Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske – (“Narodne novine”, br. XX/02, XX/02-ispr, XX/03, XX/04, XX/07, XX/09, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
136 30.10.2004 Zakon o dopunama Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

2404

Na temelju članka 88.L108889 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 17. rujna 2004. godine.

Broj: 01-081-04-2967/2
Zagreb, 22. rujna 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o službi u Oružanim snagama Republike HrvatskeL108888 (»Narodne novine«, br. 33/02., 58/02. i 175/03.) u članku 197. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»Ministar obrane za umirovljenje iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka može predložiti djelatnu vojnu osobu koja ima najmanje deset godina djelatne vojne službe, najmanje šest mjeseci sudjelovanja u Domovinskom ratu te koja je u posljednje četiri godine ocijenjena najmanje godišnjom službenom ocjenom »ističe se«.

Uz uvjete iz stavka 2. ovoga članka potrebno je da djelatna vojna osoba ovisno o navršenim godinama mirovinskog staža ispunjava i sljedeće dodatne uvjete:

1. za osobu s navršenim mirovinskim stažem od 10 do 32 godine:

– dodijeljeno jedno oblikovanje iz grupe velereda ili

– dodijeljena tri odlikovanja iz grupe reda ili

– dodijeljene dvije spomenice i pohvala vrhovnog zapovjednika ili

– dodijeljene dvije spomenice i jedno sudjelovanje u mirovnim misijama u trajanju od najmanje tri mjeseca

2. za osobu s navršenim mirovinskim stažem od 32 do 35 godina:

– ispunjen jedan od dodatnih uvjeta iz točke 1. ovoga stavka ili

– dodijeljena dva odlikovanja iz grupe reda ili

– dodijeljene dvije spomenice i pohvale ministra obrane ili vrhovnog zapovjednika

3. za osobu s navršenim mirovinskim stažem od 35 do 40 godina:

– ispunjen jedan od dodatnih uvjeta iz točke 1. ili 2. ovoga stavka ili

– dodijeljeno jedno odlikovanje iz grupe reda ili

– dodijeljene dvije spomenice ili

– dodijeljena pohvala načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga, ministra obrane ili vrhovnog zapovjednika

4. za osobu s navršenim mirovinskim stažem od 40 ili više godina:

– ispunjen jedan od dodatnih uvjeta iz točke 1. ili 2. ili 3. ovoga stavka ili

– dodijeljena pohvala zapovjednika razine grane Oružanih snaga.

Neovisno o uvjetima propisanim stavcima 2. i 3. ovoga članka ne mogu se za umirovljenje odlukom vrhovnog zapovjednika predložiti djelatne vojne osobe kod kojih se steknu okolnosti koje su zapreka za prijam u djelatnu vojnu službu iz članka 19. podstavka 2. i 3. ovoga Zakona te djelatne vojne osobe protiv kojih je pokrenut stegovni postupak za stegovni prijestup ili im je za stegovni prijestup izrečena konačna stegovna kazna.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 5. i 6.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 800-03/04-01/01
Zagreb, 17. rujna 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !