Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o službenoj statistici – (“Narodne novine”, br. XX/03, XX/09, XX/12, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
75 30.06.2009 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenoj statistici

HRVATSKI SABOR

1795

Na temelju članka 88.L459163 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENOJ STATISTICI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenoj statistici, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. lipnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/107

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 23. lipnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENOJ STATISTICI

Članak 1.

U Zakonu o službenoj statisticiL459162 (»Narodne novine«, br. 103/03.) u članku 4. točki 2. riječi: »uredi državne uprave u županijama i« brišu se, a riječ: »nadležni« zamjenjuje se riječju: »nadležno«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike,«.

Članak 3.

U članku 8. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Državni zavod za statistiku ima područne jedinice. Broj, sjedište područnih jedinica i ostala pitanja od značaja za rad područnih jedinica uredit će se Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za statistiku.«

Članak 4.

Podnaslov iznad članka 13. mijenja se i glasi: »Upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike«.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike, na temelju, u sadržaju i rokovima određenim Programom i Godišnjim provedbenim planom, odgovorno je za prikupljanje, proizvodnju, obradu i diseminaciju statističkih podataka te za obradu administrativnih podataka i podataka prikupljenih metodom promatranja i praćenja za područje Grada Zagreba u skladu s odredbama ovog Zakona.«

Članak 5.

U članku 18. stavku 1. brojka: 13 mijenja se u brojku: 15.

U stavku 3. iza podstavka 11. dodaju se podstavci 12. i 13. koji glase:

»– Hrvatske obrtničke komore – jedan član,

– Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva – jedan član.«

Članak 6.

U članku 41. stavku 1. iza riječi: »metodom promatranja i praćenja« briše se točka i dodaju se riječi: »bez naknade.«

U stavku 3. iza riječi: »zahtjevom nositelja službene statistike« briše se točka i dodaju se riječi: »bez naknade.«

Članak 7.

U članku 68. stavku 2. iza riječi: »povjerljivosti i zaštiti statističkih podataka« briše se zarez i dodaju se riječi: »Statističkom uredu Europske unije (Eurostat),«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Državni zavod za statistiku 1. siječnja 2010. preuzima poslove službene statistike od ureda državne uprave u županijama.

Državni zavod za statistiku 1. siječnja 2010. preuzima od ureda državne uprave u županijama opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju koja se odnosi na poslove službene statistike koje su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona obavljali uredi državne uprave u županijama, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze razmjerno preuzetim poslovima, kao i državne službenike i namještenike zatečene na preuzetim poslovima.

Državni službenici i namještenici ureda državne uprave u županijama koji su u trenutku stupanja na snagu ovog Zakona zatečeni na obavljanju preuzetih poslova službene statistike nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni i zadržavaju plaće prema dotadašnjim rješenjima i ugovorima o radu do donošenja rješenja o rasporedu na radno mjesto, odnosno ugovora o radu prema Pravilniku o unutarnjem redu Državnog zavoda za statistiku.

Državni službenici i namještenici koji ne budu raspoređeni u skladu s odredbom stavka 3. ovoga članka imaju prava propisana Zakonom o državnim službenicima i Zakonom o radu.

Državni zavod za statistiku preuzima na korištenje poslovne prostorije kojima su se do 1. siječnja 2010. koristili službenici i namještenici zatečeni na obavljanju poslova službene statistike u uredima državne uprave u županijama.

Vlada Republike Hrvatske uskladit će Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za statistiku u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 9.

Vlada Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona imenovat će članove Statističkog savjeta Republike Hrvatske iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredaba članaka 1., 2., 3., 4. i 8. koje stupaju na snagu 1. siječnja 2010.

Klasa: 950-01/09-01/01

Zagreb, 19. lipnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o službenoj statistici –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !