Zakon o sanaciji studentskih centara, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 14. prosinca 2001.

Broj: 01-081-01-3965/2
Zagreb, 21. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O SANACIJI STUDENTSKIH CENTARA

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje postupak sanacije studentskih centara koji su u sastavu Sveučilišta (u daljnjem tekstu: ustanova).

Članak 2.

(1) Odluku o sanaciji ustanove iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra, ministarstva u čijem je djelokrugu djelatnost ustanove.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a dostavlja se Hrvatskom saboru i tijelima upravljanja ustanovom.

Članak 3.

Sanaciju ustanove u skladu s odlukom o sanaciji provodi ministarstvo u čijem je djelokrugu djelatnost ustanove nad kojom se provodi sanacija.

Članak 4.

(1) Danom stupanja na snagu odluke o sanaciji ustanove ograničavaju se ovlasti tijela upravljanja ustanovom na način i u dijelu utvrđen tom odlukom.

(2) Ovlasti iz stavka 1. ovoga članka za vrijeme provedbe sanacije preuzima u ime Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske, odnosno sanacijsko tijelo koje odlukom o sanaciji imenuje Vlada Republike Hrvatske.

(3) Tijela upravljanja ustanove za vrijeme provedbe sanacije rade s ograničenim ovlastima sukladno odredbi stavka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu odluke o sanaciji ustanove prekidaju se svi postupci prinudne naplate potraživanja prema ustanovi dospjelih do dana stupanja na snagu te odluke i prekida se stečajni postupak u slučaju da je stečaj otvoren.

Članak 6.

(1) Odluku o prestanku sanacije ustanove donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra, ministarstva u čijem je djelokrugu djelatnost ustanove.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a dostavlja se Hrvatskom saboru i tijelima upravljanja ustanovom.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu odluke o prestanku sanacije ustanove tijela upravljanja ustanovom nastavljaju radom u skladu s ovlastima koje imaju na temelju zakona i drugih propisa.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-04/01-01/01
Zagreb, 14. prosinca 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o sanaciji studentskih centara –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !